(10.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Ještě jednou pan ministr Březina.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Už budu velmi stručný. Vzhledem k tomu, že mám na starosti oblasti informačních a komunikačních technologií, tak všechny dokumenty, které vláda v této oblasti přijímá, jsou přístupné na internetu, a to jak na internetových stránkách Úřadu vlády www.vlada.cz, anebo na internetových stránkách Úřadu pro veřejné informační systémy www.uvis.cz.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Žádám ještě jednou pana poslance Vymětala, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme neprodleně hlasovat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Řeknu znovu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana ministra Březiny." Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pro jistotu vás všechny odhlásím, abychom se nedostali zase do trapné situace, a požádám vás o novou registraci.

Budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana ministra Karla Březiny."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 296 z přítomných 93 poslanců pro 18, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Dovolím si tedy navrhnout druhé hlasování, a to pozitivní. (Námitky ze sálu.) Nechcete už o ničem hlasovat, dobře, nebudeme hlasovat. Končím projednávání této interpelace.

Přistoupíme k další interpelaci, která je na pana ministra spravedlnosti. Ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci konkursního řízení továrny na textilní stroje MONING - ELITEX v Týništi nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 928. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Jaroslav Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, obrátil jsem se na pana ministra Bureše, když už jsem si nevěděl rady s průběhem konkursu v bývalé továrně na textilní stroje MONING - ELITEX v Týništi nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

Konkurs se táhne už tři roky nebo třetí rok. Na podzim to budou tři roky. Poprvé jsem se účastnil jednání o osudu této továrny na podzim roku 1998. Zkoumal jsem příčiny, ani jsem nebyl schopen se všech dopátrat, protože je to i otázka bankovního tajemství a takových těch různých záležitostí, ale jedno jsem snad pochopil dobře, že nad konkursem má dozor Krajský soud v Hradci Králové. Domnívám se, že krajský soud, resp. i ten soudce, který bdí nad průběhem konkursu a má pod palcem správce konkursní podstaty, není - když to řeknu velmi kulantně - dostatečně důrazný. Šestkrát už byl prodloužen termín konkursu, a ta nejistota zbytkového stavu pracovníků, je jich asi 400, nebo ta agonie, ona je to spíš agonie, se prodlužuje dál.

Pan ministr mi samozřejmě velmi slušně a obsáhle odpověděl, ale ani s touto odpovědí nemohu souhlasit. Jednak tam nebyla jasná odpověď, proč to trvá už skoro tři roky. Druhá věc, že ta fabrika pracuje. No samozřejmě že nepracuje. Podařilo se jim třeba prodat hotel na náměstí v Týništi atd. a takové věci, to ani s tou výrobou dvakrát nesouvisí.

Došel jsem k neměnnému závěru, že vysloveně tady není plněn § 8 zákona o konkursu a vyrovnání, není tady plněn § 12 zákona o konkursu a vyrovnání. Jen tady ocituji z § 12, resp. z toho komentáře: "Smyslem dohledací činnosti soudů je zajištění řádného plynulého průběhu konkursního řízení a dodržování všech jeho pravidel všemi ostatními procesními subjekty" atd. atd. Nebudu to tady citovat celé, jsou to věci známé.

Domnívám se ale, že to je impuls pro zákonodárce, svým způsobem i pro Ministerstvo spravedlnosti, které by mělo bohužel už přijít s nějakou další novelou nebo se důkladně zamyslet nad zákonem o konkursu a vyrovnání. Vím, že to nepomůže těm Týnišťským, ale přece jen je potřeba přitvrdit. Jestli takto postupují všechny soudy, jako tomu je v Hradci Králové, tak tedy potěš pánbůh.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se přihlásil ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Za prvé průměrná délka konkursního řízení podniků, které jsou co do počtu zaměstnanců a rozsahu výroby podobné MONING - ELITEX, a.s., je v Evropě 2 až 4 roky. Údaj sám o sobě, že již třetí rok není konkursní řízení skončeno, je zcela bezcenný a nemá žádnou vypovídací hodnotu.

Za druhé - nemáte pravdu, pane poslanče. V roce 2000, a tím chci říci, že správce konkursní podstaty podle obsahu spisu postupuje zdárně, činily tržby do konkursní podstaty z obchodní činnosti tohoto podniku 135 mil. a nějaké drobné. Čili že se nevyrábí, že zaměstnanci jsou ohroženi, pravda není. V souladu se zákonem o konkursu a vyrovnání je podnik správcem konkursní podstaty provozován.

Délka řízení. Jde o typický tzv. řetězový konkurs, neboli správce konkursní podstaty vymáhá pohledávky náležející úpadci za všemi věřiteli a vymáhá je, jak je to často logické, v konkursním řízení, které probíhá u dalších pěti krajských soudů. Vymůže je tehdy, až bude z rozvrhu konkursní podstaty těchto konkursních řízení určena pohledávka náležející do konkursní podstaty MONING - ELITEX, a.s.

Za třetí, úkolem soudu po prohlášení konkursu a určení správce konkursní podstaty je dohlížet na náležitý postup. To je pravda. Já jsem v rámci svých kompetencí ministra spravedlnosti, tedy kontrolovat plynulost řízení, nedostatky v dohledací činnosti soudu neshledal a jistě ode mne nechcete, pane poslanče, na půdě Poslanecké sněmovny žádat, abych porušoval ústavu a do tohoto řízení jinak zasahoval.

Za čtvrté, novelizace stávající úpravy není k ničemu. Prostor pro novelizaci stávajícího zákona o konkursu a vyrovnání se vyčerpal, na tom se shodla i tato sněmovna. Proto jsem přistoupil k tomu, a to i za účasti poslanců této sněmovny, že široká komise připravuje zcela novou úpravu, rekodifikaci úpadkového práva. Do 30. 6. t. r. předložím vládě věcný záměr a poté bude přistoupeno k paragrafovanému znění.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Táži se, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy. Ještě jednou pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Já jsem samozřejmě odmítal, a nedělal jsem to zcela úmyslně, abych tady četl věci, které jsou tady v těch písemných podkladech. Jsem dalek toho, abych vás nějak nutil do zasahování do soudního pilíře, tak dalece už jsem samozřejmě vycvičen.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP