(17.50 hodin)

(pokračuje Fencl)

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí neuzavřel projednávání, nicméně mohu konstatovat, že tak učinil dnes, 22. 5., kdy bylo projednávání dokončeno bez dalších pozměňovacích návrhů.

Ctěná sněmovno, žádám o vaši podporu zejména pozitivních a racionálních prvků tohoto zákona a o podporu jeho dalšího projednání ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 740/1 až 740/3.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zemědělského výboru i výboru pro evropskou integraci paní poslankyně Olga Sehnalová.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážená sněmovno, dovolte mi, abych vás seznámila se 133. usnesením zemědělského výboru ze 44. schůze, která se konala 15. března 2001, a to k vládnímu návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů o vodovodech a kanalizacích, sněmovní tisk 740.

Zemědělský výbor poslanecké sněmovny po úvodním slově Ing. Jana Fencla, ministra zemědělství ČR, zpravodajské zprávě poslankyně Olgy Sehnalové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů o vodovodech a kanalizacích, sněmovní tisk 740, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které jsou obsahem tisku 740/2, který jste do lavice obdrželi. Pověřuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy vyplývající z přijatých pozměňovacích návrhů.

Vážený pane předsedající, chtěla jsem požádat, zda bych zároveň mohla přednést usnesení i z výboru pro evropskou integraci, kde jsem byla také zpravodajkou k tomuto zákonu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zajisté, paní poslankyně, já jsem vás k tomu i vyzval, abyste přednesla obě dvě zpravodajské zprávy.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Děkuji.

139. usnesení výboru pro evropskou integraci ze 39. schůze konané dne 1. února 2001 k vládnímu návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů o vodovodech a kanalizacích, sněmovní tisk 740. Výbor pro evropskou integraci po úvodním slově náměstka ministra zemědělství ČR Ing. Karla Turečka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslankyně Olgy Sehnalové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila. Usnesení je obsaženo v tisku 740/1.

Dále bych chtěla upozornit, že ve druhém čtení v podrobné rozpravě vystoupím s dalšími pozměňovacími návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Nyní se slova ujme zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se tímto sněmovním tiskem a návrhem zákona zabýval a přijal k němu následující usnesení. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na 144. schůzi po odůvodnění a po zpravodajské zprávě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR sněmovní tisk 740 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů uvedených ve sněmovním tisku č. 740/3.

Prosím zároveň, aby byla provedena jedna legislativně technická úprava, a to v bodě 14 namísto § 18 má být správně uvedeno § 38 odst. 5 nově zní. Omlouvám se za tuto chybu a prosím, aby ve sněmovním tisku "pozměňovací návrhy" bylo už toto uvedeno správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: I já vám děkuji, pane zpravodaji. Přesto si myslím, že tento váš návrh bude muset zaznít v podrobné rozpravě, protože písemně máme toto usnesení všech tří výborů a změnu, pokud byste měl opravdu legislativně technickou, tak ve třetím čtení, případně v podrobné rozpravě klasicky druhého čtení.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek, a proto se táži, kdo se hlásí do obecné rozpravy z místa. Jelikož tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Žádné návrhy ani nezazněly. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které jsou přihlášeni pan poslanec Pavel Severa, paní poslankyně Olga Sehnalová, pan poslanec Pavel Hrnčíř a pan poslanec Rudolf Tomíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl velmi krátký dílčí pozměňovací návrh k návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, který zní:

Do návrhu zákona se doplňuje část V., nazvaná Změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích. Tato část obsahuje nový § 43a, který zní: Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně některých souvisejících zákonů se mění takto:

1. V § 92 odst. 4 písm. a) se za čárkou doplňuje text, který zní: "vyjma nezbytně nutných oprav vodovodů a kanalizací při jejich haváriích, v těchto případech je provozovatel vodovodů a kanalizací povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu provozovateli dotčeného telekomunikačního zařízení".

2. Část V. v návrhu se přečísluje na část VI.

Dovolím si krátce svůj návrh odůvodnit. Je zcela zřetelné, že opravy havárií na vodovodech a kanalizacích musí být provedeny v co nejkratší době, aby nedošlo k prodlení a tím vzniku nemalých škod na majetku při výrobě v důsledku přerušení dodávky vody nebo přerušení odvádění splaškových a dešťových vod. Za současné platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, nelze dodržet ze strany provozovatele vodovodů a kanalizací zákonné podmínky obsažené v § 92 odst. 2 - 4 výše zmíněného zákona. Jsem přesvědčen o tom, že výjimka z režimu ochranného pásma telekomunikačního zařízení je zcela namístě, neboť v případě prodlení s opravou havárie může velmi pravděpodobně dojít k mnohem větším škodám než škoda hrozící zařízení k ochraně, kterého zřízení ochranného pásma slouží. Tímto pozměňovacím návrhem navíc uvedeme do souladu skutečnou stávající praxi s právní úpravou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní bude hovořit paní poslankyně Olga Sehnalová, připraví se pan poslanec Vlastimil Aubrecht.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážená sněmovno, dovolte mi, abych vám přednesla následující pozměňovací návrhy i s jejich odůvodněním.

V § 6 odst. 2 písm. c) zní: "splňuje kvalifikaci odpovídající vodovodům nebo kanalizacím podle odst. 4 v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace". Důvodem změny je lepší srozumitelnost a možnost přesnější vazby prováděcího předpisu.

Další návrh. V § 6 odst. 4 zní: "V povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace ministerstvo uvede vodovody nebo kanalizace, pro které se povolení k provozování vydává, a to v souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. l." Odůvodnění: Důvodem změny je lepší srozumitelnost a možnost přesnější vazby prováděcího předpisu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP