(Jednání opět zahájeno v 10.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážení kolegové, budeme pokračovat v projednávání dalších bodů. Tím prvním z celé řady návrhů zákonů projednávaných ve třetím čtení je

 

61.
Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích)
/sněmovní tisk 740/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jan Fencl a zpravodajka zemědělského výboru paní poslankyně Olga Sehnalová. Upozorňuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 740/4.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím.

Dávám slovo panu ministrovi, pokud o to jeví zájem. Nejeví. Nyní je prostor pro zpravodaje gesčních výborů. Nejprve se zeptám poslance Pavla Hrnčíře, jestli chce vystoupit. Nechce. Slovo má tedy paní kolegyně Sehnalová. Nebude-li to závěrečné slovo, prosím, aby nás seznámila s procedurou, podle které budeme hlasovat, a posléze přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, ještě než vás seznámím s procedurou hlasování, chci vás upozornit, že budou legislativně technické úpravy, a to v pozměňovacím návrhu A23 a B17, a budou hlasovány ještě před návrhem, kterého se týkají.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, paní kolegyně. Legislativně technické úpravy již byly někde předneseny? (Nebyly.) Prosím tedy pana ministra, aby svým vystoupením znovu otevřel rozpravu.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Otevírám rozpravu a umožňuji přečtení legislativně technických úprav.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím paní zpravodajku, aby nyní přednesla legislativně technické úpravy.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, první legislativně technická úprava se týká bodu A23. Je to pozměňovací návrh zemědělského výboru. Tato úprava zní: V § 36 se doplňuje odstavec 7, který zní: Provozovatel je povinen jednou ročně zveřejňovat jasné a úplné informace o výpočtu ceny vody včetně vyčíslení a zdůvodnění všech ekonomicky oprávněných nákladů. Poznámka pod čarou č. 21 odkazuje poprvé u § 20 na zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

Druhá legislativně technická úprava se týká bodu B17, kde omylem vypadla při přepisu věta, jejíž správný text bude znít: § 38 odstavec 5: K provedení technického auditu ministerstvo určí technického auditora ze seznamu technických auditorů vedeného ministerstvem. Ministerstvo zapíše na dobu sedmi let do seznamu technických auditorů odborně způsobilou osobu, která má vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obor vodovodů a kanalizací, praxi 10 let v tomto oboru a byla vybrána komisí jmenovanou ministerstvem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní zpravodajko. Nicméně přiznám se, že nejsem odborníkem v této problematice, ale doplňování nových paragrafů mi příliš nezní jako legislativně technická úprava. Samozřejmě nechám na jednotlivých klubových zpravodajích, aby posoudili, zda tomu tak je, či není. Necítím se oprávněn do toho zasahovat.

Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Vzhledem k tomu, že nikdo. Rozpravu končím. Prosím paní kolegyni Sehnalovou, aby nás seznámila s postupem při hlasování.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážené dámy a pánové, postup při hlasování bude následující. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 zemědělského výboru, dále A2 zemědělského výboru, o F2 pana poslance Hrnčíře, a to ve znění, které jste dostali jako dodatek ke sněmovnímu tisku 740/4. Pokud by jeho pozměňovací návrh byl přijat, pak se nehlasovatelným stane B6 - pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Dále B16 a pozměňovací návrhy poslankyně Sehnalové D1 až D5.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP