(16.10 hodin)

(pokračuje Kužvart)

To, že jsme v ochraně ovzduší po zhruba deseti letech postoupili tak jak žádná jiná ze zemí OECD, je pravdou. Uvědomme si ale ještě jednu zásadní skutečnost. Naše startovací čára byla zoufale špatná, pokud bych v tom měl udělat jakousi paralelu sportovní, pod onou laťkou, pod níž bylo možno pouze se podhrabat. Jestliže jsme začínali z velmi špatného stavu, já potvrzuji slova pana zpravodaje, že snížení emisí oxidu síry bylo o 86 %, prostě šli jsme na desetinu v oxidech síry, šli jsme na méně jak desetinu v polétavém prachu. Je to prostě díky tomu, že ovzduší v řadě míst tehdejšího ještě Československa bylo na tom velmi, velmi špatně.

To, co je otázkou, která bude evidentně velmi podrobně diskutována jak ve výborech, tak i v rámci druhého čtení, je záležitost ekonomických dopadů. A já znovu chci zdůraznit, že zájmem nás všech, zdaleka ne jen Ministerstva životního prostředí, je mít ovzduší co nejkvalitnější. Právě proto zavádíme zde mechanismy, které jsem již naznačil ve svém úvodním slově, tzn. místo 40 je možné až 60 % poplatků odpustit tomu, kdo realizuje opatření ke snížení emisí znečištění ovzduší. Já bych řekl, že tento motivační faktor je velmi důležitý a jaksi z hlediska fiskálního i potvrzuje, že zde ten faktor finanční hraje druhořadou roli. Jde tady o motivaci k určitým opatřením v oblasti technologií.

Ještě bych chtěl konstatovat, že ten návrh zákona má skutečně v názvu i klimatickou změnu, a nás může jen těšit to, že místo oněch 8 % snížení emisí skleníkových plynů k roku 1990 jsme nyní v roce 2001 na stavu minus 26 % a zdaleka to není jenom snížením výroby počátkem 90. let, odstavením řady různých vysoce emitujících výrob. Jen to především tím, že se modernizovala technika, modernizoval se průmysl. Mám za to, že právě těch 26 % reálného snížení emisí skleníkových plynů bude v těch letech, kdy bude onen odpočet dělán, v letech 2008 až 2012, velmi důležitý i finančně. Mohu ubezpečit nejen pana zpravodaje, že je velmi předčasné uvažovat o tom, že tento vyšší propad v emisích skleníkových plynů bychom chtěli velmi rychle zhodnotit finančně. Evidentně nikoli. Za prvé nejsou stanovené mechanismy provádění emisích kreditů a za druhé je evidentní, že právě toto je velmi důležité pro společnou skupinu zemí znečišťujících ovzduší, tzn. pro EU. Dnes já mám za to, že tady nikdy nikdo, kdo uvažuje racionálně, netvrdil, že v příštím nebo přespříštím roce se budou české emisní kredity někam prodávat. Mimo jiné bylo by to i velmi nešťastné z hlediska možných finanční výnosů. Je odhad, že čím později s emisními kredity půjdeme na pomyslný světový kreditní trh, tím vyšší cena za tunu, především tedy oxidu uhličitého, bude. Takže bychom byli velmi špatnými obchodníky. Není to tedy na pořadu dne, a to bych chtěl tady velmi, velmi zdůraznit. Ostatně i Evropská komise zdůrazňuje ve své strategii ochrany klimatického systému Země, že především na místě jsou domácí akce, tzn. u sebe v zemích, které přistupují ke Kjótskému protokolu, snižovat emise skleníkových plynů a až dodatečně uvažovat o nějakých přesunech těchto povolení mezi zeměmi či dokonce mezi kontinenty.

Ještě bych chtěl k věci, která se týká amoniaku, zdůraznit, že ta navržená právní úprava škrtá stávající zpoplatnění emisí amoniaku u zemědělských provozů. Takže, to bylo jen jako reakce na některé připomínky pana zpravodaje. (Ministr Gross předal ministru Kužvartovi blíže neurčený dokument.)

Vážená sněmovno, já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane ministře. Prosím pana zpravodaje Drdu.

 

Poslanec Jiří Drda: Děkuji. Protože jsem tady také pochytil poznámku pana ministra Grosse, abychom byli kratší, já budu velmi krátký a nebudu reagovat, protože ta diskuse jistě bude na výboru. Nebudu teď reagovat na to, co tady říkal pan ministr. Chci tady učinit, paní předsedající, jedinou věc, to, co jsem slíbil, nebo lépe řečeno, co jsem signalizoval, že nepadne-li jiný návrh, a ten nepadl, tak že já dám návrh na prodloužení lhůty k projednávání a po dohodě s předkladatelem ji navrhuji prodloužit o 40 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím všechny poslance a poslankyně, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, aby se dostavili do sněmovny. Já vás všechny odhlašuji, prosím o novou registraci.

Nejprve se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 370 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 370 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 124 vyslovilo 119 a 3 byli proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 371 a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání tohoto návrhu o 40 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 371 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 128 vyslovilo 115 a jeden byl proti. Konstatuji, že i s tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a lhůta k jeho projednávání byla prodloužena o 40 dnů. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je bod 62 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

62.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 785/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš a zpravodaj ústavně právního výboru Miloslav Výborný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 785/3.

Otevírám rozpravu ke třetímu čtení tohoto návrhu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. (Hlásí se ministr Bureš.) Pane ministře, vy k závěrečnému slovu. Kdo se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, vážená paní předsedající. Chtěl bych provést opravu ve sněmovním tisku 785/3, a to ve svých pozměňovacích návrzích pod písm. H. Chtěl bych říci, že v bodu 1 došlo při přepisu k chybě a v nadpisu nemá být nový odstavec, ale má být náhrada, to znamená, že to má znít: za dosavadní odstavec 1 zařadit nový odstavec, který zní: "a dosavadní odstavec č. 2 označit jako číslo 3", to tam je navíc, to tam nemá být. A pak po dohodě s legislativou vypustit všechny odkazy pod čarou v bodě č. 2.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, já jsem v rámci druhého čtení v podrobné rozpravě podal komplexní pozměňovací návrh, který má vztah k zákonu o policii a rozšiřuje tuto novelu také o novelu zákona o Bezpečnostní informační službě. Nicméně po konzultaci s panem ministrem, resp. s panem ministrem spravedlnosti, vnitra i zpravodajem jsem připraven požádat Poslaneckou sněmovnu o stažení tohoto pozměňovacího návrhu s tím, že jde o poměrně zásadní změnu, která by - přiznávám - měla být zřejmě podrobněji diskutována.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP