(19.20 hodin)

(pokračuje K. Vymětal)

Takže já jsem pro to, aby tento zákon byl propuštěn do druhého čtení, tam veďme debatu o tom, a jsem přesvědčen, že je naší povinností problém průmyslových zón řešit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Posledním přihlášeným písemně je pan poslanec Kvapil, ale ještě předtím s faktickou poznámkou pan kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím vzkazuji panu kolegu Vymětalovi, že smlouva, o které hovořil ve svém krásném expozé a ve své řeči o právu na práci, je smlouva tzv. obyčejná, kdežto právo vlastnické je zaručeno v ústavě. A pokud se nemýlím, pan kolega Vymětal mě jistě opraví, tak ústava je zákon vyšší právní síly než mezinárodní smlouva.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Asi vás opraví, pane kolego. Slovo má pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Je mi líto, dámy a pánové, že tady už není profesor Jičínský. Ten by opravil možná přesněji. Ale chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího vzkázat kolegovi Plevovi, že v této sněmovně máme návrh zákona, aby mezinárodní smlouvy měly vyšší právní sílu než české zákony, takže těšme se na to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi dvě poznámky k předkládané novele. Za prvé bych chtěl říci, že si možná předkladatelé neuvědomují, ale podle mého názoru, nic touto novelou neřeší.

Chtěl bych zde uvést text platného stavebního zákona, který má být novelizován. V § 108 odst. 2 se říká: vyvlastnit podle tohoto zákona je možné jen ve veřejném zájmu pro a) veřejně prospěšné stavby podle schválené územně plánovací dokumentace a za f) - přeskočím ta jiná písmena - účely vymezené zvláštními zákony. Tímto zvláštním zákonu ve vztahu ke stavebnímu zákonu je samozřejmě i zákon o státním rozpočtu. Tudíž jestliže vláda nebo kdokoliv jiný bude chtít nějakou průmyslovou zónu prohlásit za stavbu ve veřejném zájmu, může tak podle dnes platné legislativy učinit. A koneckonců i navrhovaná novela doplňuje odst. 4 do tohoto paragrafu a tam přímo ten odkaz - použiji teď dikci z doporučení vlády nebo ze stanoviska vlády, kde ten odkaz na státní rozpočet je přímo uveden. Takže to byla poznámka první.

Za druhé bych chtěl říci, že varuji před tím, abychom průmyslové zóny prohlašovali za stavby ve veřejném zájmu. Jsem přesvědčen, že se tím otevírá Pandořina skříňka. Pro obec, která takovou průmyslovou zónu buduje, je také důležité, jaké podnikatelské aktivity budou v této průmyslové zóně probíhat. A to, aby mohla na ně mít vliv, tak je především prostřednictvím nebo snad výhradně toho, že v této průmyslové zóně vlastní nějaké pozemky nebo případně stát té obcí ty své pozemky převede do vlastnictví. Podle dnes platného zákona vyvlastnění se provádí na návrh. A tím navrhovatelem může být orgán státní správy, ale samozřejmě také fyzická nebo právnická osoba, která má předmět vyvlastnění využít k účelu, pro který se vyvlastňuje. Tudíž prohlášení té průmyslové zóny za stavbu ve veřejném zájmu tak může mít negativní dopad na obec, protože i ji může ten podnikatel, který chce do té průmyslové zóny přijít, tak ten její pozemek vyvlastnit a ona přijde o tu možnost to jakési podnikání - zda to má být chemická továrna, nebo nějaká jiná - tak ovlivnit. A to se domnívám, že je nebezpečí, které si neuvědomují ani starostové, kteří se přiklánějí k tomu, aby takovýto nějaký institut nebo aby ty průmyslové zóny byly prohlášeny za stavby ve veřejném zájmu, a volají po tom.

Institut vyvlastnění je nejzávažnějším zásahem do vlastnických práv. Jde o nucený přechod vlastnictví. Proto se domnívám, že je nutné s ním citlivě zacházet a vážit je na laboratorních váhách a neotvírat tak prostor tak, jak by předkladatelé, případně vláda rádi. Proto se domnívám, že je nutné tento návrh skutečně zamítnout již v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že jste byl posledním přihlášeným, končím obecnou rozpravu. Pardon, ještě pan kolega Brousek - slíbil maximálně dvouminutové vystoupení.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Z tohoto místa byl srovnáván zákon o obchvatu města Plzně a obchvat samotný s průmyslovými zónami. Chci říci, že mi připadá toto srovnání naprosto nehorázné. Samozřejmě že liniové stavby v situaci, kdy je na ně územní rozhodnutí, to znamená proběhnou veškerá řízení, co se týče EA a podobně, tak potom je možné je prohlásit za veřejný zájem. Dovedu si to představit a byl bych velmi rád, abychom takovýto obecný zákon měli. Pokud ovšem se u průmyslové zóny jedná o klasické podnikání, čili není to v majetku státu a my toto podnikání někoho chceme vyhlásit za veřejný zájem, tak je to pro mne něco zcela jiného a velmi mě mrzí, když to někdo srovnává na stejnou úroveň. Myslím si, že potom neví, o čem mluví, a byl bych rád, aby takovéto neznalosti z tohoto místa nezaznívaly.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pro televizní diváky sděluji, že pan poslanec Brousek je z Plzně. Pan kolega Karel Vymětal, faktická poznámka.

 

Poslanec Karel Vymětal: Jen bych si dovolil faktickou poznámku. Doufám, že kolega Brousek nemínil své vystoupení tak, že vyzývá vládu, aby na pozemcích, kde budou stát průmyslové zóny, budovala státní podniky. Aspoň tak jsem to pochopil, protože soukromé nechce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pánové, doporučoval bych, abyste si tento spor vyřešili mimo jednací sál.

 

Poslanec Václav Brousek: Promiňte, pane místopředsedo, ale samozřejmě, že na to musím reagovat. Chtěl bych vaším prostřednictvím vzkázat panu poslanci Vymětalovi, že věřím, že brzo už nebude existovat vůbec žádný státní podnik, natož potom aby byl budován někde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Touto replikou uzavírám obecnou rozpravu. Přerušuji projednávání tohoto bodu. V jeho doprojednání budeme pokračovat zítra po již pevně stanovených bodech.

Končím dnešní jednání sněmovny.

 

(Jednání skončilo v 19.19 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP