(16.20 hodin)

(pokračuje Beneš)

A proto dovolte, paní předsedající, abych vaším prostřednictvím se obrátil na v tuto chvíli nepřítomného ministra financí, aby pro jednání do výborů připravil přehled vývoje zadlužení veřejných rozpočtů, přehled vývoje zadlužení obecních rozpočtů a také ony konkrétní případy, protože mám pocit, že na prstech jedné ruky bychom spočítali ty problémy, které by třeba volaly po ustavení ať už správce konkursní podstaty, chcete-li, nebo jmenování nuceného správce, chtějí-li předkladatelé tohoto návrhu, abychom věděli, kde se pohybujeme, protože z těch mantinelů, které zde předkladatelé nastavili, je elementární otázka, zda budeme takovéto mantinely hledat pro všechny typy rozpočtů, nejenom obecní, nejenom krajské, ale samozřejmě i státní a samozřejmě i Konsolidační banky apod., protože pak by naše debata nepochybně měla velký význam a podle mého názoru by také přispěla k tomu, že zadluženost naší země by se ocitla ve větší kontrole a v kontrole, která by měla větší smysl.

Na závěr dovolte, abych si zapolemizoval se žádostí o prodloužení projednávání o třicet dnů, protože když se podíváme na harmonogram sněmovny, tak zjistíme, že ať prodloužíme, nebo neprodloužíme lhůtu o třicet dnů, tak stejně nebudeme projednávat druhé čtení dříve než na říjnové schůzi. Mám tudíž pocit, že to je jedno.

Přimlouvám se, aby i výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí byl tím výborem, který bude projednávat tento návrh, a slibuji, že to budeme projednávat samozřejmě jak s hejtmany, tak i se Svazem měst a obcí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Benešovi. Další přihlášku do rozpravy nemám, končím rozpravu.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést stručné závěrečné slovo. Je tomu tak, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dovolte mi v závěrečném slovu uvést, že předkladatelé mají opravdu zájem na hledání funkční a přitom přijatelné podoby tohoto zákona. A proto rozpočtový výbor, bude-li mu tento tisk přikázán, zorganizuje seminář, ke kterému pozve všechny, kteří chtějí toto téma diskutovat, hejtmany, starosty, Svaz měst a obcí. Uspořádáme tento seminář jako v mnoha jiných případech zde ve sněmovně a jsme opravdu připraveni naslouchat hlasům, které chápou, že smyslem tohoto zákona je pomoci obcím, nikoliv jim situaci komplikovat.

Dovolte mi v závěru, abych uvedl, že ti starostové a ti hejtmani, kteří mají stejně dobré úmysly jako my, se tohoto návrhu zákona obávat nemusejí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda si přeje přednést stručné závěrečné slovo. Je tomu tak, prosím.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v rozpravě zazněly následující návrhy: návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku, návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, rozpočtovému výboru a návrh na prodloužení projednávání o třicet dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Souhlas.)

Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 282, které zahajuji, se ptám, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 282 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 157 vyslovilo 37 a 105 bylo proti.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty o třicet dnů. Respektuji sice vysvětlení pana poslance Beneše, nicméně návrh byl podán a musíme o něm nechat hlasovat, pakliže ho předkladatel sám nestáhne.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 283 a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 283 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 139 a 5 bylo proti.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Zazněl i návrh pana poslance Beneše na projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 284 a ptám se, kdo je pro přikázání návrhu k projednání rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 284 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 150 a nikdo nebyl proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 285 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 285 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 pro vyslovilo 131 a 11 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o třicet dnů.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pevně zařazený bod č. 19 lze projednávat v 16.30 hodin, což sice již téměř je, ale velmi bych se přimlouvala, abychom v tuto chvíli ještě projednali bod č. 48, což je senátní návrh zákona o přestupcích, protože jsme pozvali senátora Františka Kroupu, který již drahnou chvíli čeká v předsálí na projednání tohoto návrhu zákona. Pakliže tedy nebude výhrad, ještě předtím, než budeme projednávat bod č. 19, bychom projednali toto první čtení.

 

Projednáváme tedy bod

 

48.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
/sněmovní tisk 896/ - prvé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal senátor František Kroupa, kterého mezi námi vítám.

Tento návrh jsme začali projednávat ve středu 16. května t. r., kdy jsme po úvodním slově pana senátora jednání přerušili. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Dalibor Matulka.

Pan navrhovatel přednesl úvodní slovo předtím, než bylo jednání přerušeno.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Omlouvám se, nebyl jsem přítomen, takže mně to uniklo. Děkuji za udělení slova.

Dámy a pánové, nebudu mluvit dlouho. Předpokládám, že pan senátor již vysvětlil smysl projednávaného senátního návrhu, takže se soustředím skutečně jen na to, co přísluší zpravodaji.

Já osobně s myšlenkou obsaženou v senátním návrhu velice souhlasím. Je vám asi známo, že nejde o myšlenku novou, již jednou byla sněmovnou projednávána a diskutujeme o ní vlastně už několik let, zpravidla vždy v dobách předvolebních, kdy bývají podávány různé více či méně populistické návrhy sloužící především ke zviditelnění v médiích.

V této souvislosti ale musím připomenout, že prvním čtením prošel vládní návrh novely přestupkového zákona, který je ve vztahu k senátnímu návrhu nyní projednávanému konkurenční. Stejně tak jako zpravodaj musím upozornit na skutečnost, že v projednávání ve výborech jsou nyní i tzv. soudcovské zákony, které mj. řeší problém projednávání přestupků soudců. U všech těchto předloh jsme se na minulé schůzi dohodli, že prodloužíme lhůtu k projednání tak, aby je bylo možné projednat souběžně právě s nynějším senátním návrhem, abychom náležitě mohli zvážit, zda má nebo nemá být princip projednávání přestupků u soudců a členů zákonodárného sboru obdobný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP