(14.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 540 a ptám se, kdo upřednostňuje pět let.

V hlasování pořadové číslo 540 pět let získalo 24 hlasů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 541 a ptám se, kdo upřednostňuje tři roky.

Tři roky v hlasování pořadové číslo 541 získaly 70 hlasů.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o variantě B prvního návrhu pana poslance Brouska. Prosím stanovisko.

 

Poslanec Václav Pícl: Stanovisko zpravodaje je nesouhlasné, navrhovatele souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 542 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomu návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 542 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 71 a 75 bylo proti.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o variantě A prvního pozměňovacího návrhu pana poslance Brouska. Prosím stanoviska.

 

Poslanec Václav Pícl: Stanovisko zpravodaje nesouhlasné, navrhovatele výrazně souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 543 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 543 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 164 pro vyslovilo 70 a 89 bylo proti.

 

Pane zpravodaji…

 

Poslanec Václav Pícl: Teď bychom měli hlasovat o bodu 3, tedy bod 2 nebyl přijat, a měli bychom hlasovat o variantě A. Pokud bude přijata varianta A, nebude se hlasovat o variantě B.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže bod 3 varianta A. Prosím stanoviska.

 

Poslanec Václav Pícl: Stanovisko zpravodaje je negativní, navrhovatele pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 544 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 544 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 84 a 77 bylo proti.

 

Chvíli počkám pro kontrolu… Nevidím, že by někdo zpochybňoval hlasování. Myslím, že časový prostor byl dostatečný, budeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Pícl: Paní předsedající, tím pádem jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a měli bychom hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám o novou registraci.

Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Waltra Bartoše, Petra Mareše, Petra Plevy, Jaroslava Zvěřiny, Václava Brouska, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., podle sněmovního tisku 790, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 545, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 545 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 163 vyslovilo 84 a 61 bylo proti.

 

Než budu konstatovat přijetí zákona, vyčkám ještě kontroly hlasování… Ano, výsledek hlasování byl akceptován. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Dalším bodem je

 

91.
Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb.,
zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb.,
zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb.,
zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb.
/sněmovní tisk 786/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Zdeněk Kořistka a zpravodaj rozpočtového výboru Libor Ježek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 786/4.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Libor Ježek má slovo. (Hluk v sále.) A prosím o klid.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dvě legislativně technické úpravy. První se týká bodu A II na straně 3, kde vložením odstavce je nutné posunout odkazy na ostatní písmena, a zní:

V § 10 odst. 3 slova "§ 5 odst. 1 písm. i)" nahradit slovy "§ 5 odst. 1 písm. j)", v § 11 odst. 1 slova "h, i " nahradit slovy "h, i, j", v § 12 odst. 1 písm. g) slova " písm. g)" nahradit slovy "písm. h)".

Druhý legislativně technický návrh na str. 4 k bodu A IV: V bodech A alternativa 1 ve větě "dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost včetně " vypustit podle názoru legislativy slovo "včetně".

To samé u pozměňovacího návrhu pod písm. D na straně 6 pana poslance Maštálky.

Poslední legislativně technická úprava k bodu A: II. Odst. 1 § 40aa zařadit za § 40b jako § 40ba s nadpisem "Osvobození od daně" a označení § 40a v dalších bodech příslušně upravit. Jde o body II 2, 3, 7.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Zdeněk Kořistka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP