(14.10 hodin)

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, řeknu jenom stručné stanovisko k pozměňovacím návrhům.

Nemám problémy ani s pozměňovacími návrhy kolegy Ježka, Maštálky a Korbela, výrazně negativní stanovisko ale je u kolegy Recmana, pokud jde o tzv. daň z luxusu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nechci vás rozhodně zdržovat teď v pátek odpoledne nějakou rozsáhlou argumentací, která by se týkala návrhů, o kterých v tuto chvíli budeme hlasovat. Chtěl bych pouze upozornit, že mezi těmito návrhy v části návrhů, které přednesl pan kolega Ježek - v části A - je rovněž část IV., která se týká nám všem dobře známé problematiky obchodů duty-free, obchodů, které prodávají zboží s cenou bez daně. Chtěl bych upozornit všechny kolegy a kolegyně, kteří hlasovali v této Poslanecké sněmovně pro to, aby byl zachován ten stav, který předpokládá současný zákon, to je, že tyto obchody by měly svoji činnost skončit k 31. prosinci letošního roku, že v tuto chvíli mají příležitost podpořit veřejný zájem proti tlaku úzké skupiny podnikatelů, kteří samozřejmě mají zájem, aby mohli tyto obchody provozovat ještě v dalším období.

Jistě víte, že tato Poslanecká sněmovna již dvakrát hlasováním rozhodla o tom, že by činnost těchto obchodů, které podnikají ve zvláštním režimu, měla skončit k 31. prosinci letošního roku. Chtěl bych upozornit na to, že tyto obchody podnikají nestandardním způsobem, na základě exkluzivního povolení Ministerstva financí, ke kterému se dostaly v určitém časovém období. Je to povolení, které samozřejmě dostal pouze určitý okruh podnikatelů.

Chtěl bych se zeptat v této souvislosti - a je možné jistě argumentovat - jaké v této oblasti existují rovné podmínky podnikání a zda je v této oblasti naplňována i podmínka existence volné soutěže.

Věřím tomu, že tak jako v předchozích dvou případech se většina poslanců v této sněmovně rozhodne podpořit veřejný zájem. Věřím, že tato Poslanecká sněmovna není zlobbovaná tímto exkluzivním klubem podnikatelů, kteří se rozhodli, že mají větší vliv než zákonodárci této země a pokoušejí se opakovaně prolobbovat tento úzký privátní zájem do změny zákona o spotřební dani.

Tolik tedy moje upozornění na to, o čem v rámci této novely budeme dnes ještě hlasovat. (Potlesk poslanců klubu ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Nechtěl jsem původně vystupovat, ale podle mého soudu pan kolega Sobotka neříká úplnou pravdu. Já samozřejmě budu pro jakékoli rovné podmínky v podnikání až vláda předloží jakýsi program pro změnu zaměstnanosti v příhraničních oblastech. Pokud je někomu milejší, aby prostor, který takto chcete odstranit, zaplnili obchodníci ve stáncích, aby tam docházelo k daňovým a celním únikům, tak prosím, tak to zrušte, když nemáte žádný program místo toho.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Dámy a pánové, chtěl bych ještě reagovat jednou poznámkou na předchozí vystoupení.

Je potřeba si uvědomit, že stav, kdy nám tady vznikly určité oblasti s velkou koncentrací obchodů tohoto typu - chtěl bych vzpomenout např. Hevlín nebo Hatě - tento stav vznikl v období, které předcházelo nástupu vlády sociální demokracie, a docházelo k tomu, že jednotliví podnikatelé dostávali exkluzivní povolení na provozování těchto obchodů. Chtěl bych říci, že se tady vytvořily oblasti, a mám na mysli zejména oblast Hevlína a oblast Hatí, kde vznikly celé oblasti, kde není dnes možné odpovědně a za použití stávajících prostředků vykonávat státní správu v oblasti celního a finančního dohledu. Chtěl bych požádat všechny kolegy a kolegyně, kteří v této souvislosti kritizují naši celní správu, aby se reálně podívali na podmínky, které dnes mají celníci při možnosti kontrolovat tyto oblasti z hlediska vybírání cel a daní.

V žádném případě si nemyslím, že ukončení činnosti tohoto režimu u těchto obchodů postihne zásadním způsobem pracovní příležitosti. Nikdo tyto obchody neruší, jediné, co se stane, je, že tyto obchody budou podnikat ve stejném daňovém režimu jako ostatní obchody a podnikatelé na území České republiky, protože tyto obchody se rovněž nacházejí na území České republiky. (Potlesk poslaneckého klubu ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není-li tomu tak, končím rozpravu.

Pan navrhovatel přednesl své závěrečné slovo v rozpravě, nebude již hovořit. Prosím tedy pana zpravodaje Ježka, aby nás seznámil s procedurou, podle které budeme hlasovat.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, vážená paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji takovou proceduru, abychom o pozměňovacích návrzích hlasovali v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny ve sněmovním tisku 786, a to tak, že pozměňovací návrh pod bodem A I by byl hlasován jako celek, pod bodem A II též jako celek. Dále by se hlasovalo o bodu A III, o bodu A IV, a to postupně podmíněně nejprve o obou bodech pod písmenem a), nebude-li přijat, pak pod písmenem b) alternativa druhá, nebude-li přijata, pak o obou bodech současně pod písmenem c) jako alternativa třetí, poté o bodu pod písmenem B, poté o bodu pod písmenem C, a bod této procedury pod písmenem D se stane nehlasovatelným.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se, zda jsou nějaké výhrady k navržené proceduře? Pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Vážená paní předsedající, navrhoval bych, aby bod C byl hlasován po bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan zpravodaj s tím souhlasí. Další připomínky nevidím.

 

Zahajuji proto hlasování pořadové číslo 546 a ptám se, kdo je pro návrh této procedury. Kdo je proti takto navržené proceduře?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když se ze 165 poslanců 153 vyslovilo pro a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, předkládejte prosím na základě schválené procedury jednotlivé návrhy k hlasování a spolu s panem navrhovatelem se k nim vyjádřete.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, vážená paní předsedající. Navrhuji tedy hlasovat o bodu A I jako o celku. (Obě stanoviska byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 547 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 547 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 159 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat dále o bodu A II jako o celku. (Obě stanoviska byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 548 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 548 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 82 a 62 bylo proti.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat o bodu A III. (Obě stanoviska byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 549 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 165 se pro návrh vyslovilo 99 poslanců a proti bylo 55. Návrh tedy byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP