(17.30 hodin)
(pokračuje Gross)

Byl bych rád, kdyby alespoň některý z vás si trochu sáhl do svědomí. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Před dalším bodem vystoupí ještě pan kolega Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chystám se navrhnout procedurální návrh k následujícímu bodu. Protože nebyl přijat vládní návrh o zbraních a střelivu a výbor pro obranu a bezpečnost přerušil projednávání návrhu zákona poslanců Grünera a dalších, který novelizuje stávající zákon o zbraních a střelivu, domnívám se, že by měl být tento bod vyřazen z pořadu naší schůze, aby ho mohl výbor pro obranu a bezpečnost řádně projednat, protože teď již není pravděpodobné, že by vláda předložila v dohledné době nový návrh zákona, takže bude tisk bezesporu projednán. Bylo by dobré, aby některé věci byly dotvořeny. Nemělo by to být projednáno na plénu, aniž to bylo podrobně projednáno ve výboru pro obranu.

Dávám procedurální návrh na vypuštění tohoto bodu z pořadu dnešní schůze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Prosím kolegy, aby po vzedmuté vlně emocí opět zbystřili pozornost a věnovali ji projednávaným bodům. Je to procedurální návrh, o kterém bych měl nechat hlasovat bez rozpravy, nicméně o slovo požádal předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Nebudu vést rozpravu, jen upozorňuji, že klub KSČM nemůže vyřazení tohoto bodu podpořit. Pokud se odpovědně projedná tento zákon, je možné, aby se po obecné rozpravě ve druhém čtení tento bod přerušil a dokončil se třetí týden schůze. Myslím si, že by výbor pro obranu jistě mohl projednat pozměňovací návrhy, které budou chtít poslanci i vláda dát do zákona o zbraních a střelivu, který předložila skupina poslanců. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Procedurální návrh zazněl. Rozhodneme o něm hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 67. Kdo souhlasí s návrhem na vyřazení bodu z programu schůze? Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 78, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní zahajuji bod

 

37.
Návrh poslanců Václava Grünera, Jaroslava Lobkowicze, Josefa Mandíka
a Václava Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),
ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 156/2000 Sb.
/sněmovní tisk 849/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Václava Grünera.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, k návrhu novely zákona o střelných zbraních a střelivu jsem podrobně hovořil již v prvním čtení. K tomuto návrhu novely jsem hovořil i při projednávání předcházejícího vládního návrhu ve čtení prvním. Proto si myslím, že není třeba dále v rozpravě z mé strany jako předkladatele k zákonu cokoli dodávat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 849/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, i když jsem již při pokusu o přerušení projednávání bodu uvedl, tak jenom nyní upřesním - výbor pro obranu a bezpečnost na své 47. schůzi ze dne 25. 4. 2001 přerušil projednávání tohoto bodu z důvodu, že považoval za rozumné spojit projednávání těchto dvou problematik, které řeší kolegové poslanci v tisku 849, v rámci kompletního nového zákona o zbraních a střelivu. I přesto, že vůle sněmovny nebyla taková, aby akceptovala, že by se měly tyto dva problémy, které navrhují kolegové řešit, projednat v časovém limitu, který by vylučoval chyby, které mohou vzniknout ze spěchu, což velmi pravděpodobně nastane, když to budeme projednávat nyní. V tomto okamžiku nemám nic víc, co bych k tomu dodal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Pan kolega Sobotka, expert na zbraně.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, rád bych vzhledem k výsledkům minulého hlasování a hlasování, které se událo ještě před tímto hlasováním, využil ustanovení jednacího řádu, které nám umožňuje vrátit tento návrh zákona po obecné rozpravě výboru k novému projednání. V tuto chvíli bych rád tento procedurální návrh v obecné rozpravě předložil. Navrhuji, abychom tento návrh zákona vrátili výboru k novému projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu, kterým Poslanecká sněmovna rozhodne o vrácení návrhu výboru k novému projednání. Pro jistotu vás odhlašuji, neboť došlo určitě ke změně fyzického stavu přítomnosti vzhledem k elektronickému stavu přítomnosti poslanců.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 68. Kdo je pro tento procedurální návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 145 pro návrh 122, proti 19. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl vrácen výboru pro obranu a bezpečnost k novému projednání.

 

Dalším bodem je bod

 

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.,
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb.,
a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb.,
a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 969/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh odůvodní ministr vnitra Stanislav Gross.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP