(18.00 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Po tomto dlouhém a nepochybně dlouho (dobře?) míněném projevu pana předsedy vlády nezbývá, než jménem klubu Občanské demokratické strany říci, že argumenty v něm obsažené naše stanovisko nemění a poslanecký klub ODS bude hlasovat pro zamítnutí této předlohy. Bude pro zamítnutí této předlohy hlasovat proto, že ten problém je ve skutečnosti trošku jiný a trošku jednodušší, než jak ho tady pan předseda vlády popsal.

Předkladatelé této novely před nás kladou otázku, zda se každá průmyslová zóna - přičemž průmyslová zóna se stane průmyslovou zónou tím, že na skupinu pozemků ukáže vláda - stává či nestává veřejným zájmem a zda poté, kdy vláda tedy ukáže na pozemky, je na místě jejich vyvlastnění, a to v každém případě. My se domníváme že ne a domníváme se, že žádná, natožpak tato vláda by neměla mít tuto univerzální vyvlastňovací kompetenci. A to se domníváme, skoro bych řekl, bez ohledu na to, jestli se zrovna v tomto případě jedná o průmyslové zóny. My si myslíme, že globální vyvlastňovací kompetenci by prostě vláda mít neměla.

Za druhé se domníváme, že je stoprocentní pravda, že každá průmyslová zóna není veřejným zájmem. Tím neříkám, že jsou průmyslové zóny, které mohou být veřejným zájmem. Pouze říkám, že vím jistě, že taková není každá. A pokud taková není každá, není možné postupovat tímto ideologickým hromadným vyvlastňovacím způsobem.

To jsou důvody, které vedou poslanecký klub ODS k tomu, aby tuto novelu nepodpořil. My si prostě myslíme, že průmyslová zóna je většinou soukromou podnikatelskou aktivitou investorů, kteří v ní vystavějí své soukromé podniky. Stojí-li zájmu soukromých veřejných podniků, stojí-li zájmu soukromých investorů v cestě majetek jiných soukromých osob, je nepochybné, že v prvním kroku - a to je princip každého právního řádu - musí být učiněn pokus o dohodu. Musí být posouzeno, zdali vzniklá situace je řešitelná standardními prostředky, individuálně musí být posouzeno, jestli se v dané situaci opravdu jedná o nějaký veřejný zájem, a teprve poté může následovat vyvlastňování za náhradu.

Tento princip předložený návrh zákona nerespektuje. A my, jak jsem řekl v úvodu, žádné vládě globální vyvlastňovací nástroj dávati nechceme, zejména když - a to mě, pane předsedo, opravdu trošku děsí a přemýšlím, kdy naposledy předseda vlády nebo prezident tohoto státu zopakoval třikrát ve svém projevu slovo lichva nebo lichvář. Nejsem velký pamětník, ale dovolím si odhadnout, že to je dávno, dávno zpátky, kdy těmito slovy bylo opodstatňováno vyvlastňování. My máme v této zemi s takovýmto vyvlastňováním jisté zkušenosti, máme z něj obavy a nechceme takovýto globální nástroj zavádět.

A to říkám, pane předsedo, přesto, že riskuji, jak jsem vyrozuměl, že vás to bude vésti k jinému zvažování mého návrhu na financování veřejné stavby ze státních prostředků. Protože podle mého názoru je nepochybné, že metro a dopravní stavby spolupodmiňující konání takové záležitosti, jako je mistrovství světa v hokeji, mají nepochybné a silné prvky veřejného zájmu. Myslím si, že není absolutně jisté, že soukromá investice při výstavbě jakéhokoliv průmyslového areálu má těchto prvků více, tak jak se snaží prosadit tento váš návrh.

Opakuji proto: my nepodpoříme váš návrh, protože si myslíme, že pro globální vyvlastňování pozemků, na které ukáže vláda, v této chvíli není v České republice místo.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou vystoupí předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, faktická poznámka se má podle jednacího řádu vztahovat k vystoupení předřečníka, v mém případě tedy kolegy Tlustého.

Dovolte mi, abych tuto faktickou poznámku rozdělil do pouze dvou subpoznámek.

Kolega Tlustý urbi et orbi sdělil, že po vyslechnutí mých argumentů klub ODS setrvává na svém stanovisku a bude hlasovat proti tomuto návrhu zákona. Nevšiml jsem si, že by se po mém projevu konala jakákoli porada klubu ODS, a musím tedy dedukovat, že buď kolega Tlustý vyniká telepatickými schopnostmi, jejichž prostřednictvím je schopen komunikovat se svými stranickými kolegy tak říkajíc nonverbálně, anebo že v klubu ODS vládne tak zielienská disciplína, proti které Stalin byl naprostý hadr. (Oživení v sále.)

Ale v každém případě toto je pouze jedna drobná subpoznámka.

A nyní mně dovolte, abych přešel k subpoznámce druhé a podstatnější.

Pane kolego, jste-li nadán telepatickými schopnostmi, což vám sděluji prostřednictvím předsedajícího, je vás v tomto parlamentě škoda. Ale jste-li nadán hluchotou a nejste-li schopen poslouchat to, co vám říkají lidé našich názorů, jiných názorů, je myslím si lékařský zákrok snadný a proveditelný, a já bych tedy jenom ještě jednou, vzdor vašemu tvrzení, které jste mně vložil do úst, že zóna, na kterou vláda ukáže prstem, je zónou, na kterou se má vztahovat tento zákon, citoval dvě věty svého vystoupení. Pouze ta průmyslová zóna, a žádná jiná, bez ohledu na případné přání vlády, na kterou - a teď přenesu vaši interpretaci, protože přesně takto jsem to neformuloval - na kterou prstem ukáže parlament, původně jsem řekl, o které rozhodne parlament, a to tím, že na ni uvolní prostředky ze státního rozpočtu, nikoli pouze deklarací, pouze a jedině taková zóna je v podmínkách zastupitelské demokracie veřejným zájmem. A žádná jiná. Takže zdaleka nikoli všechny průmyslové zóny.

Konstatuji, protože steno je k dispozici, že jste se bohužel ve svém vystoupení dopustil hrubého zkreslení mého stanoviska, a přál bych si, aby komunikace probíhala na základě argumentů a poslouchání se, nikoli na základě neposlouchání se.

Závěrem vás chci ujistit, že vládu České republiky ani nenapadne, aby předkládala parlamentu např. návrh na transformaci Aquaparku v Bublavě na průmyslovou zónu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Faktická poznámka pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, mám dvě faktické poznámky, neboť jsem zaznamenal dvě vystoupení pana předsedy vlády.

První faktická poznámka je ohledně vazby naší Poslanecké sněmovny na ukázání prstem na danou průmyslovou zónu. Pokud mě paměť nemýlí, tak v rozpočtu schvalujeme obecně peníze na průmyslové zóny, nikoliv na jednu nebo jinou konkrétní průmyslovou zónu, a je to tedy naopak vláda, která ukazuje prstem, kam dotyčné peníze a na kterou konkrétní průmyslovou zónu ty peníze půjdou. Poznámka číslo jedna. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP