(12.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Je námitek proti tomuto návrhu, který vlastně legislativně zpřesňuje všechny tyto záležitosti okolo § 26? Není. Budeme tedy o tom hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 354 z přítomných 183 poslanců pro hlasovalo 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Podle mých záznamů, pane zpravodaji, a doufám, že i podle vašich, jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy i se všemi legislativně technickými připomínkami a nezbývá nám nic jiného, než přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Je tomu tak?

 

Poslanec Václav Hanuš: Souhlasím.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Přednesu návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 819, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 355 z přítomných 183 poslanců pro 120, proti 53. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu, tj. bodu č. 69.

 

Procedurální návrh pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegyně a kolegové, promiňte, že vás zdržuji. V hlasování č. 304 jsem hlasoval "ano", na sjetině mám "ne". Hlasování nezpochybňuji, ale chtěl jsem zveřejnit, jaká byla moje skutečná vůle. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Bude ve stenozáznamu. Pan poslanec Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych navrhnout procedurální návrh. Přibližně v půl jedenácté nám byly rozdány pozměňovací návrhy k tisku 859, tj. ocenění domácího odboje. Chtěl bych navrhnout bod 74 třetí čtení k tomuto tisku pevně zařadit jako první bod po 12. hodině zítra v pátek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to procedurální návrh pana poslance Turka, o kterém dám neprodleně hlasovat, to znamená zařadit třetí čtení, poskytnutí peněžních částek, tisk 859, bod 74, zítra po 12. hodině, to znamená před polední přestávkou.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 356 z přítomných 182 poslanců pro 136, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k bodu č. 66. kterým je

 

66.
Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování
(tzv. knihovní zákon)
/sněmovní tisk 782/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr kultury Pavel Dostál a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Jan Kostrhun. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 782/2. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan ministr si přeje vystoupit, poté pan zpravodaj Kostrhun, poté pan poslanec Talíř.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje vystoupení bude velice krátké. Chtěl bych vám říci názor předkladatele na pozměňovací návrhy. Návrh pana poslance Talíře podporujeme, návrh poslankyně Svobodové podporujeme, zásadní návrh celého výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu podporujeme. Jediný návrh, který Ministerstvo kultury nepodporuje, je návrh pana poslance Plevy. Zdůvodnění, proč nepodporujeme jeho návrh, jsem dal panu poslanci osobně. Pozměňovací návrh je veden dobrými úmysly, leč ve své podstatě by veřejným knihovnám způsobil výrazné komplikace ve vztahu k nedávno přijatému autorskému zákonu. Vzhledem k tomu, že také zisk může knihovna mít jen tehdy, bude-li provozovat doplňkovou činnost, na niž bude mít živnostenský list. Veřejná knihovna tuto ziskovou činnost nemůže provádět.

Zároveň tak podporujeme návrh pana poslance Brouska, který je sice redundantní, ale to znamená, že je v jiném zákoně, ale v tomto zákonu nevadí. Moje doporučení tento návrh má.

To je vše, co jsem chtěl říci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Slovo má zpravodaj pan poslanec Kostrhun.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych v rozpravě uvedl legislativně technické opravy parlamentního tisku 782/2.

Jedná se o legislativně technickou opravu v písm. A18. V usnesení A18 parlamentního tisku 782/2 ve slově "knihovny" se doplňují uvozovky nahoře.

V pozměňovacím návrhu A90 správné znění bude "se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují" místo původního textu doplňuje.

Stejná oprava je v pozměňovacím návrhu A20, opět místo špatně vytištěného "doplňuje" správně "doplňují".

Dále oprava v pozměňovacím návrhu A21 - správné znění je "v § 10 odst. 2 se na konci" - slova "na konci" z textu vypadla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP