(Jednání pokračovalo v 15.03 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že odbila patnáctá hodina, můžeme pokračovat v našem jednání. V tuto chvíli budeme projednávat bod

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 900/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Jiří Rusnok, kterého prosím, aby se ujal slova. Současně bych prosila všechny poslance, aby se poněkud ztišili.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vládní návrh zákona reaguje jednak na dosavadní zkušenosti a poznatky vyplývající z provádění výkonu správy místních poplatků a dále na změny předpisů spadajících do oblasti reformy veřejné správy. Předkládaná úprava zákona o místních poplatcích především odstraňuje nedostatky vznikající při aplikaci zákona v důsledku volné formulace některých ustanovení a s tím související možnost různých výkladů těchto ustanovení. Tato situace pak způsobuje právní nejistotu nejen na straně správce poplatků, ale především na straně povinných subjektů.

Dalším z hlavních důvodů předložení tohoto návrhu zákona je neschválení zákona o obecních daních, k němuž došlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu, a jehož účinnost se předpokládala od 1. ledna letošního roku. Tento zákon měl zcela nahradit zákon o místních poplatcích, a tím odstranit nedostatek stávající úpravy.

Navrhovaná novela předpokládá zejména nový způsob vymezení poplatníka místního poplatku ze psů a poplatku z ubytovací kapacity; rozšiřuje zvláštní způsoby užívání veřejného prostranství, na jehož vymezení odkazuje ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; umožňuje zpoplatnit pouze veřejné prostranství ve vlastnictví státu a územního samosprávného celku; definuje pojem vstupné u místního poplatku ze vstupného; v procesních ustanoveních reaguje na reformu veřejné správy tím, že zařazuje místní poplatky do samostatné působnosti obce a výkon správy ukládá obecnímu úřadu; svěřuje dále rozhodovací pravomoc o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutí obce okresnímu úřadu; svěřuje rozhodovací pravomoc ve věci prominutí nebo snížení příslušenství místních poplatků obcím.

Závěrem mi dovolte uvést, že při zpracování vládního návrhu zákona byly v co největší míře respektovány připomínky Poslanecké sněmovny Parlamentu, které byly uplatněny při projednávání návrhu zákona o obecních daních, a to u daní, do kterých byly transformovány konkrétní místní poplatky.

Dále si dovoluji zdůraznit, že vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, nepředpokládá ve srovnání s dosavadní úpravou zvýšení sazeb jednotlivých místních poplatků a ani vyšší administrativní zatížení obcí. Předložený návrh není v rozporu ani s Evropskou dohodou o přidružení České republiky k Evropským společenstvím, ani s obecnými zásadami práva Evropských společenství.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Rusnokovi. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro první čtení poslanec Vlastimil Tlustý. (Poslanec Tlustý není v jednacím sále přítomen.) Prosím, aby pan poslanec Tlustý byl upozorněn, že se má dostavit do sálu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, omlouvám se, stál jsem v kuloáru a nezaznamenal jsem toto volání.

Vzhledem k tomu, že se jedná o další úpravy těchto poplatků, a já předpokládám, že kromě toho, co navrhla vláda tady ve sněmovně, dojde pravděpodobně tak jako mnohokrát k pokusům o zásadní zvýšení těchto poplatků, si jako zpravodaj dovolím navrhnout sněmovně, aby tento návrh zákona byl zamítnut.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Slovo má pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, já vnímám názor vlády, že předložení navrhované úpravy zákona o obecních daních si vyžádalo neschválení zákona o obecních daních, který projednávala Poslanecká sněmovna v březnu roku 2000. Cílem zákona o obecních daních - a já si myslím, že tak je to správné - bylo transformovat obecní poplatky na obecní daně. Vnímám to, že obecní poplatky v té podobě, tak jak dnes jsou, mají z hlediska daňové teorie i finančního práva skutečně charakter obecních daní, a nikoliv obecních poplatků, tak jak na to správně poukazuje i důvodová zpráva. Přikláním se k názoru, že v řadě případů právě výklad některých ustanovení zákona o obecních poplatcích byl problémový a že si vyžádal soudní rozhodnutí v některých věcech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP