(18.50 hodin)

(pokračuje Kořistka)

První změna směřuje do části třetí, tedy změny týkající se zákona č. 72/1994 Sb., kde by měl být doplněn odst. 2 a ostatní přečíslovány, a šlo by o text:

§ 24 zákona č. 72 zní nyní takto: "Jsou-li převáděny byty, garáže a ateliéry v budovách ve vlastnictví, popř. spoluvlastnictví družstvem (?), na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc dle zvláštních předpisů, do vlastnictví členů těchto družstev, fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu, garáži, ateliéru vznikl po splácení členského podílu družstvu těmito členy nebo jejich právními předchůdci" a nyní se doplňuje část věty: "má se za to, že tyto převody byly zaplaceny již splácením tohoto členského podílu."

Druhá navržená změna by byla zahrnuta jako část pátá a pátá část by byla přečíslována a zněla by takto:

Část čtvrtá - Změna zákona o konkursu a vyrovnání, článek třetí, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se mění takto: V § 15 odst. c) se za slovy "k obvyklým příležitostem" vypouští čárka a doplňuje text: " a s výjimkou převodu jednotek bytových družstev dle zvláštního zákona". Odvolávka dle příslušného dopočítání číslování pod čarou § 23 a následujících zákona č. 72/1994 Sb.

Dále v souvislosti s tímto ustanovením se zavádí přechodné ustanovení, kde očíslování by bylo doplněno ve spolupráci s legislativou do zákona o konkursu a vyrovnání, a znění by bylo toto: "Tato změna nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona a vztahuje se na všechna konkursní řízení, v nichž do doby, kdy tato změna nabyla účinnosti, nedošlo k převodu vlastnictví k jednotkám bytových družstev."

A poslední změna by byl článek IV. § 68 téhož zákona, čili zákona o konkursu a vyrovnání. V odst. 1 by byla mezi slova "křivd" a "se zahrnují" vložena věta: "a zákonů upravujících převody družstevních bytů, garáží a ateliérů do vlastnictví členů družstev vzniklých do účinnosti zákona č. 42/1992 Sb., na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů."

Celý odstavec by tedy zněl i s nadpisem: "Vztah k restitučním a jiným nárokům. Věci, které mají být vydány oprávněným osobám podle zákonů upravujících zmírnění některých majetkových křivd a zákonů upravujících převody družstevních bytů, garáží a ateliérů do vlastnictví členů družstev vzniklých do účinnosti zákona č. 42/1992 Sb., na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů," -odvolávka pod čarou zní: Vyhláška č. 1/1982, vyhláška č. 136/1985, ve znění pozdějších předpisů" - a pokračování textu: "se zahrnují do konkursní podstaty pouze tehdy, jestliže nároky nebyly v zákonem stanovených lhůtách uplatněny nebo zamítnuty."

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás požádat o podporu těchto pozměňujících návrhů, protože pokud tento problém nevyřešíme, může dojít k nezvratným změnám pro vlastníky nebo družstevníky těchto bytů.

Děkuji vám za podporu a za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude paní poslankyně Miroslava Vlčková, připraví se pan poslanec Libor Krátký.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení přítomní. Na předchozím pozměňovacím návrhu netrvám a předkládám pozměňovací návrh tohoto znění:

1. Vypustit body 1 a 2 v části první v čl. I a vypustit označení bodu 3.

2. Vypustit část druhou a následující části přečíslovat.

3. Vypustit body 1 a 2 v části čtvrté v čl. IV a vypustit označení bodu 3.

Předložený pozměňovací návrh umožňuje, aby se provedly navrhované změny týkající se bytů a bytových družstev, a nemění se pro ostatní případy vztahy, které v § 879 c) a následujících upravuje občanský zákoník. Tento návrh odpovídá stanovisku vlády uvedeném v tisku 828/1.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Hovořit bude pan poslanec Libor Krátký, připraví se pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Libor Krátký: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, podle způsobu, který doporučil pan zpravodaj, bych se chtěl znovu přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal ve druhém čtení před přerušením projednávání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, chtěl bych předložit jeden návrh, který by měl podle mého názoru možná trošku ulehčit situaci, ve které se ocitáme, že tady byla vyvolána řekněme velká očekávání po schválení občanského zákoníku ve vztahu k těm pozemkům, ke kterým bylo doposud zřízeno právo trvalého užívání, která v tuto chvíli řešíme jen z jisté části.

Jak jistě víte, zákon o majetku státu a jeho vystupování v právních vztazích umožňuje bezúplatný převod majetku podle § 22 odst. 2 v těch případech, kdy se jedná o veřejný zájem, a stejně tak vychází z toho, že dosavadní vztahy trvalého užívání budou převedeny na výpůjčku, u které bude posouzeno, zda tam existuje takový veřejný zájem.

Doporučuji, abychom doplnili do návrhu zákona nový bod čtvrtý, který by zněl:

Do § 65 - § 65 je zmocnění pro Ministerstvo financí k vydání vyhlášky - se doplňuje nové písmeno h) v textu:

"h) postup stanovení veřejného zájmu pro možnost bezúplatného převodu majetku státu (§ 22 odst. 2), a to zejména ve vztahu k majetku státu, na který byl před účinností tohoto zákona zřízen vztah trvalého užívání (§ 59 odst. 1 a 2)".

Je to jakýsi pokus při stanovování veřejného zájmu zmocnit vládu k vydání obecně závazného právního předpisu, kterým by se celá věc mohla jednak urychlit, jednak jí stanovit nějaké jasnější mantinely a pravidla, aby to nebylo čistě v rukou jednotlivých státních úředníků.

Děkuji za pozornost a děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Ladislav Šustr, připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych na základě schválené procedury potvrdit, že setrvávám na žádosti, kterou jsem přednesl v první polovině čtení, na dvou pozměňovacích návrzích pod jménem Ladislav Šustr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane místopředsedo, dovolte mi, abych sdělil, že trvám na svém pozměňovacím návrhu zminula, pro jistotu ho ještě jednou přečtu:

V § 27 odst. 3 v poslední větě za slovem "humanitární" doplnit slova "požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému", a pokračuje původní znění.

Je to jediný pozměňovací návrh, který dostal doporučení od Ministerstva financí, ze všech pozměňovacích návrhů podaných v minulém druhém čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. (Nikdo.)

Ještě se zeptám pana zpravodaje Miroslava Beneše. V momentu, kdy tady nejsou přítomní poslanci, kteří přednášeli své pozměňovací návrhy ve druhém čtení na minulé schůzi a nepřihlásí se k nim dnes, budeme to řešit způsobem, jako že nezazněly, anebo budou platit ty přednesené?

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, chci vás jednom uklidnit, protože se to týká pouze pana poslance Kapouna a pana poslance Bláhy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Kapoun je přítomen.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pan poslanec Kapoun je přítomen byl velmi vstřícný, na rozdíl od jiných poslanců, a vyhuboval mi, že shodou okolností jsou z klubu ODS. Pokud se týká pana poslance Pilipa, tak jeho návrh byl znovu přečten panem poslancem Kořistkou.

Mám tedy pocit, že můžeme ukončit druhé čtení hlasováním o tom, že do třetího čtení budou předloženy ty pozměňovací návrhy, ke kterým se buď někdo přihlásil a zazněly při minulém druhém čtení, anebo které zazněly dnes při druhém čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se tedy ještě, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Kapoun, víceméně s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych říci, že jsem se ukázněně svého pozměňovacího návrhu zřekl ve prospěch toho, abychom vyřešili problém, který tady paní poslankyně Horníková se snaží vyřešit, a myslím si, že je to správné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP