(16.40 hodin)

(pokračuje C. Svoboda)

Podle mého názoru přestupky do této imunity nepatří. Jiná věc je debata o imunitě v oblasti trestní. Tam jsem pro omezení na dobu výkonu mandátu. To je ale jiné téma, to dnes neprojednáváme, takže nechci rozšiřovat debatu na toto téma. Mluvíme o přestupcích.

Znovu opakuji - mám za to, že by se poslanci měli chovat jako všichni ostatní občané, to znamená dodržovat předpisy, a pokud spáchají přestupek, tak nechť nás Policie ČR vyřídí na místě samém třeba i domluvou nebo pokutou, to záleží na nich, ale podle mého názoru nemáme mít právo volby.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má předsedkyně ústavně právního výboru paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, již tady bylo řečeno, že obdobný, ne-li úplně totožný návrh zákona jsme projednávali někdy na počátku tohoto volebního období. Jistě si vzpomínáte na to, že v tehdejší době probíhala podrobná diskuse zde na plénu Poslanecké sněmovny, ale členové ústavně právního výboru si jistě vzpomínají i na velmi závažnou podrobnou diskusi, která probíhala na půdě ústavně právního výboru. Tehdy ten návrh prošel Poslaneckou sněmovnou, a jak již profesor Jičínský říkal, celý legislativní proces skončil kdesi v Senátu a zákon nebyl přijat.

Mohu říci, že jsem velmi ráda, že tento návrh zákona nebyl přijat, ale domnívám se, že je skoro naší povinností, abychom nepřijali ani tento návrh, který byl znovu podán. Dovolte mi jakési přirovnání. Myslím si, že kdyby obdobná úprava v našem právním řádu byla přijata, právem bychom o sobě mohli říci, že jsme tak chytří jako chytrá horákyně, nebo bychom mohli dokonce použít i přirovnání, že vlk se nažral a koza zůstala celá. Jistě víte, o čem mluvím. Prostě mít na vybranou, jestli budeme chtít se podřídit my poslanci, případně senátoři, režimu disciplinárního řízení komory, nebo jestli si budeme chtít vybrat normální režim pro ostatní občany, je velmi neobvyklé.

Já se připojuji k návrhu svého kolegy Zdeňka Jičínského na zamítnutí tohoto návrhu a jsem připravena obdobně jako můj předřečník podpořit pozměňovací návrh, který jistě bude podán při projednávání vládního návrhu zákona o přestupcích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Kdo další se hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Rozpravu končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu senátorovi jako zástupci navrhovatelů.

 

Senátor František Kroupa: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi závěrem říci několik slov.

Forma, v jaké je návrh novely přestupkového zákona předkládán, vychází z verze, kterou schválila Poslanecká sněmovna 28. ledna loňského roku. V rozpravě vystoupili, pominu-li vstoupení pana zpravodaje, ke kterému se vrátím, další tři poslanci a poslankyně. Chápu vystoupení pana poslance Jičínského, který loni 27. ledna při 358. hlasování Poslanecké sněmovny se hlasování zdržel. Nemohu zaujmout stanovisko k tomu, jak loni hlasoval poslanec Cyril Svoboda, protože ten nebyl při hlasování přítomen. Co mě ale udivuje, je ohnivá řeč proti tomuto návrhu od paní poslankyně Kupčové, která loni - jak dokazuje tato sjetina - hlasovala pro.

Dále bych chtěl říci, že v uplynulých deseti letech mnohokrát, a jak všichni víme, i v dobách, kdy žádný z nás možná ani členem Parlamentu nebyl, bylo podáno už více novel, které měly omezit imunity a výsady poslanců a senátorů či dalších občanů této republiky. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane senátore, chtěl bych požádat všechny kolegyně a kolegy, kteří přišli do jednacího sálu, aby zaujali svá místa a aby se uklidnili, abychom mohli vyslechnout vaše vystoupení.

Prosím vás, kolegové, oblékněte si saka, doporučuji některým gentlemanům. Prosím o klid v sále!

Pane senátore, obávám se, že lepší už to nebude. Pokračujte prosím.

 

Senátor František Kroupa: Vždy když byl podán návrh na omezení těchto výsad či imunit, se ozvala řada důvodů proti, nejčastěji takových, že problém musí být řešen komplexně. Dovolím si poznamenat, že za období, co jsme tato vyjádření slyšeli, mohlo být zpracováno minimálně sto a možná několik set komplexních řešení. Nikdo z těch, kteří se ohnivě pro komplexní řešení vyjadřovali, k tomu nepřistoupil. Nikdo takový návrh nikdy nepodal.

Skupina senátorů se přiklonila k názoru Poslanecké sněmovny a zpracovala svůj návrh v intencích toho, co bylo schváleno v tisku 318 předaném do Poslanecké sněmovny, v Senátu pod číslem 170. Není pravda, že nebyl projednáván. Nebyl prostě schválen, a to z důvodů, o kterých jsem zde mluvil minulý týden.

Dovolím si považovat za zcela jisté, že tento návrh je minimálně půlkrokem možná šikmým směrem, ale v každém případě tím správným směrem k omezení výsad poslanců a senátorů.

Domnívám se, že každý poslanec či poslankyně má možnost ve druhém čtení tento návrh zákona zlepšit, a ujišťuji vás, že všichni předkladatelé uvítají, pokud Poslanecká sněmovna zreviduje své stanovisko z loňského roku a postoupí o kus dále i v duchu toho, že nebude možnost si vybrat, jakým způsobem bude řešen přestupek poslance či senátora. Tento systém jsme do návrhu zapracovali z důvodů, o kterých jsem již hovořil. Nemáme na něm žádný osobní zájem a mohu ujistit všechny, že v tom není ani zájem předvolební, protože drtivá většina z nás před volbami nemá a někteří podepsali tento návrh zákona vlastně na začátku svého volebního období. Tento motiv zde prostě u nás nebyl.

Dovolím si vás proto požádat, abyste alespoň umožnili projednání tohoto zákona v příslušném výboru a propustili jej do druhého čtení. Ujišťuji vás, že pokud přijmete ve druhém či třetím čtení takové pozměňovací návrhy, které budou k nám, ať už poslancům, či senátorům, přísnější, než uvádí tento návrh, budeme jej všichni, kteří jsme se pod návrh podepsali, podporovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane senátore. Slovo má zpravodaj.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já jsem si původně říkal, že téměř žádné závěrečné slovo zpravodaje mít nebudu, ale průběh debaty mě přinutil k tomu, že přece jen něco málo řeknu.

Profesor Jičínský s jemnou ironií jemu vlastní připomněl moje slova o populismu v dobách předvolebních. Ano, ta slova jsem řekl. Musím je trochu upřesnit. Mluvil-li jsem o populismu před volbami, hovořil jsem o nynějším vládním návrhu novely přestupkového zákona, který navrhuje, aby prostě členové zákonodárného sboru neměli zvláštní režim projednávání přestupků. To je předvolební návrh a je ryze populistický. Můžeme si vzájemně vyjmenovat žurnalisty, které vládní návrh nadchne.

To souvisí i s tím, co tady podotkl pan senátor, když řekl, že nechápe změnu postoje paní poslankyně Kupčové. On ji asi tak dobře nezná jako já. Já ji znám lépe, já naopak změnu jejího postoje dobře chápu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP