(17.10 hodin)

(pokračuje Rusnok)

Zákon by měl nabýt účinnosti dne 30. 9. 2002 s výjimkou některých ustanovení, jejichž účinnost se bude odkládat, jak už jsem zmínil, na moment vstupu ČR do Evropské unie. Jde o ustanovení, u kterých nejsou důvody pro jejich dřívější aplikaci a naopak jsou spíš důvody pro jejich odložení na nejzazší možnou mez. Přijetí připravované novely považuji za nezbytné nejen z důvodu přijetí tohoto harmonizačního závazku, nýbrž i proto, aby sektor družstevního peněžnictví nabízel své služby na finančním trhu za podmínek stejně rizikových, jako je tomu v oblasti bankovnictví.

Česká národní banka předpokládá ve svých dokumentech zánik tohoto sektoru v důsledku naprosté nedůvěry veřejnosti. Podle mého názoru mohou v novém právním režimu fungovat družstevní záložny, které budou schopny zpřísněným požadavkům kladeným obecně na bankovní sektor dostát.

Mohu vás ujistit, vážený pane poslanče, že Ministerstvo financí věnuje přípravě této novely citovaného zákona mimořádnou pozornost a její příprava není lehkou záležitostí. Zdůrazňuji však, že ani harmonizační novela, ani žádný jiný zákon není schopen vyřešit základní problémy tohoto sektoru, tedy dostat do něj již prohospodařené finanční prostředky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec využije svého práva položit doplňující dotaz, respektive reagovat.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, souhlasím, že problém družstevních záložen neleží jenom v legislativě. Osobně bych ho rozdělil do dvou částí. První částí je otázka minulosti a mám teď na mysli zejména odškodnění klientů zkrachovalých družstevních záložen. Tady musím říci, že Poslanecká sněmovna přijala a schválila zákon o státním dluhopisovém programu, ve kterém přesunula státní prostředky ve výši 6 mld. korun do Zajišťovacího fondu, aby byly vyplaceny náhrady klientům poškozených družstevních záložen v souladu se zákonem.

Druhou částí je otázka budoucnosti a právě to je předmětem mé dnešní interpelace. První část mého zdůvodnění se týkala interpelace, kterou jsem přednesl před týdnem.V tomto směru vítám, že Ministerstvo financí intenzivně pracuje na této novele, rovněž jsem ochoten přiložit ruku k dílu. Trochu mě zaráží, že účinnost tohoto zákona by měla být až 30. září 2002.

Takže bych se chtěl na závěr zeptat, pane ministře, jestli nebo kdy budou mít poslanci k dispozici novelu tohoto zákona, jestli to bude ještě do konce letošního roku, nebo o něco později.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Prosím všechny interpelující, aby si hlídali skutečně své časové limity, které jsou vymezeny jak pro interpelaci, tak pro reakci.

Slovo má ministr financí.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedající. Chci konstatovat, že vzhledem ke konstatovanému datu platnosti je nutné, aby předloha byla v Poslanecké sněmovně ještě do konce tohoto roku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Dalším interpelujícím je poslanec Tomáš Kvapil, interpelovaným ministrem pro změnu opět pan ministr financí Jiří Rusnok, tentokráte ve věci privatizace lékárny č. 503 v Olomouci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, v městské památkové rezervaci města Olomouce se na jednom z nejživějších nároží nachází bývalá lékárna č. 503. Jde o zcela prázdný objekt léta čekající na dokončení zahájené rekonstrukce. 17. května 1999 ministr zdravotnictví rozhodl o zrušení kategorizace na uvedenou lékárnu. Objekt je tedy možné bez tohoto závazku převést na jiné osoby. 23. června 1999 město Olomouc požádalo o bezúplatný převod se zdůvodněním, že tento objekt hodlá využít pro účely magistrátu. Pochopitelně se nabízí možnost prodeje kterékoliv jiné osobě. Protože celá záležitost se vleče, obracím se na vás, pane ministře, s jednoduchou otázkou: Jak postupuje převod této budovy na jiné osoby?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji, pane poslanče, za dotaz a sděluji následující. Příprava privatizace majetku Lékárenské služby Olomouc byla zahájena Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci koncem roku 1994. Po projednání ve schvalovací komisi ministerstva a v dohadovacím řízení bylo odsouhlaseno, že majetek lékárny č. 503 v Olomouci bude privatizován přímým prodejem nabyvateli, který bude určen v neveřejném výběrovém řízení.

Dne 20. 11. 1995 se uskutečnilo neveřejné výběrové řízení za účasti tří vybraných předkladatelů projektů. Zároveň bylo stanoveno pořadí nabyvatelů dle výše nabídky kupní ceny. Následně vydala vláda ČR v tomto smyslu rozhodnutí o privatizaci a vítězný privatizační projekt byl aktualizován a předán na Fond národního majetku ČR k realizaci. Vzhledem k tomu, že žádný z účastníků neveřejného výběrového řízení nesplnil podmínky pro uzavření kupní smlouvy, byl privatizační projekt Fondem národního majetku ČR koncem roku 1998 vrácen Ministerstvu financí k novému projednání s návrhem na revokaci rozhodnutí o privatizaci.

K tomuto novému projednání v té době již nedošlo, neboť vláda České republiky svým usnesením ze dne 30. listopadu 1998 č. 788 pozastavila privatizaci zdravotnických zařízení do 30. 4. 1999. Následně vláda dalším usnesením už z dubna 1999 č. 411 v části III. zrušila všechna dosud nerealizovaná rozhodnutí o privatizaci majetku náležejícího zdravotnickým subjektům. Jelikož toto usnesení vlády č. 411 z dubna 1999 v některých ustanoveních kolidovalo s právními předpisy, jakož i s jinými usneseními vlády platnými, a zároveň obsah těchto ustanovení byl v rozporu s principy uplatňovanými v oblasti privatizace státního majetku, připravilo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví novelu předmětného usnesení vlády z dubna 1999 s cílem najít účelný model dalšího postupu při privatizaci zdravotnických zařízení a neodkladně obnovit řízení ve věci privatizace těchto objektů.

Společný materiál obou ministerstev pak vláda projednala v tomto roce, a to 18. 4., a usnesením č. 367 o dalším postupu vlastně uvolnila možnost privatizovat tato zdravotnická zařízení, která nejsou na listině zdravotnických zařízení s omezenou privatizací. Čili to znamená, že současné podmínky umožňují obnovit řízení o privatizování tohoto objektu, čili té předmětné Lékárenské služby Olomouc č. 503, a právě v těchto dnech byla zahájena příprava privatizace. Takže sděluji, že byla zahájena, a myslím, že existuje možnost na to, aby tento objekt byl převeden do majetku města Olomouce.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Kvapil má ještě slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane ministře, děkuji za odpověď. Zatím jsem s ní spokojen, jen chci konstatovat, že tato záležitost se vleče tak dlouho, abyste počítal s tím, že budu v těchto interpelacích pokračovat, a prosil bych vás o dohled nad tím, aby se věc administrativně nezdržovala.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dalším interpelujícím je pan poslanec Václav Exner, interpelovaným ministr školství Eduard Zeman ve věci problémů v učebnicích historie a občanské nauky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP