(15.40 hodin)

(pokračuje Lachnit)

Někdy tedy ruku na srdce. Nechtěl bych být účastníkem všech výběrových komisí, které v tomto státě rozhodovaly za uplynulé čtyři roky nebo pět let o veřejných zakázkách. (Velký hluk v jednací síni.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Tady opět není slyšet vlastního slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Je mi líto.

Nízká odborná úroveň zadavatelů je jednou z příčin, proč veřejné zakázky jsou často zadávány nekvalitně.

Kromě zákona, který by byl harmonizován s postupy obvyklými v zemích EU, chybí ČR i odvozená legislativa a metodické příručky zabezpečující jednotnou aplikaci. V tom Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu se svými kompetencemi je připraveno uvedené mezery v oblasti zadávání veřejných zakázek naplnit.

Chtěl bych závěrem poděkovat všem, kteří se v uplynulých dvou měsících podíleli na přípravě, prostě na vylepšení této novely tak, aby vyhovovala evropským, a tudíž podle mého názoru i našim pravidlům a zájmům. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. A nyní prosím pana zpravodaje Plachého.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové. V rozpravě vystoupilo šest poslanců, zazněly dva návrhy na vrácení zákona vládě k dopracování, dva návrhy na zamítnutí, a nebudou-li tyto návrhy přijaty, návrh na prodloužení lhůty pro projednávání zákona o 30 dnů od pana poslance Brouska a přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a návrh na prodloužení lhůty pro projednávání o 20 dnů vznesený panem poslancem Petrem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Pane zpravodaji, je to tak?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji.

Ptám se ještě pana zpravodaje: Návrh na vrácení navrhovateli k dopracování byl předložen také?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tím pádem by se tedy mělo dříve hlasovat o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Ano, jsem téhož názoru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Byli jste všichni odhlášeni, prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 369 a ptám se, kdo je pro návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 369 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 105 a 53 bylo proti. Konstatuji, že návrh zákona byl vrácen navrhovateli k dopracování.

 

Dalším bodem je

 

26.
Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší)
/sněmovní tisk 912/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

Ještě předtím, než se pan ministr ujme slova, upozorňuji všechny poslankyně a poslance, že vzhledem k tomu, že minulý týden byly vyčerpány všechny interpelace na předsedu vlády, interpelace na členy vlády budou zahájeny v 17 hodin. Do té doby budeme projednávat schválený pořad schůze.

Nyní udílím slovo ministru životního prostředí Miloši Kužvartovi.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Hlavním důvodem pro přípravu zcela nového, od roku 1991 v pořadí již druhého zákona o ochraně ovzduší je především nutnost harmonizace právních předpisů v oblasti životního prostředí s předpisy EU.

Návrh zákona transponuje celkem 35 právních předpisů Evropského společenství. Základním cílem návrhu je především zajištění požadavků na řízení kvality ovzduší sledujících zlepšení kvality ovzduší na územích s překračováním emisních limitů a udržení kvality ovzduší tam, kde je dobrá. (Opětovně hluk v jednacím sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Za druhé je to snižování objemu vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší a třetím základním cílem předloženého návrhu zákona je snižování výroby, dovozu, vývozu a používání látek ohrožujících nebo poškozujících ozónovou vrstvu a klimatický systém Země.

V důsledku transpozice značného množství právních předpisů Evropského společenství obsahuje nová právní úprava i instituty, které naše současná legislativa v ovzduší dosud nezná, např. plány snížení emisí, programy snižování emisí znečišťujících látek a programy zlepšování kvality ovzduší.

Vedle těchto úplně nových částí návrhu byly do jeho obsahu zařazeny i nástroje a ustanovení ze současné právní úpravy, které se osvědčily a z hlediska porovnání s právem Evropského společenství jsou ponechány na národní úpravě. To především platí o zachování institutu poplatků za znečišťování ovzduší, který vychází ze zásady "znečišťovatel platí" - pollute price principal. Tato zásada je zachována v zemích EU.

Na tomto místě bych ale chtěl zdůraznit několik momentů, které jsou z mého pohledu zásadní pro právě nyní předloženou právní úpravu.

Především jde o zmrazení sazeb poplatků. Výše sazeb vychází ze současné platné právní úpravy. A za druhé - a to považuji za velmi pozitivní moment - jde o zvýšení výše procentní části poplatků ze 40 na 60 %, kterou je možné prominout tomu znečišťovateli, který realizuje nějaké práce, programy, projekty na snížení emisí u zdroje znečišťování, pokud takovéto práce, takovýto projekt ukončí ve stanoveném termínu. Čili ještě jednou zdůrazňuji: je zde zvýšena ona motivace, motivační položka. To znamená ten, kdo prokazatelně provádí určité úpravy zdroje znečišťování a tyto úpravy jsou ukončeny ve stanoveném termínu, má zvýšený procentní podíl odpuštěných poplatků za znečištění ovzduší.

Co se týká navýšení určitých možností pravomocí obcí, zmínil bych jeden příklad. Jde o možnost regulace obcí obecní vyhláškou pálení rostlinných materiálů v otevřených ohništích. Jde o úplně novou působnost obcí, které budou mít nástroje k zásahům proti obtěžování občanů kouřem. Zároveň - a to je možná ještě důležitější - obce mohou i nadále zakazovat používání některých tuhých paliv s velkým obsahem síry, např. některé druhy hnědého uhlí, uhelné kaly, lignit apod.

S návrhem zákona dochází i ke změně souvisejících zákonů, z nichž nejvýznamnějším je změna živnostenského zákona a zákona o místních poplatcích. Vzhledem k velkému významu správného měření emisí i imisí musí mít příslušné osoby, které provádějí kontrolní měření, osvědčení o autorizaci na základě podmínek stanovených v návrhu zákona. Tato skutečnost vyvolala příslušnou změnu živnostenského zákona. Nově se také zavádí místní poplatek, který obce budou vybírat za zneškodnění výrobků vyřazených z používání, které obsahují látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že návrh zákona byl projednán ve výboru pro evropskou integraci. Doporučující připomínky tohoto výboru byly s jeho zástupci projednány, vysvětleny a v převážné míře zapracovány. Chtěl bych tedy závěrem poděkovat poslancům výboru pro evropskou integraci sněmovny Parlamentu ČR za jejich připomínky i náměty.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Kužvartovi. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Drda.

 

Poslanec Jiří Drda: Dobrý den. Paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové. Než tady začnu číst svoji zpravodajskou zprávu, chtěl bych upozornit sněmovnu na jednu věc, která tady již kdysi zazněla, že jsem předsedou představenstva liberecké komunální - podtrhuji komunální - spalovny a někomu by se tato věc mohla zdát jako konflikt zájmů, že zrovna já jsem dostal zpravodajství k této problematice. Chci říci, že toto je tak úzký segment, že jistě mé vnímání celého zákona neovlivnil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP