(9.30 hodin)

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych reagovat na pana poslance Vymětala. Já se musím ještě podívat na tu formulaci. Faktem je, že systém investičních pobídek platí zcela rovnoprávně pro zahraniční a české investory. Převažující podíl uplatněných žádostí a realizovaných investičních pobídek byl samozřejmě ze zahraničí, čili pokud je ta formulace uvedena tak, že to byl převážný příliv zahraničních investic, bylo to míněno takto. Pokud se dá ta formulace vykládat dvojím způsobem, postarám se o to, aby byla upravena. Děkuji za upozornění.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj nehodlá vystoupit se závěrečným slovem.

Přistoupíme tedy k návrhu na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat pouze o tomto jediném návrhu.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 292 z přítomných 158 poslanců pro 128, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru. Tím končím prvé čtení, končím projednávání bodu č. 50. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu pevně zařazenému bodu, to je bod číslo

 

88.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Na pořad jednání 36. schůze Poslanecké sněmovny je předloženo pět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž páni poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Tento bod jsme pevně zařadili na dnešní dopoledne. Nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých odpovědí.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vojíře ve věci otázek ohledně Mezinárodní motocyklové federace FIM a Autoklubu ČR. Projednávání této odpovědi bylo na 35. schůzi Poslanecké sněmovny odročeno před uzavřením rozpravy do příští schůze Poslanecké sněmovny. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 869. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Vojíř se hlásí. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, na minulé schůzi byla tato interpelace přerušena a byl vytvořen prostor pro to, abychom mohli zmapovat stav, který nastal, v jakémsi klidnějším prostředí. Nabídl se i podvýbor pro tělovýchovu a sport, že se touto situací bude zabývat. S jeho členy jsem hovořil. Oni hovořili i se subjekty, které v této záležitosti jsou zainteresovány. Výstup je asi následující.

Je naprosto evidentní, že ty tři subjekty, o kterých jsem minule hovořil, jsou velmi špatně a velmi složitě schopny se dohodnout. To je jeden závěr. Druhý závěr je ten, že z hlediska mezinárodních pravidel platí, že Českou republiku může zastupovat pouze jeden subjekt v této mezinárodní organizaci. Třetí rovina je, že vždy k takovémuto aktu, aby takovýto člen byl přijat za člena mezinárodní organizace, je zapotřebí osvědčení, kdybych to řekl takto, nebo potvrzení o tom, že takováto organizace na území České republiky funguje, existuje a je schopna daný typ sportu zajistit, provozovat, včetně toho, že je schopna realizovat tyto věci i na mezinárodní úrovni.

Já jsem se pokusil vytvořit určitou větu nebo závěr v té kauze a byl bych rád, kdyby to bylo vnímáno jako určitý vstřícný krok směrem k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Na základě všech dokumentů jsem došel k závěru, že dokument, který byl vystaven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, směřoval své doporučení Světové motocyklové federaci FIM, ve které došlo ke změně členství z České motocyklové federace na Autoklub ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by v případě vyjádření k problematice zastupování České republiky ve střešních organizacích mělo pouze osvědčit schopnost vnitrostátního sportovní subjektu určitou činnost vykonávat a nemělo by vydávat doporučení k přijetí konkrétního subjektu, v tomto případě navíc na úkor subjektu jiného. Takovýto výběr při existenci více subjektů na území jednoho státu přísluší pouze střešní světové organizaci, což je v jejím statutu popsáno.

Z dokumentace je rovněž evidentní, že Autoklub ČR se již v minulosti opakovaně pokoušel - snad se dá říci, že nepostupoval vždy úplně korektně - získat takovéto osvědčení s doporučením, v tom je ten rozdíl. Myslím si, že se podařilo uvést v omyl již předchozí vysoké úředníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a až na zásah pana ministra Gruši došlo de facto k odmítnutí takovéhoto postupu.

Závěr. Poprosil bych pana ministra, resp. požádal o to, aby se v budoucnosti podobná situace neopakovala - aby došlo k tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude respektovat skutečnost, že zastoupení České republiky na mezinárodní úrovni bude odpovídat spravedlivému stavu při řízení motocyklového sportu v České republice, kde současně existuje více subjektů zastřešujících motoristický sport. V tomto smyslu vás, pane ministře, žádám, abyste v situaci, kdy je dnes Česká republika zastupována subjektem, který dosáhl svého postavení ve světové motoristické organizaci výše uvedeným způsobem, učinil odpovídající možné kroky vedoucí k nápravě takovéhoto stavu a aby se tato situace v budoucnu již neopakovala. Děkuji.

Pokud by tento závěr byl akceptován, netrvám na odmítnutí odpovědi na svou interpelaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr bude reagovat v otevřené rozpravě.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Domnívám se, pane předsedající, že lze s touto formulací v podstatě souhlasit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud nikdo, rozpravu končím. Žádám pana poslance, aby přednesl návrh na usnesení. Buď souhlasíme, nebo nesouhlasíme s odpovědí pana ministra.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Procedura je asi taková, že v tomto smyslu bych souhlasil s návrhem pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy na interpelaci pana poslance Oldřicha Vojíře."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP