(17.10 hodin)

(pokračuje Kavan)

Na jaře jsme vyhlásili oficiálně možnost registrace nedeportovaných nuceně nasazených a dalších obětí nacistického bezpráví. Použití této tzv. otevírací doložky se týká především nuceně nasazených na území tzv. protektorátu. K dnešnímu dni kancelář registruje více než 80 tisíc žadatelů, plynule probíhá ověřování, dohledávání dokladů v archivech a vůbec pomoc tohoto druhu ve prospěch našich občanů.

Na mezinárodní úrovni jsme se účastnili všech zasedání grémií německé nadace a expertních rozhovorů tak, abychom dokázali včas reagovat na vývoj, který sice nemůžeme přímo ovlivnit, nebo aspoň ne vždy přímo ovlivnit, avšak alespoň jsme se o to aktivně pokoušeli, neboť naše pozice v období mezinárodního vyjednávání jsou zcela nepřehlédnutelné. Zajímaly nás především procedurální otázky konsolidace hromadných žalob u amerických soudů. Od března letošního roku byla naše diplomacie úzce v kontaktu s advokáty obětí, které podaly v minulosti klíčové žaloby proti rakouským a německým bankám. Společná iniciativa s Polskem a dalšími přispěla koncem dubna 2001 ke stažení těchto žalob.

Nyní jsme tedy na pokraji okamžiku, který měl nastat již koncem minulého roku. Soudy ve Spojených státech amerických konstatovaly, že existuje vhodnější cesta k vypořádání nároků než cesta soudní, a tou je právě nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" a rakouský Fond smíření. Tento okamžik se nazývá v německém zákoně právním mírem. Je však nutné, aby toto veřejně prohlásil Spolkový sněm. Žijeme ve světě, kde absolutní jistotu před žalobami nemá nikdo. Očekávám proto, že právní mír bude s ohledem na konsolidované žaloby diskutován a stanoven vzhledem k vysokému věku obětí a slibům učiněným v minulosti co nejdříve a s jasnou velkorysostí.

Současně oprávněně očekávám, že německé firmy podle dřívější dohody co nejdříve složí částku 5 mld. marek plus úroky na příslušné konto nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost". Ale chtěl bych zdůraznit, že pro všechny případy na základě analýzy možných rizik dalšího vývoje - a podotýkám, že naše diplomacie vždy pracovala ve smyslu standardního řešení, tedy co nejrychleji získat prostředky z německé nadace - jsem již předčasem navrhl, aby Česká republika vyplatila zálohy nejstarším ročníkům, tedy starším 80 let, částku rovnající se ekvivalentu dvou tisíc marek, což by celkem reprezentovalo 280 mil. korun. Tímto návrhem nebo tímto problémem se již před časem zabývalo předsednictvo vlády České republiky a k příslušným dalším krokům se vyjádří místopředseda vlády Vladimír Špidla.

Na závěr mi alespoň dovolte, abych vyjádřil přesvědčení i na základě právě těchto jednání, která jsme absolvovali, že česko-německé vztahy, pro nás tolik klíčové, se budou i nadále rozvíjet v duchu partnerství a spolupráce.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak vyplývá z vystoupení pana místopředsedy a ministra zahraničních věcí Jana Kavana, vláda se problematikou zálohových výplat odškodnění občanům nuceně nasazeným v době druhé světové války již zabývala a zahájila práce na tom, aby se tento záměr mohl realizovat. Postoupili jsme poměrně dost daleko a myslím si, že tedy mohu prohlásit, že jsme schopni předložit do příští schůze sněmovny návrh, který bude uvedený problém řešit.

Důvod, proč navrhuji, abychom vycházeli z vládní předlohy a z vládního návrhu, není v žádném případě důvodem prestižním. Ale návrh pana poslance Cyrila Svobody, jakkoliv směřuje dobrým směrem, a z legislativně technického hlediska jistě dobrým, nemá z hlediska praktického uplatnění v rámci systémů, kterými vláda Česká republiky disponuje, České správy sociálního zabezpečení a dalších systémů, by podle našich rozborů přinášel potíže nebo komplikace, které by byly sice zdolatelné, ale organicky vyvíjející se předloha již na tyto komplikace myslí a jsme přesvědčeni, že toto řešení bude techniky snazší. Využije i dosavadních informací, které získalo Ministerstvo zahraničí při řešení tohoto úkolu, tzn. všechny doklady a potvrzení budou využity, pokud budou již oficializovány a úředně potvrzeny, nebude nutné pro odškodnění znovu potvrzovat a znovu absolvovat celý proces. Myslím si, že je to sice malá věc, ale přesto je to přínos, který věc pro lidi, kteří si nepochybně toto odškodnění zaslouží, usnadní a ulehčí.

Dámy a pánové, předloha je tedy ve stupni rozpracovanosti. Jsme schopni ji předložit tak, aby mohla být v červnu projednávána. Předpokládám nebo alespoň doufám, že přirozený běh věcí v rámci mezinárodního práva postoupí tak daleko, že budeme schopni některé věci vzít ještě v úvahu a případně tu věc přeformulovat. Ale přes to všechno jsem toho názoru, že je správné mít vytvořený prostor pro vyplacení záloh, protože odškodnění z morálního hlediska má největší hodnotu, je-li poskytnuto těm lidem, kteří skutečně trpěli. Kteří trpěli a jimž se újma odškodňuje. Poskytnutí takového odškodnění dědicům je jistě morálně správné, ale přesto jsem přesvědčen, že hlubší mravní smysl má odškodnění, které jde rychle a které jde za tím, kdo skutečně poškozen byl.

Dámy a pánové, můj návrh je vypustit nebo vyjmout návrh pana poslance Cyrila Svobody z uvedené předlohy a řešit to vlastním způsobem, tak jak jsem se o tom již zmínil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jsem velmi rád, že jsem slyšel příslib pana místopředsedy vlády Vladimíra Špidly, který se týká příslibu vlády, která bude řešit problém, který je předmětem mého pozměňovacího návrhu.

Důvodem, proč jsem předložil ten pozměňovací návrh, nebylo nic jiného, než dát jistotu těm, kteří mají býti odškodněni z německých firem. To samozřejmě nemají platiti daňoví poplatníci České republiky, ale to mají platit firmy ze Spolkové republiky Německo. Důvod byl dát lidem, kteří jsou v České republice, kteří byli nuceně nasazeni, dát jim jistotu, že kdyby náhodou se stalo, že odškodnění ze zahraničí by vázlo, že by bylo možné jim vyplatit zálohu, která by umožnila dostat tuto zálohu a vrátit ji v případě splnění závazku ze zahraničí.

Uznávám, že návrh, který jsem podal, jde nad rámec dohody mezinárodní, to znamená, že by můj návrh odškodňoval více osob, než které by měly nárok podle mezinárodních právních závazků. A protože jsem slyšel tento příslib - myslím si, že tento příslib je míněn naprosto vážně, že vláda předloží toto řešení na příští schůzi, samozřejmě za podmínky, pokud už v té době nebude absolutně jasno, pokud ti, kteří mají nárok, nebudou mít naprostou jistotu, že peníze budou vyplaceny, tak samozřejmě nechť to vláda předloží.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP