(17.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Členský stát povolí nabývání a držení střelných zbraní kategorie B - tedy té kategorie, o které hovoříme - pouze osobám, které pro to mají řádný důvod a které a) mají 18 let, b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost.

Řekněte mi, paní poslankyně a páni poslanci, kteří tvrdíte, že to, co my navrhujeme, je něco jiného, nežli chce Evropská unie, z čeho vycházíte, když takto nepravdivě informujete Poslaneckou sněmovnu. Není to pravda, a toto je norma, kterou Česká republika musí plně zakomponovat do svého právního řádu.

Od ODS to čekám, prostě vztah ODS k Evropské unii je takový, jaký je, ale překvapuje mě to u politické strany, která má ve svém programu jako jednu z dominantních věcí vstup do Evropské unie, kritizuje vládu - třeba někdy oprávněně - za to, že třeba nedělá všechny kroky ve vztahu k Evropské unii, a pak její poslanci vystoupí proti znění, které není nic jiného než opsání toho, co se od nás vyžaduje. Docela bych byl rád, kdyby mi někdo z tohoto politického subjektu tento rozpor vysvětlil.

A teď mi dovolte říci něco k námitkám na téma, že se vytváří prostor pro korupční prostředí a že bude záležet na libovůli policisty, který o tom bude rozhodovat. Nezaráží mě to od poslanců, kteří nemají právnické vzdělání, ale zaráží mě to, pokud něco takového řekne poslankyně, která má právnické vzdělání, o jejíchž právnických kvalitách já nepochybuji, a ona sdělí, že to záleží na libovůli úředníka. Není to pravda. Všechna řízení včetně povolování se odehrávají -

(Ministr se odmlčel, protože v sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr vnitra nezapřel svoji zkušenost řídícího schůze a byl schopen zjednat si klid sám, nicméně já jsem povinen mu i tak přispěchat na pomoc a poprosit všechny kolegy, kteří mu nevěnují pozornost, aby své aktivity přenesli mimo jednací sál, a pokud chtějí setrvat v jednacím sále, aby zklidnili intenzitu svých hlasových projevů.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji vám, pane předsedající. Vláda navrhuje, aby řízení podle tohoto zákona včetně řízení o povolování bylo podle správního řádu. Neprávníkovi by to nic moc říci nemuselo, ale právníkovi by to mělo říci jednoznačně, že správní řád umožňuje a dokonce předpokládá, že pokud nebude vyhověno, tak nevyhovění musí být zdůvodněno, a zdůvodnění podléhá přezkoumání. Podléhá přezkoumání nejen odvolacímu orgánu, podléhá přezkoumání nejen mimořádnému opravnému prostředku, ale podléhá přezkoumání i soudu.

V tomto státě se dějí tisíce - možná desetitisíce - rozhodnutí, kde nic takového není, a tady se navrhuje to nejdemokratičtější, co může být, že když někdo něco odmítne, tak to musí být zdůvodněno, a to pregnantně, a to zdůvodnění musí obstát před odvoláním, a dokonce musí obstát před soudem. Řekněte mi, jak ještě více lze minimalizovat prostor pro korupci. Za současné situace si to nedovedu představit při kombinaci těch dvou věcí, směrnice Evropského společenství, ze které jsem vám citoval, a za druhé toho, aby bylo vyhověno českému právnímu řádu.

Proto jsem nevystoupil v rozpravě a nevyhověl žádosti, kterou přednesl pan poslanec Koháček, a neslíbil jsem sněmovně, že budu souhlasit s vypuštěním písm. c) § 23, protože kdybych to slíbil, udělal bych něco, s čím nejen nejsem ztotožněný - dovedu si představit, že podlehnu většině - ale udělám něco, co bude znamenat, tak jak se to už stalo ve dvou minulých hodnotících zprávách Evropské komise, že i v té další, která se bude psát za krátkou chvíli, budeme hodnoceni tak, že v tomto parametru nesplňujeme to, co je od nás požadováno.

Já si dovedu představit - teď už zcela otevřeně - že písm. c) § 23 ještě nějak ve sněmovně upravíme, že ho zpřesníme, aby prostor pro správní uvážení byl co nejmenší. To si dovedu představit a jsem připraven na tom spolupracovat a akceptovat to, k čemu dojdeme, ale určitý prostor pro správní uvážení prostě zůstat musí, protože bez něj by tento zákon jako zákon, který si klade mj. jako jeden ze základních cílů splnit požadavky ve vztahu k právu Evropského společenství, tento cíl nesplnil. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo požádal předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, dámy a pánové, pan ministr Gross velmi pravděpodobně nepřestoupil pravidla jednacího řádu, tedy pravidla zákona, ale co přestoupil a co nebývalo v této sněmovně zvykem, je skutečnost, že ve své závěrečné řeči polemizoval s poslanci, kteří v tuto chvíli již na jeho nařčení nemohou přednést odpověď. Z tohoto pohledu je vystoupení pana ministra Grosse nekorektní. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Není to poprvé, pane předsedo, kdy takovou metodu používají členové vlády, když vystupují se závěrečným slovem tak, aby nebylo možné reagovat. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, patřím k těm, kteří toto právo mají, a také ho hodlám v tomto okamžiku jednoznačně využít. Dovolte mi, abych se vyjádřil k některým výhradám, které zde pan ministr přednesl.

Ano, pochopitelně vím, že statistická čísla, která jsem zde citoval, je třeba také mimo jiné vnímat ve vazbě na celkový pokles kriminality v České republice. V tom s ním plně souhlasím. Také vím, že za loňský rok to bylo asi zhruba deset policistů, kteří se dopustili trestného činu spáchaného střelnou zbraní, ovšem také vím, že se mi tento údaj nepodařilo sehnat za léta zpět, i když jsem o něj několikrát policejní prezidium žádal.

Jestli se nemýlím, nezdůrazňoval jsem nijak mimořádně, že bych dával velký důraz na to, že poklesl v loňském roce počet trestných činů spáchaných střelnou zbraní. Já jsem kladl důraz na to, k čemu se pan ministr ani náhodou nevyjádřil. Kladl jsem důraz na to, že já nevím, jestli z té množiny - a budu zaokrouhleně říkat tisíc - trestných činů bylo 800 spácháno v souladu s § 13 a 14 trestního zákona, tudíž de facto žádnými trestnými činy nejsou. Nevím, jestli jich bylo 800, 100 nebo kolik. Prostě nevím to, protože nikdo, ani ministr vnitra, ani policejní prezident, mi není schopen tento údaj dodat, protože tento údaj neevidují. Žádal jsem o něj už při první novele zákona č. 288. Naopak, kdybych zjistil, že z 1000 trestných činů jich 10 spáchali policisté, dejme tomu 10 až 20 myslivci, 15 sportovní střelci a 800 lidé, kteří zbraň použili opravdu na svoji obranu, tudíž legálním způsobem k tomu, k čemu si ji legálně opatřili, tak já bych si řekl - ano, vývoj je správný, lidé v této zemi si brání svoji vlastní bezpečnost, a to v souladu se zákonem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP