(13.00 hodin)

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu D3. Stanovisko zpravodaje negativní. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 499 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 499 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 174 pro něj vyslovilo 79 a 88 bylo proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní budeme hlasovat společně o pozměňovacích návrzích E1, E2 a E3. Stanovisko zpravodaje negativní. (Navrhovatel - také negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 500 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 500 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 28 a 130 bylo proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu F1. Stanovisko zpravodaje - doporučuje. (Předkladatel také doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 501 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 501 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 167 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu H1. Stanovisko zpravodaje negativní. (Předkladatel - samozřejmě pozitivní.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 502 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 502 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 68 a 85 bylo proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pozměňovací návrh H2 je v tuto chvíli nehlasovatelný a můžeme hlasovat o přednesených legislativně technických úpravách. Stanovisko zpravodaje kladné. (Předkladatel - samozřejmě kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 503 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 503 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 166 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Bylo hlasování o všech pozměňovacích návrzích. Proto prosím, paní místopředsedkyně, abyste dala hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, podle sněmovního tisku 859, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Jsem si vědoma toho, že došlo ke změně názvu tohoto zákona, nicméně jsem přesvědčena o tom, že návětí ve znění schválených pozměňovacích návrhů v tuto chvíli plně pokrývá tuto záležitost, takže můžeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jsem jej přečetla.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 504, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 504 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 150 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je bod 71 schváleného pořadu schůze, kterým je návrh poslanců Jana Grůzy, Pavla Peška, Veroniky Nedvědové, Václava Grünera, Josefa Mandíka, Josefa Vejvody, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona...

Paní kolegyně, páni kolegové, já vás velice prosím, abyste mně neztěžovali situaci. Z porady poslaneckých klubů jednoznačně vyplynulo, že je třeba udělat vše pro to, abychom dnes byli schopni projednat program a skončit v nějakou rozumnou dobu. Pakliže mám dokázat to, abychom jednali úsporným způsobem, opravdu vás velice prosím o klid v jednacím sále. Pakliže klid nebude, vyhlásím přestávku a nestihneme dnes projednat program. Pak budeme pokračovat v úterý.

Kolegové, ještě jednou vás upozorňuji, že pakliže ihned nenastane klid v jednacím sále, vyhlásím přestávku.

 

Znovu tedy

 

71.
Návrh poslanců Jana Grůzy, Pavla Peška, Veroniky Nedvědové, Václava Grünera,
Josefa Mandíka, Josefa Vejvody, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona
č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb. a zákona č. 308/2000 Sb.
/sněmovní tisk 832/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jan Grůza a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Jaroslav Palas. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 832/3.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést stručné závěrečné slovo.

 

Poslanec Jan Grůza:Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v několika stručných větách okomentoval některé návrhy, které zazněly ve druhém čtení.

Nepodpořím návrhy kolegy Grünera v 1. a 2. bodu. Především proto, že otevírá možnost prodeje státní půdy lidem, kteří v zahrádkových a chatových osadách nevlastní řádně zkolaudované stavby. Dohledat ty veškeré chatky, různé plechové a dřevěné boudy a další přístřeší, která tam stojí, a zakládat na tom jakési předkupní právo pro tyto zahrádkáře se mi nezdá vhodné. Proto tyto návrhy nepodpořím.

Naopak podpořím ty návrhy, které vypouštějí druhou část návrhu zákona, která se týká Pozemkového fondu. V současné době leží ve sněmovně návrh samostatného zákona, samostatné novely zákona, o Pozemkovém fondu, takže je možné tyto pozměňovací návrhy přednést přímo v rámci druhého čtení tohoto zákona. Je tedy v této chvíli vhodnější z novely zákona o prodeji státní půdy vypustit tu část, která se týká zákona o Pozemkovém fondu. Jestliže dojde k vypuštění této části zákona, jsou potom nehlasovatelné návrhy kolegy Kuneše, které přednesl a kterými chtěl rozšířit tento zákon o zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP