(15.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

Paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli prosím, abyste mi věnovali pozornost, protože vám nadnesu, jakým způsobem budeme pokračovat v projednávání bodů této schůze dnešního dne.

V tuto chvíli jsou napevno zařazeny dva body, a to bod 19, což je poskytování peněžní částky - poslanecký návrh, bod 49, což je stavební zákon - poslanecký návrh. Bod 19 lze projednávat až po 16.30 hodin, stavební zákon, jak nám bylo řečeno, nemá být projednáván dříve než v 16 hodin.

V tuto chvíli tedy hodlám aktuálně zařadit ty body podle schváleného pořadu schůze, které nemají pevné zařazení, tak jak jdou za sebou. To znamená, že nejprve bychom projednávali návrh poslanců Tlustého a Sobotky - rozpočtová pravidla územních rozpočtů. Pak je na pořadu schůze senátní návrh zákona o přestupcích. Tam v tuto chvíli probíhá snaha o zajištění předkladatele do Senátu a tento návrh může být v průběhu dnešního dne aktuálně zařazen ve chvíli, kdy se podaří informovat předkladatele. Dále upozorňuji, že by se projednávala třetí čtení tak, jak jsou zařazena ve schváleném pořadu schůze, tzn. vodovody a kanalizace, občanský zákoník, veřejné knihovny, pohřebnictví, majetek České republiky atd., a to do 19 hodin. Prosím tedy, aby všichni počítali s tím, že budeme dnes jednat tímto způsobem.

Vzhledem k tomu, že body, které jsou v tuto chvíli pevně zařazeny, projednávat nelze, a to z toho důvodu, že neuplynul termín, kdy je možno tyto body projednat, myslím, že lze v tuto chvíli začít projednávat první z bodů našeho pořadu schůze, který nemá pevné zařazení, a to je

 

42.
Návrh poslanců Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
/sněmovní tisk 904/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 904 a stanovisko vlády k němu jako 904/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Vlastimil Tlustý, který má slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, tisk 904, který předložila skupina poslanců, kterou reprezentuji, je tiskem, který se snaží v Poslanecké sněmovně otevřít velmi choulostivé téma. Tím tématem je zadlužování obcí a krajů, přesně řečeno snaha autorů tohoto zákona tomuto zadlužování postavit do cesty určité bariéry.

Jak všichni víte, bilance hospodaření obcí a krajů je součástí deficitu veřejných rozpočtů, tzv. maastrichtského kritéria. Je nepochybné, že je v zájmu České republiky, aby hospodaření veřejných rozpočtů, včetně obcí a krajů, nemělo tendenci k prohlubování tohoto deficitu.

Základní tezí, ze které vychází tento návrh zákona, je teze, že obec a kraj nesmí zbankrotovat, protože účastníky této korporace jsou nedobrovolně občané, kteří do této obce nebo kraje patří prostě proto, že v jejím teritoriu - obce nebo kraje - bydlí. Nelze tedy problém předlužených obcí řešit tím zdánlivě nejjednodušším systémem, a to je systémem konkursu a vyrovnání. Přijmeme-li tezi, že nemůže dojít k bankrotu, že občané obce a kraje nemohou být postiženi špatným hospodařením příslušné obce nebo kraje, nezbývá nic jiného, než se pokusit takové mantinely postavit. V tuto chvíli bych mohl uvádět výčet obcí České republiky, které se v minulosti dostaly do potíží tohoto typu, a nebudu to činit, protože nechci zbytečně jitřit nepříjemné rány.

Dovolili jsme si předložit Poslanecké sněmovně návrh zákona, který pro obce, hlavní město Prahu a kraje staví do cesty onomu případnému zadlužování šest stejných mantinelů. Zdůrazňuji, že šest stejných, protože jsme vycházeli ze zásady, že není důvod, aby mantinely, které mají bránit zadlužování obcí, krajů a hlavního města Prahy, se od sebe lišily. V tomto tisku tedy naleznete v čl. I, II, III a IV naprosto identická ustanovení, která se týkají těchto subjektů. Ustanovení, která definují ony meze naprosto identickým způsobem. Nyní postupně k těm šesti - jak jsem to nazval - mantinelům.

Myslím, že je všeobecně známé, že je těžko akceptovatelné, aby obec nebo kraj ručily svým majetkem za závazky fyzických nebo právnických osob, jichž nejsou zřizovatelem, jinými slovy třetích soukromých subjektů. To je první mantinel.

Druhý mantinel říká, že k vyjmenovanému seznamu majetku obce nebo kraje - a jedná se o sídlo úřadu, budovu základní školy, zařízení zdravotnické péče, ústav sociální péče, dětský domov, domov důchodců a divadlo - nesmí obec zřídit zástavní právo nikdy, to znamená ani v souvislosti s jejími vlastními závazky. Výjimkou pro tento mantinel, pro tento zákaz zastavování vyjmenovaného majetku, je zřizování zástavního práva ve prospěch státních fondů. Tady hned upozorním, že někteří kritici této předlohy právě na tato slůvka zapomínají a namítají, že toto ustanovení by mohlo znamenat problémy při získávání prostředků obcí ze státních fondů.

Třetí významné ustanovení, které v pravém slova smyslu není mantinelem pro hospodaření obce, ale je to v principu ústřední ustanovení této novely, říká, že stát neručí za hospodaření obce ani kraje.

Čtvrté významné ustanovení říká, že obec, případně kraj, chtějí-li uzavřít smlouvu o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí, zdůrazňuji slovo zahraničí, musí se ke schválení obrátit na Ministerstvo financí. Jinými slovy, chce-li obec nebo kraj České republiky sáhnout pro finance za hranice České republiky, podle tohoto návrhu by tento krok podléhal schválení Ministerstva financí.

Pátá mez - a u ní předpokládám, že je to pravděpodobně mez, která budí největší zájem zejména starostů a hejtmanů, která bude zřejmě nejvíce diskutována - je ustanovení, které říká, že emisi komunálních, případně krajských, případně pražských obligací schvaluje Ministerstvo financí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP