(14.20 hodin)

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu A IV, o obou bodech A současně, jedná se o alternativu 1. Zpravodaj doporučuje. (Předkladatel také doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 550 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 550 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 72, 74 bylo proti.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu A IV, o bodech B, což je alternativa 2. Zpravodaj doporučuje. (Předkladatel rovněž.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 551 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 551 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 90 a 61 bylo proti.

 

Poslanec Libor Ježek: V tom případě alternativa C v tomto návrhu je nehlasovatelná a navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Recmana na straně 5. Zpravodaj nedoporučuje. (Předkladatel také nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 552 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji že v hlasování pořadové číslo 552 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 23 a 133 bylo proti.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem C a bod 1. Zpravodaj doporučuje. (Předkladatel rovněž.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 553 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 553 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 162 a 2 byli proti.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu C a bod 2. Zpravodaj doporučuje. (Předkladatel rovněž.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 554 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 554 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 99 a 58 bylo proti.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem C, bod 3. Zpravodaj doporučuje. (Předkladatel rovněž.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 555 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 555 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 105 a 57 bylo proti.

 

Poslanec Libor Ježek: Pozměňovací návrh pod písmenem D pana poslance Maštálky je nehlasovatelný a též legislativně technické doplnění je nehlasovatelné, protože se vztahovalo k bodům, které nebyly přijaty. Takže navrhuji hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb., podle sněmovní tisku 786, ve znění schválených pozměňujících návrhů."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 556, které zahajuji a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 556 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 104 a 30 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme projednali třetí čtení a dostáváme se do bodu "Zprávy, návrhy a další body". Já v tuto chvíli přednesu procedurální návrh toho, v jakém pořadí bychom tyto návrhy projednávali. Vyplývá to z porady předsedů poslaneckých klubů, která se uskutečnila dnes v poledne. Prosím, abyste mě vnímali, abyste věděli, o čem budete hlasovat.

Hlasovali bychom v pořadí: nejprve bod 86, poté bod 92, poté bod 87, poté 85 a poté bod 84.

 

O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 557, které zahajuji a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 557 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 163 vyslovilo 110 a nikdo nebyl proti.

V tuto chvíli budeme projednávat bod č. 86 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

86.
Návrh způsobu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu ČR
a ročních účetních závěrek a výročních zpráv o činnosti státních fondů za rok 2000
a účetní závěrky a výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2000
v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení organizačního výboru č. 398 ze dne 11. dubna t. r. Předložené usnesení uvede poslanec Vlastimil Tlustý, kterého prosím, aby se ujal slova a současně přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, tento návrh způsobu projednávání je standardní návrh procedury, která vychází ze zákona a ze schváleného harmonogramu jednání naší schůze. Oproti předchozím rokům je jedinou výjimkou, že kromě státního závěrečného účtu budeme současně projednávat i výroční zprávy o činnosti státních fondů a účetní závěrku a výroční zprávu Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2000.

Doporučuji sněmovně, aby návrh schválila v podobě, v jaké ho schválil rozpočtový výbor a rovněž schválil organizační výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní někdo hlásí. Není tomuto tak, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Bylo by asi dobré, kdyby pan navrhovatel přednesl návrh usnesení v podrobné rozpravě. Já vás všechny mezitím odhlašuji a požádám o novou registraci.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Poslanecká sněmovna

a) stanovuje harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2000, ročních účetních závěrech a výročních zpráv o činnosti státních fondů za rok 2000 a účetní závěrku a výroční zprávu Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2000 (dále jen státní závěrečný účet včetně fondů a pojišťovny) takto. - Následuje pět bodů. Táži se, paní předsedající, jestli jsou v písemných podkladech všech, abych nemusel citovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V písemném podkladu je sedm bodů.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ano, je to tak, sedm bodů.

b) aby přikázala projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2000 rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny a kapitoly státního závěrečného účtu včetně fondů a pojišťovny jednotlivým výborům Poslanecké sněmovny takto: - A následují dvě strany podrobného rozpisu přikázání jednotlivých kapitol opět identicky, jako je v písemném podkladu.

To je návrh usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP