(9.30 hodin)

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, já chci reagovat na slova pana poslance Peška. Já se nedomnívám, že jsme mluvili každý s panem poslancem Ambrozkem o něčem jiném. My jsme mluvili o bodě 6, který se týká "úsesů". Pan poslanec Ambrozek na toto téma mluvil. Já na rozdíl od pana poslance Peška se domnívám, že ta věc má být řešena, protože úseky ekologické stability jsou nutné, jsou důležité, ale zastávám názor, že by neměly být předmětem tohoto zákona, ale měly by být ošetřeny v jiném zákoně.

Chci říci, že ta jednání kolem novely zákona 95 se odehrávala na půdě zemědělského výboru v kanceláři předsedy. Já jsem ty schůzky předkladatelů inicioval a musím říci, že pan kolega Pešek se těch jednání málo zúčastňoval, byť je podepsán pod tím zákonem. A myslím si, že se nám společně podaří tu problematiku "úsesů" vyřešit tím, že bude obsažena v zákoně o pozemkových úpravách.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji pane poslanče. Ještě jednou se hlásí pan poslanec Pešek.

 

Poslanec Pavel Pešek: Já uklidním paní kolegyni Páralovou, nebudeme se mezi sebou mlátit. Systémy ekologické stability jsou samozřejmě řešeny jiným zákonem. Jediné, co je v zákoně 95, a pan kolega Palas to ví, samozřejmě stejně jako to vím já, je blokace pro převod pozemků tam, kde jsou vyhlášeny systémy ekologické stability. Vůbec to nemíří na podstatu těchto systémů. Ty pozemky budou dále pod správou nebo pod kuratelou systému ekologické stability se všemi pravidly, které tam jsou proto dány. Nic se na tom nemění. Jenom se změní vlastník. Ze státu se stane osoba fyzická ale nic jiného. Jestli někdo chce řešit systém "úsesů" nějakým novým způsobem, může, nic mu v tom nebrání. Nesouvisí to nikterak se zákonem 95. Jediné, co se v tomto zákoně nebo v této novele nyní děje, je to, že systémy ekologické stability přestávají být blokovány pro převody. Nemění to nic na tom, že tam neustále platí systémy ekologické stability.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr zemědělství Jan Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno. Chtěl bych hned v úvodu vyjádřit svůj osobní názor, že návrh novely shledávám potřebným, protože jako předseda prezidia Pozemkového fondu České republiky znám důvody, proč se u nás zatím nerozvinul trh s půdou, a vím také o problémech, které doprovázejí aplikaci tohoto zákona v praxi. Umožnit převod některých státních pozemků, které má Pozemkový fond ve správě, podle tohoto zákona, změnit dosavadní cenový režim, který komplikuje převod pozemků, upřednostnit prodej zemědělských pozemků dosavadním nájemcům, kteří provozují zemědělskou výrobu, či odstranit výkladově pochybnosti nebo zohlednit praktické zkušenosti dosavadního převodu zemědělských podniků, což všechno je předmětem této novely, samozřejmě vítám. Ale protože jsem členem vlády, musím konstatovat, že ne všechny navržené změny považuje vláda za opodstatněné a účelné, a proto vyjádřila připomínky k jednotlivým bodům.

Konkrétně v bodech 1 a 4 navrhovanou úpravu, tzn. vyjádření minulého času o vedení doby, ve které došlo k přechodu pozemkového vlastnictví státu do správy Pozemkového fondu, považuje především za nadbytečnou. Určité obavy svých kolegů chápu. Na druhé straně rozumím i snaze předkladatelů umožnit převodci pozemku schůdnější převod některých státních pozemků podle tohoto zákona ve vazbě na zákon o půdě.

K problematice, o které hovořil předřečník. V podstatě se s ním shoduji, protože bude třeba případy, o kterých hovořil, zkoumat i za cenu určité administrativní náročnosti, a tím je také zaručeno, že nebude třeba pozemky vykupovat nazpět. Navíc platná úprava umožňuje obdobně postupovat i v případech, které navrhovatelé nezmiňují, a má tedy již širší využití.

Ještě několik poznámek k bodu 9 a 16. Vláda považuje za zúžení dosavadního okruhu oprávněných osob, které mohou nabývat bezúplatně zemědělské a lesnické pozemky pro výchovu a vzdělávání, a nesouhlasí proto s převodem i na veřejné vysoké školy zajišťující vzdělávání v zemědělských a lesnických oborech a požaduje bezúplatný převod pozemků všem veřejným vysokým a středním školám.

K bodu 25 zastává vláda názor, že nejnižší možné snížení nabídkové ceny ve třetím kole obchodní veřejné soutěže až na 10 % ceny prvního kola by umožnilo interpretační problémy. Obavy vlády jsou do jisté míry opodstatněné a nelze je zcela vyloučit. Chápu však, že navrhovatelé volili postup, který odpovídá dosavadní praxi privatizace.

Chtěl bych tedy ve jménu vlády požádat, abyste posoudili a zvážili tyto výhrady a argumenty, ve kterých se shodla při posuzování vámi předloženého návrhu novely zákona č. 95/1999 Sb. Nicméně znovu opakuji. Obecně považuji tuto iniciativu za velmi prospěšnou.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy.

Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu, protože v obecné rozpravě nepadly žádné návrhy. Do podrobné rozpravy jsou přihlášeni pan poslanec Grüner, pan poslanec Kuneš, pan poslanec Papež, pan poslanec Pešek, paní poslankyně Sehnalová, pan poslanec Němec Stanislav, pan poslanec Pešán, pan poslanec Ambrozek. Žádám pana poslanec Grünera, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Michal Kuneš.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno. Dovolte mi přednést několik drobných pozměňovacích návrhů k tisku 832, který je projednáván.

Za prvé. Do § 1 odst. 1 písm. a) zařadit nový bod 4 následujícího znění: bod 4 - Byly zastavěny součástmi nebo příslušenstvím uživatelů pozemků v zahrádkových nebo chatových osadách.

Za druhé. Do § 5 odst. 5 doplnit poslední větu takto: za slova "všechny součásti a příslušenství tohoto pozemku" doplnit větu "včetně zastavěných ploch, na kterých tyto součásti nebo příslušenství pozemku stojí".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP