(15.20 hodin)

(pokračuje Rusnok)

Předkládaná smlouva neumožňuje daňovým poplatníkům vybrat si zemi, ve které bude jejich příjem zdaněn, naopak obsahuje ustanovení jednoznačně určující stát, který má právo zdaňovat v daném rozsahu určitý příjem. Protože se jedná o tzv. komplexní daňovou smlouvu, pojednává tato smlouva o zdaňování všech druhů příjmů a stanovuje, jaká metoda vyloučení mezinárodního dvojího zdanění se u toho kterého příjmu uplatní ve státě, kde je skutečný vlastník příjmů tzv. daňovým rezidentem.

Smlouva umožňuje přímou spolupráci příslušných orgánů smluvních stran, a to nejen v rámci výměny informací, v rámci zabraňování daňovým únikům a podvodům, ale i v rámci řešení problémů, které mohou v daňové oblasti mezi oběma státy vzniknout. Smlouva dále umožňuje neformální řešení sporů o výklad a provádění jednotlivých ustanovení smlouvy a vnitrostátních daňových zákonů.

Součástí smlouvy je protokol, jehož ustanovení jsou namířena především proti případným daňovým únikům a podvodům a situacím tzv. dvojího nezdanění příjmů. Uzavření předložené smlouvy ani její provádění nevyžaduje změny v českém právním řádu.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna České republiky vyslovila souhlas se sjednáním předložené smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jejíž následný vstup v platnost by neměl být ovlivněn současnými událostmi na Filipínách. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 795/1.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si vás seznámit s usnesením zahraničního výboru ze 44. schůze ze dne 22. března 2001.

Smlouva, o které hovořil pan ministr, je smlouvou, která se nevymyká z rámce běžných smluv, takových smluv jsme uzavřeli již několik desítek. V souladu s tím zahraniční výbor na své 44. schůzi dne 22. března 2001 přijal následující usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Manile 13. listopadu 2000.

Po odůvodnění náměstka ministra financí Pavla Dvořáka, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Karase a po rozpravě zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsanou v Manile dne 13. listopadu 2000;

2. pověřuje předsedu zahraničního výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Paní místopředsedkyně, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Návrh iniciativně projednal i rozpočtový výbor. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 795/2. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Svatomíra Recmana, aby se ujal slova.

 

Poslanec Svatomír Recman: Rozpočtový výbor projednal předložený tisk 795 na své 43. schůzi dne 14. března za účasti náměstka ministra financí Pavla Dvořáka. Přijal k němu usnesení č. 420, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 795/2.

Rozpočtový výbor podobně jako zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto smlouvou vyjádřila souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi. V tuto chvíli otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Miloslav Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obávám se, že s touto smlouvou - jakkoli je velmi standardní a opravdu jich máme uzavřeno několik desítek - to k mému a jistě i vašemu velkému překvapení není tak jednoduché, jak by mělo být. Vláda nám předložila ke schválení smlouvu mezi Českou republikou a Filipínskou republikou ve sněmovním tisku 795, který je k našemu překvapení označen jako vládní návrh zákona. Bylo by to poprvé, kdybychom takovou smlouvu schvalovali formou zákona. Samozřejmě by to mělo docela významný vliv na právní kvalitu takové smlouvy.

To kupodivu nepřehlédl rozpočtový výbor, který sněmovně doporučuje, abychom přijali usnesení - cituji - "abychom s vládním návrhem zákona, kterým se předkládá Parlamentu tato smlouva, vyslovili souhlas". Před tímto postupem varuji. Obávám se, že by to byl postup velmi špatný. Měl jsem za to, že zpravodaj rozpočtového výboru vysvětlí, co tím rozpočtový výbor mínil, nebo že pan ministr vysvětlí, že vláda si skutečně přeje provést tuto smlouvu zákonem. Protože se tak nestalo, toto vysvětlení žádám. Pokud by se toto vysvětlení nepodařilo uskutečnit, navrhuji přijmout usnesení zahraničního výboru, nikoliv usnesení navrhované výborem rozpočtovým.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se předkladatelů, zda si přejí ještě v rozpravě zdůvodnit, zda se jednalo o úmysl, či nedopatření. Každopádně pan poslanec Výborný navrhuje, abychom vycházeli z návrhu usnesení, jak jej přednesl zahraniční výbor. Vzhledem k tomu, že předpokládám, že zahraniční výbor byl jediným výborem, kterému byl tento sněmovní tisk přikázán, v takovém případě by bylo správné vyjít z návrhu usnesení zahraničního výboru.

Nicméně registruji přihlášku pana poslance Recmana, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, souhlasím s tím, že vždy se rozhoduje, usnesení kterého výboru bude vzato za základ. Vycházel jsem z toho, že za základ se vezme usnesení zahraničního výboru, proto jsem hovořil o tom, že rozpočtový výbor doporučuje vyslovit souhlas s předloženým sněmovním tiskem, a necitoval jsem doslovné znění usnesení rozpočtového výboru. Jsem si vědom tohoto rozporu, proto doporučuji, aby se hlasovalo podle usnesení zahraničního výboru. Předpokládám, že tím odstraníme problém, o kterém zde hovořil pan poslanec Výborný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Udílím slovo ministru Rusnokovi k závěrečnému slovu.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, paní předsedající. Mám sněmovní tisk, který má obálku bez toho, že by to byl vládní návrh zákona. Pravděpodobně došlo k částečnému omylu u některých z tisků, které mají toto návětí. Jinak prosím o přijetí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Karas: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsanou v Manile dne 13. listopadu 2000.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 281, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 281 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 137 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesením byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP