(19.00 hodin)

(pokračuje Kapoun)

Zvolili jsme jiný postup s panem kolegou Vávrou, protože to, co jsem přednášel, se netýká jenom státní organizace České dráhy, ale např. také státních lesů, povodí atd. Zvolili jsme tedy jiný postup. Pokusíme se jinou novelou tuto situaci ve "dvěstědevatenáctce" napravit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Poslední dotaz - hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím a táži se, zda chce paní navrhovatelka vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak.

Návrh, jak budeme postupovat ve třetím čtení, předložil pan poslanec Beneš, já bych pro jistotu nechal o tomto návrhu hlasovat, abychom měli schválený postup.

(Z řad poslanců se vyskytly náznaky, že je po 19. hodině a že nelze již hlasovat.)

Vážení kolegové, já bych chtěl říci, že jde o proceduru a o té můžeme hlasovat do 21 hodin.

Pro jistotu vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu zaregistrovali.

Odsouhlasíme si tedy proceduru, kterou předložil pan poslanec Beneš, že ve třetím čtení budeme hlasovat pouze o návrzích, které zazněly ve druhém čtení a k nimž se přihlásili dnes ve druhém čtení příslušní poslanci, anebo zazněly úplně nové pozměňovací návrhy s datem 22. května.

Jak jsem řekl, všechny jsem vás na žádost z pléna odhlásil a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 144 poslanců pro bylo 137, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Tím končím druhé čtení, děkuji paní poslankyni Horníkové i panu zpravodaji Benešovi, končím bod č. 15.

 

Nyní přistoupíme k avizovaným třem bodům, kterými je blok voleb. Nejprve bod

 

79.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Prosím předsedu volební komise pana poslance Vidíma, aby nás uvedl do tématu i problematiky.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, především bych vás chtěl požádat, abyste neodcházeli ze sněmovny k volební urně, protože první bod, návrh na změny ve složení orgánů sněmovny, jsou volby veřejné prostřednictvím hlasovacího zařízení.

Volební komise obdržela od poslaneckého klubu KDU-ČSL tyto návrhy:

Za prvé, vzít na vědomí rezignaci poslankyně Ludmily Müllerové na členství ve stálé komisi sněmovny pro sdělovací prostředky a vzít na vědomí rezignaci poslankyně Vlasty Parkanové na členství v dočasné komisi Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu.

Dále pak poslanecký klub KDU-ČSL předložil sněmovně návrh na volbu poslankyně Vlasty Parkanové za členku stálé komise sněmovny pro sdělovací prostředky a na volbu poslankyně Ludmily Müllerové za členku dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu.

Všechny návrhy byly zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům 14. května.

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech a komisích lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Zákon nestanoví způsob volby, avšak na 21. schůzi změny ve složení orgánů probíhaly veřejným hlasováním. Proto také navrhuji, aby volba proběhla stejným způsobem, tzn. veřejným hlasováním.

Doporučuji, aby byla vedena společná rozprava jak k rezignacím, tak k navrženým kandidátům a poté aby sněmovna vzala na vědomí rezignace a poté aby hlasovala o kandidátech na volbu.

Pane předsedající, žádám vás o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji vám, pane předsedo, otevírám rozpravu k navrženým změnám v orgánech Poslanecké sněmovny a táži se, kdo se do ní hlásí. Poněvadž nikoho nevidím, rozpravu končím a žádám pana předsedu, aby přednesl návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nejprve hlasováním rozhodneme o rezignaci poslankyně Ludmily Müllerové na členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky a o rezignaci poslankyně Vlasty Parkanové na členství v dočasné komisi Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 156 poslanců pro bylo 148, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vzala předložené rezignace na vědomí. Nyní budeme hlasovat o jednotlivých kandidátech.

Na členku stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky je navržena poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 158 pro bylo 122, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu je navržena poslankyně Ludmila Müllerová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 222 z celkového počtu 161 poslanců pro bylo 145, proti 3 Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že sněmovna zvolila členkou stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky poslankyni Vlastu Parkanovou a členkou dočasné komise pro otázky vnitřního trhu poslankyni Ludmilu Müllerovou.

Tím projednávání tohoto bodu končí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo.

Otevíráme další bod, kterým je

 

80.
Návrh na volbu člena správní rady Ústřední pojišťovny VZP

 

Prosím pana předsedu volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Ano, jde o volbu člena správní rady Ústřední pojišťovny VZP.

Pane předsedající, dámy a pánové, tento bod byl na dnešní schůzi přeřazen z 35. schůze Poslanecké sněmovny. Ve stanovené lhůtě byl předložen poslaneckým klubem KDU-ČSL volební komisi pouze jeden návrh, a to pan Jan Vraný. Návrh byl zaslán 30. března na vědomí všem poslaneckým klubům. Jedná se o volbu jednoho člena správní rady, a zvolenému členovi započne jeho čtyřleté volební období dnem zvolení.

Pokud jde o způsob volby, zákon jej neupravuje. Volební komise navrhuje volbu veřejnou tak, jak jsme členy správní rady volili vždy.

Nyní prosím, pane místopředsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu k navrženému kandidátovi i ke způsobu veřejné volby tohoto kandidáta a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám a přistoupíme k hlasování.

Opět vidím návrh z pléna na odhlášení všech, takže vás všechny odhlašuji - já vám pak řeknu, kdo to stále žádá, abyste ho po večeři mohli inzultovat.

Pane předsedo, předneste návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o návrhu na volbu pana Jana Vraného za člena správní rady ÚP VZP.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 155 poslanců pro bylo 94, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila členem správní rady ÚP VZP pana Jana Vraného. Tím tento bod končí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Končím bod č. 80 a budeme pokračovat bodem

 

81.
Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Dámy a pánové, také tento bod byl přeřazen na dnešní schůzi z 35. schůze Poslanecké sněmovny.

Ve stanovené lhůtě volební komisi byly předloženy poslaneckými kluby tyto návrhy: pan Zdeněk Duspiva, ČSSD, Petr Chovanec, KDU-ČSL. Dne 4. dubna byly tyto návrhy rozeslány všem poslaneckým klubům.

Požádal bych vás, pane předsedající, abyste laskavě napomenul pana poslance Svobodu C. - docela mě jeho počínání ruší.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano - pane poslanče C. Svobodo, prosím vás, pana předsedu ruší váš rozhovor s panem místopředsedou vlády.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji vám, pane předsedající, také vám, pane kolego Svobodo, děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP