(16.40 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Tato koncepce přitom nikterak nevylučuje zpřísnění podmínek, za kterých lze zbraně nabývat. Znovu jsem si prošla diskusi k předcházejícím návrhům zákona o zbraních a střelivu a musím konstatovat, že celá řada řečníků včetně mě se ke zpřísnění podmínek pro nabývání zbraní přihlásila.

Je ale o to více zarážející, že předložený návrh, který v mnoha ohledech reaguje na kritiku, které byli předchůdci tohoto návrhu podrobeni v Poslanecké sněmovně, zůstává právě k těmto možnostem prakticky hluchý. Mám na mysli možnost zavedení povinného psychologického vyšetření u všech žadatelů o zbrojní průkaz a především u žadatelů o zbrojní průkaz skupiny E (?), právě té skupiny, která chce užívat zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku. Namísto tohoto vyšetření, které se předpokládá pouze u zbrojního průkazu skupiny D, to je k výkonu zaměstnání nebo povolání, je v § 23 - Spolehlivost fyzické osoby zavedena nová kategorie, v níž správní orgán před vydáním zbrojního průkazu samostatně posuzuje, zda žadatel představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost zejména svým agresivním chováním. Toto vágní a naprosto objektivně neposuzovatelné kritérium tak do zákona zadními vrátky znova vrací onen aspekt úřadní libovůle, který se již podařilo vymýtit z předcházejících ustanovení o nabývání, držení a nošení zbraní. Rozdíl je pouze v tom, že žadatel je vystaven úřednické svévoli už ve fázi žádosti o vydání zbrojního průkazu, a nikoliv až v následném řízení o povolení vlastnit nebo držet zbraň, jako tomu bylo v předchozích návrzích.

Musím na základě těchto skutečností konstatovat, že Ministerstvu vnitra při předkládání tohoto návrhu zákona nikdy nešlo a doposud nejde o zpřísnění podmínek pro držení zbraně, ale především o posílení pravomoci policie vůči ostatním občanům této země. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám paní poslankyně. Hovořit bude pan poslanec Václav Grüner, připraví se pan poslanec František Ondruš.

Jedno technické sdělení: pan místopředseda Langer má náhradní kartu č. 4.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ve sněmovně je ve druhém čtení poslanecký návrh novely zákona č. 288/95 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a je tedy pravděpodobné, že v případě, že případně vládní návrh projde do druhého čtení, bude tento návrh, tato novela přerušena ve druhém čtení a budou oba návrhy projednávány ve druhém čtení souběžně. Proto mi dovolte, abych několika slovy porovnal návrh námi předkládané novely se zněním vládního návrhu zákona o střelných zbraních a střelivu.

Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu akceptuje námi dva předkládané návrhy. Jedná se v první řadě o zmírňující posuzování bezúhonnosti u žadatelů o zbrojní průkaz. Ve vládním návrhu zákona dochází oproti původnímu návrhu ještě k dalšímu zmírnění a umožňuje vydat zbrojní průkaz osobě, která byla pravomocně uznána vinnou trestným činem podle písmen a) a b) § 22 tohoto návrhu zákona, jestliže uplynulo od uložení trestu nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen, alespoň pět let, a to při uložení trestu odnětí svobody dva roky, nebo byl uložen jiný trest než trest odnětí svobody.

Zákon rovněž ve shodě s námi navrhovanou novelou zavádí povinnost vlastnit lovecký lístek v případě podávání žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C a při vydávání nového zbrojního průkazu této skupiny.

Návrh zákona však neobsahuje třetí a dle nás velmi důležitou část námi podávané novely o zbraních a střelivu, a to možnost kontroly uzavření pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s držením a nošením zbraně a střeliva u držitelů zbrojního průkazu skupiny C. Povinnost pojištění držitelů zbrojního průkazu skupiny C vyplývá z § 32 zákona 23/1962 Sb., tedy zákona o myslivosti, a je samozřejmě také obsažena i v obou návrzích projednávaných nových mysliveckých zákonů, které se ve sněmovně projednávají. O nutnosti pojištění držitelů zbrojního průkazu skupiny C pro provádění práva myslivosti si myslím, že je jistě všeobecná shoda. V našem návrhu se jedná především a jedině o zajištění kontroly osob vlastnících průkaz skupiny C, zda mají toto pojištění uzavřeno, a to při držení i při prodlužování takovéhoto zbrojního průkazu. Držitelé zbrojního průkazu skupiny C, členové Českomoravské myslivecké jednoty, jsou z titulu členství již pojištěni. Členství v Českomoravské myslivecké jednotě však není pro získání zbrojního průkazu skupiny C jistě podmínkou. Na společných honech dochází ze strany mysliveckých hospodářů ke kontrolám pojištění myslivců a v případě, nevlastní-li či nemají s sebou doklad o pojištění, jsou ze společných honů okamžitě vylučováni. Problémem však zůstávají individuální a samostatné lovy, kde kontrolu pojištění neprovádí nikdo, a právě při těchto lovech dochází nejvíce k poškozování zdraví či usmrcení osob. Z těchto důvodů, pokud budou oba návrhy zákonů projednávány spolu, se budu snažit ve druhém čtení tuto část našeho návrhu do zákona včlenit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec František Ondruš.

 

Poslanec František Ondruš: Pane předsedající, pánové ministři, dámy a pánové, situaci, ve které bych se měl vyjádřit k předloze, k předloženému vládnímu návrhu zákona, mi velmi usnadnil pan kolega Koháček, který tady uvedl některé výhrady, z nichž s většinou souhlasím. Dovolím si z nich vyvodit jiný závěr a připojím ještě jednu výhradu.

Za podstatný nedostatek považuji dikci onoho paragrafu 23 písm. c), již tady zmíněného, a onen požadavek spolehlivosti, který tak jak je formulován, umožňuje libovolný výklad příslušného policejního úředníka, tak jak už tady zaznělo. Toto i já považuji za jeden z velkých problémů daného zákona a možná se mnou budete souhlasit, že korupce je celospolečenský problém. Zcela jistě se s většinou z vás shodnu na tom, že prevence takovýchto jevů je nejen levnější, ale i účinnější. A právě zmíněný paragraf vytváří místo pro korupci, a to ještě korupci v oblasti, která je velmi nebezpečná.

Z těchto důvodů a i z toho, že tyto výhrady se objevovaly i v předcházejících dvou novelách, navrhuji vrátit předložený návrh zákona k dopracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, vám pane poslanče. Kdo se dále hlásí do této obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se ještě hlásí pan zpravodaj Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr se nevyjádřil v duchu, jak jsem ho o to požádal, proto mi nezbývá bohužel nic jiného, než podat návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan ministr nevystoupil, nesdělil. Obecnou rozpravu končím a přistoupíme k návrhům, které zazněly v obecné rozpravě. Ještě se o slovo hlásí pan místopředseda Ivan Langer.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP