(10.20 hodin)

(pokračuje Škromach)

Zaměstnanecký vztah, služební poměr, nebude zakládán dvoustranným právním úkonem mezi fyzickou osobou a státem, ale půjde o jednostranné jmenování státem s předchozím souhlasem fyzické osoby, která hodlá být státním zaměstnancem. Na jmenování do státní služby nebude nárok. Nárok na přijetí do přípravy na státní službu má mít osoba, která zaujme ve výběrovém řízení první pořadí, a příprava na státní službu se bude vykonávat v pracovním poměru zpočátku na dobu určitou.

Navrhované druhy státní služby. Státní služba stálá má představovat nepovinný druh státní služby, dále státní služba na dobu určitou umožní zaměstnávat na přechodnou dobu ve stanovených případech i smluvní zaměstnance a státní služba na dobu neurčitou by měla být základním druhem státní služby.

Státní zaměstnanec bude povinen dodržovat služební kázeň a v případě jejího porušení bude podléhat kárné odpovědnosti. Bude podléhat možnosti svého přeložení k výkonu státní služby do jiného služebního úřadu, bude podléhat některým omezením, která ve stanovených případech Listina základních práv a svobod umožňuje. Bude mít nové povinnosti a omezení kompenzované přiměřeným zabezpečením, které bude hrazeno ze státního rozpočtu. Je také navrženo přiměřené zabezpečení, i když z předběžných politických jednání, která probíhala v přípravné fázi před tímto prvním čtením, je zřejmě reálné, že dojde k některým posunům. Přesto tyto nároky by měly být takové, aby státního zaměstnance motivovaly k práci ve státní správě a aby jeho pocit zodpovědnosti vůči státu byl významný a aby měl určitou obavu z toho, že o toto zaměstnání může přijít.

Předpokládá se, že by tento návrh měl mít také určité dopady do státního rozpočtu ve vztahu k financování a postupnému zavedení tohoto systému, ale to je uvedeno v základním tisku, takže na základě tohoto doporučuji, aby tento tisk byl schválen, tedy propuštěn do druhého čtení. Zároveň bych si dovolil navrhnout, aby současně s tímto tiskem byla sloučena rozprava ještě k dalším dvěma tiskům, které s tímto zákonem souvisejí a jsou jako další body za tímto bodem. To je procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Než otevřeme rozpravu, zazněl procedurální návrh ke sloučení rozprav po sobě následujících bodů, to znamená současného bodu 37, tisk 792, poté bod 38, tisk 793, a bod 39, tisk 794. Pokusím se vás všechny přivolat do poslanecké sněmovny. Na žádost pana poslance Výborného vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Škromacha sloučit rozpravu ke všem třem bodům našeho programu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 232 z přítomných 130 poslanců pro 127, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy projednávaný bod 37 a otevírám nový bod 38, kterým je

 

38.
Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů
státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 793/ - prvé čtení

 

I tento návrh zákona jsme projednávali 1. března t. r. a po úvodním slově místopředsedy vlády jsme jej přerušili. Pan místopředseda zaujal místo u řečnického pultu, předpokládám, že bude k tomuto návrhu zákona opět hovořit. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v obou sněmovních tiscích se jedná o technické promítnutí změn, které souvisejí s tiskem, jehož projednávání jsme teď právě přerušili. Základní odůvodnění jsem předložil již v minulé fázi projednávání. Myslím, že je zbytečné je dále doplňovat, protože - jak už jsem uvedl - jedná se o technickou novelu související s předlohou základní.

Totéž platí i o následujícím tisku 794. Opět je to novela řady zákonů, která je nezbytná v souvislosti s předloženým zákonem o službě státních zaměstnanců, a pouze současná právní systematika vede k tomu, že tato novela je předložena v dalším sněmovním tisku. To je vše.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní opět žádám zpravodaje pana poslance Zdeňka Škromacha.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: K oběma tiskům. Jsou to doplňující legislativní úpravy, které souvisejí s již komentovaným zákonem, čili doporučuji i tyto dva tisky propustit do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, zatím máme otevřen bod 38, budete muset stejný důvod uvést i u bodu 39.

Přerušuji jednání o bodu 38 a otevírám bod č. 39, kterým je

 

39.
Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
/sněmovní tisk 794/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, uvedl jsem už odůvodnění při svém předchozím vystoupení. To odůvodnění platí, je totéž. Jedná se o technickou novelu, která je promítnutím důsledků případného schválení zákona o službě státních zaměstnanců. Je to tedy tisk, který je v tomto smyslu povýtce technický, a ta základní rozhodnutí padnou při projednávání tisku, který jsme v této sérii začali projednávat jako první.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Opět udílím slovo zpravodaji panu poslanci Škromachovi.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážené dámy a pánové, stejně jako u předchozího tisku, tak i u tisku 794 je tento tisk jen technickou normou, která souvisí s aplikací, v případě schválení, tisku 792. Doporučuji propustit do druhého čtení společně s předchozími dvěma tisky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám sloučenou obecnou rozpravu k těmto třem návrhům zákonů, do které jsou přihlášeni tito poslanci a poslankyně: paní poslankyně Talmanová, pan poslanec Beneš, paní poslankyně Němcová, pan poslanec Štrait, pan poslanec Výborný, paní poslankyně Páralová, pan poslanec Fajmon a pan poslanec Karel Kühnl. Prosím, aby se slova ujala paní kolegyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, od prvého čtení návrhu služebního zákona uplynuly více než dva měsíce. Předkladatel dnes sněmovnu ujistil, že v průběhu této doby u něj došlo k zásadnímu posunu v náhledu na systém státní služby, který předloží formou komplexního pozměňovacího návrhu ve druhém čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP