(12.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: I této věci nerozumím (smích), co implikuje v rámci této diskuse tato věta, ale budiž. Možná že by poslanci měli mluvit explicitněji.

Kdo se další hlásí do rozpravy? Jestli nikdo, obecnou rozpravu končím.

Táži se pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že debata ukázala, že norma, kterou předkládáme, je velmi významná a že zasahuje mimořádné citlivý a důležitý bod v našem politickém systému. Myslím si, že je naprosto zřejmé, že za deset let od roku 1989, nebo za více než deset let se stavem státní správy nemůžeme být spokojeni. Ony představy, jak nastupují stovky talentovaných lidí, aby obměnily státní správu, jsou představy pěkné a správné a dá se o nich přemýšlet, ale desetiletá realita ukazuje, že musí existovat nějaký problém, protože k této věci nedošlo.

Základní problém je podle mého názoru založen v tom, že kvalifikovaná práce správního úředníka je skutečně mimořádně vysokou kvalifikací, že to je kvalifikace odborná i osobnostní, že vyžaduje značné úsilí, že vyžaduje i značnou občanskou odvahu. Prostě je to svým způsobem kvalifikovaná a nijak lehká práce. Je také zřejmé a ve většině systémů v Evropě se to ukazuje, že tato vysoká míra kvalifikace vede k tomu, že státní správa často podléhá mzdové a výhodové konkurenci soukromého sektoru. Je jistě v zájmu některých méně eticky hodnotných společností v soukromém sektoru oslabovat státní správu, a tím nemít proti sobě kvalifikovaného protivníka, který hájí veřejný zájem. Ano, pro dílčí skupiny ve společnosti to je výhodné. Ale pro společnost jako celek to výhodné není. Společnost jako celek vyžaduje kvalifikovanou, stabilní a odborně zdatnou státní správu, nikoli státní správu, která je rozvrácena každými volbami, nikoli státní správu, která je rozvrácena odchodem nebo příchodem nového ministra. Myslím si, že funkční období všech vlád - vlády sociálně demokratické nevyjímaje - ukázalo, že k výměnám ministrů dochází v průběhu volebního období a že nepochybně je velmi správné, aby takovéto změny, které mají politický význam, se neprojevily na rozvratu systému státní správy, která jediná, je-li kvalifikovaná a schopná, je schopna základní politické zadání, které občané dali ve volbách, zrealizovat a prosadit.

Nebudu se zabývat jednotlivými vystoupeními, která byla přednesena, protože některá z nich byla na úrovni pokleslých fejetonů - to je celkem zbytečné se toho dotýkat - jiná byla vnitřně rozporná nebo nepřinášela do debaty v zásadě podstatné věci. Myslím si, že jistým způsobem, i když z hlediska vlastní debaty nepříliš významným, bylo zajímavé vystoupení pana poslance Fajmona, který poměrně přehledně vystihl to, co je koneckonců řečeno i v předkládací zprávě, totiž že systém veřejné správy je jakožto každý generální a mimořádně složitý systém ve svých organizačních formách velmi rozdílný v různých zemích, že se nedá přiřadit k žádnému základnímu modelu zvláštní výhoda. Jenom dokázal to, co považuje za zásadní, že totiž tento systém je vždy nějakým způsobem upraven, protože se týká mimořádně významné složky lidské společnosti.

Chtěl bych jasně říci, že jsem si vědom, že tato novela a tato předloha je důležitá. Jsem si také vědom toho, že na některé klíčové věci mohou být odlišné názory, a tyto odlišné názory také byly vyjádřeny. Chci jasně říci, že jsme připraveni diskutovat o těchto věcech, brát je bez jakýchkoliv předpojatostí, řídit se oním základním heslem, které koneckonců bylo citováno i ve služební pragmatice, která poněkud archaickými slovy vyjádřila to, co platí podle mého názoru i dodnes, že kdokoliv, kdo je ústavním činitelem nebo úředníkem, to znamená, že je činitelem veřejné moci a součástí ústavní moci, je povinen v každém okamžiku jednat ve veřejném zájmu. Ano, všechny návrhy, které byly zmíněny, budou projednávány. Vidím značnou možnost je akceptovat, značnou možnost přehodnotit některé původní přístupy, protože koneckonců základní předloha počítá s tím, že debata může být velmi hluboká a že debata může vést i k některým podstatným změnám. Uvedu například definitivu.

Dámy a pánové, myslím, že Česká republika potřebuje zákon o státní službě. Předloha, kterou vláda předložila, je impulsem, který bude schopen po odpovědném a detailním projednávání ve sněmovně tuto potřebu naplnit. Jsem přesvědčen, že potřebujeme tuto předlohu jak z vnitřních, tak i mezinárodněpolitických důvodů.

Doba prodlouženého projednávání povede jednak k tomu, že se zákon o veřejné službě a zákon o státní službě ve sněmovně ve druhém čtení setkají. To je podle mého názoru správné a důležité - a současně umožní věnovat odpovídající čas pro odborné posouzení a musím říci i politické rozhodnutí, protože politika jako veřejná služba není nic, co by bylo a priori nečestné, nýbrž je to úřad a činnost, která je velmi zodpovědná, a ten, kdo ji vykonává se ctí a s vnitřním zaujetím, je nepochybně hodnotný a slušný člověk.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se pana zpravodaje, zda chce vystoupit. Pan zpravodaj vystoupit nechce.

Pak tedy dovolte, abych přilákal naše kolegy z kuloárů a budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Nebo teď se musím zeptat - pan poslanec Štrait navrhl vrácení návrhu k dopracovateli bez podmínky, když neprojde zamítnutí, jak to udělala paní poslankyně Talmanová, jestli tomu dobře rozumím. Vy chcete primárně vrátit k dopracování.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Skutečně, pokud jde o vládní předlohu 792, tam jsem navrhoval primárně vrátit k přepracování.

Jiný ovšem názor máme na předlohu 793 a jiný na 794. Myslím, že to zpravodaj bude nějak specifikovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jestli to chce pan zpravodaj specifikovat? Rozumím tomu tak, že máme návrh na vrácení k dopracování, pak máme návrh na zamítnutí a pak máme druhý návrh na vrácení v případě, že neprojde zamítnutí. Podle mého názoru bychom měli hlasovat eventuálně třikrát. Je to tak, pane zpravodaji?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP