(Jednání zahájeno ve 14.03 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, abychom mohli pokračovat v jednání.

 

Prvním bodem schváleného pořadu schůze dnešního odpoledne je

 

75.
Vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 778/ - třetí čtení

 

Vládní návrh zákona z pověření vlády uvede místopředseda vlády Pavel Rychetský. Současně prosím zpravodaje petičního výboru pana poslance Stanislava Křečka, aby se dostavil ke stolku zpravodajů.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené zbytky Poslanecké sněmovny. Protože je to třetí čtení a rozprava, velmi košatá, už proběhla v obou předchozích čteních, chci se omezit pouze na informaci.

V mezidobí totiž zasedal poradní výbor k rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin na svém 10. zasedání ve Štrasburku. Mimo jiné se zabýval stanoviskem ke stavu dodržování závazků vyplývajících z rámcové úmluvy ze strany ČR. Mám dobrou zprávu. Poradní výbor rámcové úmluvy ve svém stanovisku - cituji - "oceňuje úsilí na podporu národnostních menšin, snahu ČR dotvořit právní rámec ochrany národnostních menšin a pozitivně hodnotí připravovaný návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin, zvláště s ohledem na stanovení definice pojmu národnostní menšina".

Chtěl bych tedy říci, že naše jednání v průběhu předchozích čtení bylo předmětem pozornosti i příslušných mezinárodních orgánů a že je velice oceňováno. Věřím, že s pozměňovacími návrhy, které byly uplatněny v průběhu druhého čtení, z větší části mohu vyslovit souhlas, a že tedy budeme moci zákon přijmout a postoupit Senátu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi vlády a nyní prosím pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou tímto zahajuji, a ptám se, kdo se do ní hlásí. Do rozpravy žádnou přihlášku nemám, rozpravu končím.

Pan ministr zjevně své závěrečné slovo přednesl. Ptám se tedy pana zpravodaje Křečka, zda si přeje přednést závěrečné slovo. - Pane zpravodaji, pakliže chcete přednést závěrečné slovo, prosím. Poté navrhněte proceduru.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, já navrhnu rovnou proceduru, a to proceduru racionální s ohledem na svoji soukromou chřipku a naši společnou časovou tíseň.

Navrhuji, abychom začali nejprve projednávat pozměňovací návrhy pod bodem B kromě bodu B5, tzn. B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8 a B9. Jestliže budou tyto schváleny, nejsou hlasovatelné pozměňovací návrhy pod bodem A, které jsou totožné. Proto navrhuji toto.

Navrhuji zvlášť hlasovat o bodu B5, protože tam je na rozdíl od všech jiných pozměňovacích návrhů nesouhlas předkladatele.

Dále potom navrhuji, abychom hlasovali společně o pozměňovacích návrzích obsažených v usneseních stálé komise pro sdělovací prostředky, tj. C1 - C4. Je to jeden návrh, nemůžeme vlastně hlasovat jinak. C4 bude nehlasovatelné, pokud bude přijat návrh B6.

Potom navrhuji, abychom hlasovali o návrzích pod písm. D, pozměňovací návrhy usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Navrhuji, abychom hlasovali společně, jde o jeden návrh.

Dále bych upozornil na to, že pokud jde o pozměňovací návrhy pod bodem E Zdeňka Koudelky, dostali jste opravu. Podle té opravy budeme hlasovat společně o bodu E1, E2 a E3. Tam je společné stanovisko předkladatele. Zvlášť budeme hlasovat o bodu E4.

Konečně na závěr budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod bodem F pana poslance Václava Exnera.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan zpravodaj navrhl proceduru. Ptám se, zda jsou k této proceduře nějaké výhrady. Žádnou takovou výhradu nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o proceduře tak, jak byla navržena panem poslancem Křečkem, a to v hlasování pořadové číslo 247, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 247 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 120 vyslovilo 113 a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP