(18.40 hodin)

(pokračuje Beneš)

A proto nedoporučoval a nevyjadřoval své stanovisko k žádným dalším pozměňovacím návrhům.

Vážené dámy, vážení pánové, protože jsem si vědom, že existuje ještě jeden návrh, tak doufám, že se postavíme k této novele čelem, to znamená s minimálními dalšími dopady a s minimální touhou v rámci tohoto zákona vyřešit ty věci, které tady zněly ve druhém čtení, ať už se to týkalo drah, nebo zákona o konkursu a vyrovnání, neboť chci upozornit, že jsme byli dvakrát ve druhém čtení, a já bych rád, abychom se v něm nemuseli ocitnout ještě potřetí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní žádám zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Jiřího Bílého, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych přečetl usnesení ústavně právního výboru.

Ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, tisk 828, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu, který zní: Čl. 5 - Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. června 2001.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní žádám posledního zpravodaje pana poslance Eduarda Vávru za hospodářský výbor.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na své 55. schůzi ze dne 2. května 2001 po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Ing. Eduarda Vávry a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu

a) neodsouhlasit žádné pozměňovací návrhy, které se týkají jiné problematiky než v předloženém sněmovním tisku č. 828,

b) aby požádala vládu ČR zabývat se a řešit problémy s pozemky v trvalém užívání zastavěnými budovami nebo stavbami ve vlastnictví osoby, v jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání zřízeno, a pozemků na ně navazujících, jestliže trvalý pozemek souvisí s provozem těchto budov nebo staveb, a obdobně i pro právo výpůjčky nebo nájmu. Informaci o způsobu legislativního řešení předložit na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek. Z místa se hlásil pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, v souladu s tím, co řekl pan zpravodaj, chci říci, že netrvám na svém příspěvku. Považuji ovšem za nutné zdůvodnit proč. Myslím si, že nejenom já, ale i někteří další moji kolegové, kteří při minulém projednávání tady přednášeli jednotlivé pozměňovací návrhy, byli vedeni snahou, aby se vyřešila určitá patová situace, která vznikla, kdy existuje určité právní prostředí, které umožňovalo některým bezesporu bohulibým organizacím vyřešit dlouholetý problém, který vyplývá z trvalého držení určitých pozemků, nicméně musím s politováním konstatovat, že přes opakované urgence nebyl nikdo schopen kvalifikovaně nám kvantifikovat dopady toho jednotlivého zákona. A v této situaci, kdy jako poslanec si nejsem jist, co by mohly jednotlivé návrhy znamenat, mi nezbývá nic jiného, než vsadit na stoprocentní jistotu, a tou stoprocentní jistotou jsou pozemky pod družstevními domy, jejichž vyřešení je bezesporu nezbytně nutné, nijak nezpochybnitelné a je také zcela zřejmé, o co se jedná. Proto tedy nadále netrvám na svém původním pozměňovacím návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci Josef Mandík a Zdeněk Kořistka. Pan poslanec Mandík má slovo.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych věcně předložil jeden pozměňovací návrh, který jsem už v obdobné poloze předložil ve výboru pro regionální rozvoj a životní prostředí, který tou procedurou - revokací usnesení atd. - z toho usnesení vypadl.

V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: Podrobnější pravidla pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 Pozemkovým fondem ČR upraví prováděcí právní předpis.

Za druhé: V § 65 se dosavadní text označuje jako odst. 1 a doplňuje se odst. 2, který zní: Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou podrobnější pravidla pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 Pozemkovým fondem ČR.

Dovolte mi velmi stručné odůvodnění. Pozměňovací návrh zmocňuje Ministerstvo zemědělství k vydání vyhlášky, která umožní s přihlédnutím ke specifikům předmětu činnosti Pozemkového fondu a účelu jím vykonávané správy zemědělského majetku konkretizovat režim péče o takový majetek po dobu trvání správy. Charakter uvedeného majetku a zvláštní neboli odlišné postupy Pozemkového fondu ČR při nakládání s tímto majetkem především vyplývají ze zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, dále ze zákona č. 95/1999 Sb., zkráceně řečeno o privatizaci státní půdy, a ze zákona 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR. Tato problematika byla předmětem opakovaných konzultací na Ministerstvu financí, které s těmito návrhy vyslovilo souhlas.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Zdeněk Kořistka. Připraví se paní poslankyně Miroslava Vlčková.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem slyšel apel předkladatelky tohoto zákona, abychom nepodávali pozměňovací návrhy. Přesto zde navážu na řeč kolegy Ivana Pilipa, který v prvním čtení hovořil o určitém problému. Ten pozměňující návrh řeší rozpor mezi zákonem o konkursu a vyrovnání a mezi zákony, které upravují převody vlastnictví bytů, tedy družstevních bytových jednotek a nebytových prostor.

Na jedné straně zde dle zákona o převodu bytů vznikal za určitých podmínek nárok na převod a družstevníci tyto podmínky splnili. Na druhé straně zákon o konkursu a vyrovnání dává možnost všechny převody mladší půl roku nebo převody, které proběhly v době do půl roku před vyhlášením konkursu, prohlásit neplatnými a zahrnout je do konkursní podstaty. Myslím si, že je to velice vážný problém, a proto si vás dovolím požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože si myslím, že tento návrh není konfliktní, nejde do podstaty návrhu poslankyně Horníkové. Přečtu navržené změny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP