(9.20 hodin)

(pokračuje Langer)

V okamžiku, kdy by padlo rozhodnutí pro volbu tajnou, tak se stává - nechci používat nějaký právní termín - neúčinné a nemůžeme podle něj logicky postupovat.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Pane místopředsedo, máte samozřejmě pravdu, ale vyhnuli bychom se celému tomu problému v případě, že bude určena tajná volba. Ukázalo by se, že v tom případě je doprojednávání toho bodu zbytečné. Myslím si, že protože jde o ojedinělou záležitost, která se pravděpodobně už v tomto volebním období (nebude?) opakovat, nebo s velmi nepatrnou pravděpodobností, že není nutné, abychom vytvářeli nějaký precedens, který právě z hlediska toho, jestli všichni budou mít rovnou šanci, je sporný. Myslím si, že to, co jsem navrhl, je prostě praktické.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan poslanec Exner má nebo by měl určitě pravdu, kdybychom volili kterýkoli jiný orgán. My volíme Radu ČT, kvůli které jsme přijali nejen zvláštní zákon, ale zřídili jsme i veřejností tolik kritizovaný volební výbor, který právě tu volbu měl připravit. Pokud jsme se už jednou rozhodli zřídit volební výbor, který připravil volbu, pak jsme zavedli nestandardní postup. Proto je volba, tak jak ji navrhuje pan předseda Vidím, podle mého soudu správná.

Jinak se připojím k návrhu, abychom nejdříve rozhodli, zda volbou veřejnou, či tajnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že nemá smysl prodlužovat tuto procedurální debatu, pokud na tom nikdo netrvá. Nechám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Exnera bez rozpravy. Ještě pan kolega Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Technicky. Velmi se kolegům omlouvám, to usnesení je podmíněné, takže beru zpět své připojení se k návrhu pana poslance Exnera.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že nemůžeme o proceduře rozhodnout dalšími a dalšími vystoupeními, ale prostým hlasováním. Já, ačkoliv mám jiný názor než kolega Exner, nedomnívám se, že by bylo smysluplné teď se přetlačovat různou argumentací.

Nechám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Exnera, který zní: přerušit projednávání tohoto bodu, zahájit projednávání bodu 83, rozhodnout o způsobu volby; v případě, že bude rozhodnuto o volbě veřejné, vrátit se k projednávání bodu 93.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 381. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 23, proti 113. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu.

 

Pan kolega Vymětal Karel, poté pan poslanec Payne.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pokusím se v rámci tohoto bodu navrhnout řešení, které měl na mysli kolega Exner, a to dávám pozměňovací návrh, aby navržené usnesení bylo doplněno o tuto větu: "Poslanecká sněmovna volí členy Rady České televize tajnou volbou."

Pokud to bude schváleno, tak ten problém bude vyřešen. Pokud nebude schváleno, tak je to také vyřešeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je alternativní návrh usnesení, jestli tomu rozumím.

 

Poslanec Karel Vymětal: K usnesení další věta.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Doufám, že pan zpravodaj přesně rozuměl smyslu a podobě návrhu. Slovo má pan kolega Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená sněmovno, debatujeme o obecném postupu, obecných pravidlech, jak by správně měla probíhat takováto volba. Dovolte, abych v této souvislosti vznesl jakousi úvahu o tom, že rada, kterou máme zvolit, je orgán, který má zastupovat zájmy televizních koncesionářů. Je-li tomu tak, pak vlastně my jako poslanci vykonáváme nepatrně jiný mandát, protože bychom se měli snažit při svém hlasování vyjít vstříc názoru nikoli svých voličů, ale názoru koncesionářů. Jak se k tomuto názoru dobereme, to je velikou otázkou a je to otázkou jakési komunikace mezi veřejností a zákonodárným sborem.

Má-li ovšem tato komunikace probíhat a má-li probíhat smysluplně, nestačí, aby jenom kandidáti byli navrženi a sněmovna se dohodla s občanskými sdruženími - mám za to, že ta možnost navrhování měla být širší, ale budiž - tak pak jde o to, aby také ale každý se mohl vyjádřit ke kandidátům. Má-li mít volba smysl a máme-li skutečně reprezentovat názory veřejnosti, nikoli názory své osobní, tak musí existovat tato zpětná vazba. Aby mohla existovat - a teď hovoříme o ideálním případě, nejedná se v žádném případě o tuto konkrétní volbu - tak se domnívám, že v rozumné době před konáním volby by měla být zveřejněna všechna jména a životopisy kandidátů tak, aby veřejnost znala alespoň jejich datum narození, co v životě dělali, a aby případně mohli koncesionáři poslat nám, poslancům, své připomínky, náměty, názory, komentáře.

Proto doporučuji, aby v navrženém usnesení se z onoho začátku stalo jakési návětí, které by znělo takto: "Poslanecká sněmovna podle usnesení, paragrafu… atd. o jednacím řádu ve znění pozdějších předpisů stanoví" - a tam bychom ukončili návětí a zbytek návrhu by pokračoval jako bod č. 1, a za ním by následoval bod č. 2, který navazuje také na návětí. To znamená: "Poslanecká sněmovna stanoví, že v přiměřené lhůtě před konáním volby budou zveřejněny životopisy pro poslance i veřejnost."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí do rozpravy? Pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že jsme si všichni dobře vědomi, že novelu zákona o České televizi včetně v médiích tak problematizovaného zvláštního volebního výboru jsme přijímali v době, která nebyla zcela normální, protože jsme jednali pod vlivem určitých tlaků. Je to třeba říci, protože taková byla situace. V tomto směru musíme jednat podle onoho zákona, který jsme přijali tehdy s vědomím situace, ve které jsme ho přijímali, a s vědomím důsledků, které se v tomto zákoně projevují. Čili z tohoto hlediska považuji za nezbytné, abychom dnes přikročili k volbě a nekomplikovali volbu dalšími návrhy, protože každé odkládání, jakkoliv může být vedeno dobrými úmysly, k ničemu dobrému není.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nikdo další se nehlásí, rozpravu končím. Měl bych nyní otevřít podrobnou rozpravu, ve které by měly zaznít návrhy, které zde zmiňoval pan kolega Vymětal i pan kolega Payne, protože to byla všeobecná rozprava.

Takže, pánové, vy kteří jste zasáhli do této procedury, vyzývám vás, abyste jí dostáli a své návrhy přednesli v rozpravě, kam patří. Pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, takže navrhuji, aby za slovy "ve znění pozdějších předpisů stanoví … "budou (?) následovala slova, že "volí členy Rady ČT tajnou volbou".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím pana poslance Payna, aby zopakoval svůj návrh. Pana poslanče, vy jste vystoupil se svým návrhem v rozpravě všeobecné.

 

Poslanec Jiří Payne: Tedy ještě jednou opakuji: Návrh usnesení by se rozčlenil tak, že bychom měli návětí a z dosavadní exekutivní části návrhu by se stal bod 1 a za ním by přibyl druhý bod 2, který na návětí navazuje tak, že "Poslanecká sněmovna… atd. … podle ustanovení atd. … ve znění pozdějších předpisů stanoví…" - a teď pokračujeme bodem 2: "V přiměřené lhůtě před konáním volby budou zpřístupněny životopisy kandidátů."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Opakuji v podrobné rozpravě svůj návrh, jehož text jste všichni slyšeli a byl písemně předán zpravodajovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, myslím, že to tak stačí. Končím podrobnou rozpravu. Uděluji závěrečné slovo panu zpravodaji a současně prosím, aby nás seznámil s návrhy hlasování, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, v rozpravě vystoupilo několik kolegů poslanců. Někteří z nich přednesli návrh změny předloženého usnesení, případně usnesení alternativní. Dovolte, abych se k nim velmi stručně vyjádřil. Pan kolega Exner ve svém vystoupení, ve kterém navrhl doplnění předloženého návrhu usnesení, uvedl, že tímto návrhem jsou porušena rovná práva kandidátů. Já s tímto jeho stanoviskem nemohu souhlasit. Pak by totiž rovná práva kandidátů byla porušena vždy, jednalo-li by se o volbu tajnou. Pokud bych vyčerpal takový počet hlasů, který mám k dispozici, tedy pokud bych na hlasovacím lístku zakroužkoval takový počet kandidátek, který je volen, a nezbyl by mně další hlas pro kandidáty následující, pak je nepochybné, že argument je naprosto shodný a totožný s argumentem pana kolegy Exnera: Nezachoval jsem rovná práva kandidátů, neboť jsem si nenechal své hlasy pro kandidáty, kteří jsou v pořadí na dalších místech. Proto s návrhem pana kolegy Exnera nemohu vyslovit souhlas a nepodporuji jej.

Pan kolega Payne uvedl, že pro rozhodování jednotlivých poslanců při volbě členů Rady České televize by bylo na místě, aby byly k dispozici životopisy kandidátů. Nemohu než souhlasit s jeho názorem, jenže v okamžiku, kdy jsme přijímali zákon 39/2001 Sb., případně když jsme přijímali usnesení č. 1492 z 2. března letošního roku, kterým jsme upravili způsob podávání návrhů a základní parametry návrhů pro spolky, organizace, církve a odbory, které by mohly kandidáty do Rady ČT (navrhovat?), nepamatovali jsme na slovo životopis. Po kandidátech jsme požadovali, aby doložili, že jsou občany České republiky, že jsou způsobilí k právním úkonům, že mají trvalý pobyt na území ČR a že jsou bezúhonní. V žádném dokumentu, ani v zákoně 39/2001 Sb., ani v usnesení, kterým tento zákon je upraven do podoby realizovatelnosti, nebyl požadavek na životopis. Myslím si, že by bylo správné, aby každý z kandidátů předložil svůj životopis, ale protože ne všichni ze 161 kandidátů, kteří splnili zákonné podmínky, předložili životopis, domnívám se, že není možné, abychom nyní předložili životopisy pouze některých z nich. Myslím si, že pro příští volbu Rady ČT námět kolegy Payne je na místě, nikoli však pro volbu dnešní.

Nyní bych, pane místopředsedo, předkládal jednotlivé návrh k hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím, pane kolego, předložte jednotlivé návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nejprve rozhodneme o alternativním návrhu usnesení, kterým je návrh poslance Vymětala, který říká: "Poslanecká sněmovna volí Radu ČT tajnou volbou." Upozorňuji pouze, že o tomto bodu jsme měli rozhodovat v bodu následujícím, ale nezbývá než v tomto okamžiku hlasovat o návrhu, který byl řádně přednesen v rozpravě v tomto bodě. Za navrhovatele nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nicméně výsledek tohoto hlasování ještě nic neříká o tom, že nebudeme o podobném návrhu usnesení hlasovat v bodě příštím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP