(14.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a nemám písemné přihlášky. Hlásí se pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, tento návrh poslaneckého zákona řeší současný stav převodu majetku z majetku České republiky do majetku krajů, a to v situaci, kdy vnitřní zadluženost těchto objektů dosahuje velkých částek. Příspěvek zřizovatele na tvorbu fondu rozvoje investičního majetku nebyl tvořen a byl vyloženě spotřebováván. Tento návrh v podstatě neřeší v žádném případě skutečný problém v zastarávání majetku a jedná se jen o přesun těchto problémů na krajské orgány. Jedná se tedy o ryze účelový zákon, který obchází zákon o účetnictví.

Z těchto důvodů předkládám návrh na zamítnutí v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, tím obecnou rozpravu končím. Táži se, zda se chce vyjádřit ještě paní navrhovatelka. Nechce. Pan zpravodaj také nechce.

Padl jediný návrh v obecné rozpravě, a to návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Pokusím se sezvat přítomné zákonodárce z kuloárů a budeme hlasovat o návrhu, který předložil pan poslanec Jaroslav Gongol, který navrhuje zamítnout předložený návrh.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 143 poslanců pro 16, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Stejný návrh předložila ve svém vystoupení i paní navrhovatelka Michaela Šojdrová. Táži se, kdo má jiný návrh. Nikdo, budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že se v hlasování pořadové číslo 57 pro vyslovilo 112 poslanců, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme propustili tento návrh zákona do druhého čtení a přikázali jsme jej k projednání výboru rozpočtovému.

Tím končím projednávání bodu 41. Děkuji paní kolegyni Šojdrové i panu kolegovi Doležalovi.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo

 

42.
Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
a kterým se mění některé další zákony
/sněmovní tisk 910/ - prvé čtení

 

Podle důvodové zprávy je zde návrh projednávat podle § 90 odst. 2. Upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 910/1. Předložený návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Němec. Prosím, pane poslanče, abyste se ujal slova.

S faktickou, technickou nebo procedurální přihláškou se hlásí pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, vzhledem k tomu, že projednáváme poslední předřazený bod a stále zde nevidím potřebné ministry, chci se vás zeptat, zda máte nějaké informace, zda nás hodlají navštívit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane poslanče, mám informace. Pan místopředseda vlády Vladimír Špidla se dostaví do sněmovny během několika málo minut v 15.00 a máme zde ještě jeden bod, který můžeme projednávat, pokud bychom rychle skončili s tímto bodem, a to je bod 45, který předkládá pan poslanec a ministr kultury Pavel Dostál.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli bych chtěl uklidnit Poslaneckou sněmovnu, že vzhledem k tomu, že někteří spolupředkladatelé o to požádali, chci konstatovat, že v tuto chvíli předkladatelé nežádají, aby tento sněmovní tisk byl projednáván podle § 90 odst. 2, to znamená, že předkladatelé navrhují, aby tento zákon byl projednáván ve standardním jednání podle zákona o jednacím řádu.

Nyní již k věci, resp. k osudu, který tento návrh provázel. Myslím, že je nutné v této věci se i zmínit o tom, jakým způsobem bylo prezentováno stanovisko vlády k tomuto sněmovnímu tisku. Je to věc velmi důležitá, protože dle dostupných informací se jedná o první případ - nejen v tomto volebním období, ale i za minulá volební období - kdy vláda doručila Poslanecké sněmovně stanovisko vlády po lhůtě.

Pro rekapitulaci. Pro stanovisko vlády platí čl. 44 Ústavy České republiky, který stanoví, že vláda má právo vyjádřit se k předloženému návrhu zákona do 30 dnů. Nevyjádří-li se do 30 dnů, platí ústavní fikce, že se vyjádřila kladně. Tolik tedy znění Ústavy České republiky. Tento návrh zákona předložila skupina poslanců 20. dubna 2001 a byl rozeslán poslancům o 4 dny později, 24. dubna, a zaslán vládě k vyjádření, tedy k zaujetí stanoviska, 26. dubna. Toto datum je tedy velmi důležité pro další posuzování. 26. dubna 2001 Poslanecká sněmovna odesílala kurýrním způsobem tento sněmovní tisk vládě k zaujetí stanoviska. Vláda ovšem zaslala stanovisko Poslanecké sněmovně až 1. 6., tedy od 26. 4. do 1. 6. zcela evidentně proběhla lhůta delší než 30 dnů. Podle mého názoru by tedy měla platit ústavní fikce o tom, že vláda se vyjádřila kladně.

Já to zde neříkám proto, že by zde byl nějaký zásadní obsahový spor a chtěl bych významně polemizovat se stanoviskem vlády, které je obsaženo ve sněmovním tisku 910/1, to samozřejmě bude spíše záležitostí diskuse ve výboru nebo ve výborech a případně ve druhém čtení. Nicméně jsem přesvědčen, že to je zásadní precedens, jakým způsobem se Poslanecká sněmovna k tomuto postaví, pro příští podobné případy. Vláda tvrdí, že tento sněmovní tisk dostala až za sedm dní, a já si myslím, že na toto tvrzení by měla Poslanecká sněmovna nějak reagovat, protože přece není myslitelné, že by pošta, která je mezi Poslaneckou sněmovnou a Úřadem vlády dopravována kurýrním způsobem, nebyla doručena týž den nebo nejpozději den následující. Myslím, že to prostě není možné, a myslím, že by Poslanecká sněmovna v této věci měla zaujmout nějaké stanovisko. Znovu říkám - využívám pouze úvodního slova předkladatele z toho důvodu, abychom vyřešili tento precedenční případ, nikoli proto, že by se tato věc týkala zákona samého.

Nyní již k samotnému zákonu. Skupina předkladatelů velmi pozorně monitorovala působení nově účinného zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v praxi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP