(9.10 hodin)
(pokračuje Grégr)

V předkládaném návrhu je dále zakotvena i účast jiných subjektů, než je ministerstvo, na poskytování podpor, čímž dochází k posunu směrem k decentralizaci a lepší dostupnosti podpor pro podnikatele. Tak jako je tomu u dosavadního zákona, navrhuje se poskytování jednotlivých druhů podpor na základě programů schvalovaných vládou.

Účinnost nového zákona je navrhována až od 1. 1. 2003 proto, že po schválení zákona bude v průběhu roku 2002 nutné uvést programy podpory vyhlášené pro malé a střední podniky na období 2001 až 2004 do souladu s novým zákonem.

Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání byl dne 14. června 2001 projednán bez uplatnění zásadních připomínek v podvýboru pro podporu podnikání a legislativní činnost hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si vás požádat, aby vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání jste podpořili a propustili do druhého čtení. Děkuji vám za…, neděkuji za pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo, ano správně jste to označil, že jste děkoval za nepozornost než pozornost. Já bych skutečně poprosil kolegy a kolegyně, aby věnovali pozornost i těmto návrhům zákonů a ne jenom řekněme zákonu, o který se včera vpodvečer svedla bitva z hlediska ústavy a procedury, které k tomu zazněly.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já doufám, že budeme věnovat dostatečný prostor a pozornost tomuto významnému zákonu, že nejenom v předvolební rétorice budeme říkat, že malí a střední podnikatelé jsou nosnou silou rozvoje hospodářství České republiky, ale že se v této sněmovně budeme také zabývat vytvářením prostředí pro jejich existenci a úspěšné podnikání. O důvodech předložení nového zákona o podpoře malého a středního podnikání zde hovořil pan místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu. Nemyslím, že je třeba kolem toho něco opakovat. Je to podle mého názoru věc celkem jasná.

Já bych viděl v tomto zákoně tři takové háčky, a sice v prvé řadě už dost dlouho i v této sněmovně a hospodářském výboru diskutujeme o nerovném postavení v některých ohledech malých a středních podniků vůči velkým podnikům. Samozřejmě je možno provést i srovnání zákonné, legislativní. Máme zákon o investičních pobídkách, který samozřejmě platí pro velké podnikatele a nedotýká se malých podnikatelů a středních podnikatelů.

Já se domnívám a myslím si, i dosti velká část hospodářského výboru, že je třeba hledat cesty, jak toto postavení těchto kategorií podnikatelů srovnávat na stejnou úroveň, aby měli přibližně podobné podmínky. V tomto smyslu se domnívám, že chybí v těch formách podpory jedna významná oblast, a sice pro malé a střední podnikatele oblast daní, daňového zvýhodnění. Domnívám se, že to je věc, kterou je možno řešit v hospodářském výboru. Zcela určitě o tom budeme vést diskusi a myslím si, že dotáhneme tento problém i do úspěšného konce, tak aby ti malí a střední podnikatelé si dosáhli i na tuto formu podpory.

Druhá věc, o které bych chtěl hovořit, je, že z vládního návrhu zákona se vytratila tak nějak pasáž z minulého zákona, která do jisté míry ukládala vládě, aby předkládala záměry v oblasti podpory malého a středního podnikání do Poslanecké sněmovny. Já se domnívám opět, že do tohoto zákona je třeba tuto povinnost vtělit ve druhém čtení, a to tak, aby vláda měla povinnost stanovenou zákonem předkládat záměry ke zdokonalování účinnosti podpor Poslanecké sněmovně. Nedávno jsme hovořili a budeme ještě hovořit o podpoře malého a středního podnikání, o programech pro rok 2001 až 2004. A současně k tomu si sněmovna i hospodářský výbor vyžádaly politiku této střednědobé podpory. Takže to by mělo být zakotveno přímo v zákoně, aby nebyly diskuse, zda to vláda má předložit, či nikoliv. Posledním problémem, o kterém bych chtěl hovořit a týká se tohoto zákona nebo této oblasti, je, že podpora malého a středního podnikání je dneska rozdělena mezi dva ústřední orgány, mezi Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na poslední schůzi, když byl otevřen kompetenční zákon v souvislosti s projednáváním zákona o státní službě, jsem upozorňoval na to, že hospodářský výbor bude mít zřejmě snahu tento zákon si stáhnout do svého projednávání, což se stalo, i když mu to sněmovna nepřikázala, a bude řešit pouze převod kompetencí v oblasti regionální podpory malého a středního podnikání z Ministerstva pro místní rozvoj na Ministerstvo průmyslu a obchodu do jednoho centra. Z toho důvodu navrhnu, a říkám to už teď, v rozpravě prodloužení lhůty pro projednávání tohoto zákona ve výborech o 50 dní. Jde totiž o to, že zákon je napsán tak, jako by měla nadále existovat v oblasti malého a středního podnikání odpovědnost dvou ministerstev, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu. Pokud projde pozměňovací návrh, který stanoví, že odpovědnost bude mít pouze jedno ministerstvo, je třeba ten zákon přepsat podle tohoto nového stavu. A proto se domnívám, že je třeba, aby tento zákon počkal po říjnové schůzi, druhém a třetím čtení kompetenčního zákona, jeho novely, aby počkal přes toto projednávání, a pokud bude schválena tato změna, tak aby tento zákon o podpoře malého a středního podnikání byl dopracován ve smyslu právě kompetenčního zákona. Předběžně jsem to s panem ministrem projednal jako s předkladatelem, předkladatel nemá zatím námitek, jak mi pan ministr sdělil, s prodloužením projednávání o 50 dnů.

Dámy a pánové, vřele doporučuji Poslanecké sněmovně, aby propustila tento zákon do druhého čtení, a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vám také děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Oldřicha Vojíře.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi v této obecné rozpravě přičinit pár poznámek, které jsou možná otázkou jistého systémového přístupu k dané problematice a jsou spíše polemické a diskusní, než že bych se snažil nějak věcně teď zasahovat do této problematiky.

Já bych si dovolil připomenout, že zákon o podpoře malého a středního podnikání spatřil světlo světa již v roce 1992 a bylo evidentní, že tehdejší vláda a vlády následné cítily v České republice v podstatě určitý deficit prostoru a možnosti, jak rozvíjet podnikání, a tak se shodly na tom, že by měla existovat zákonná forma a že by na základě zákonné formy měly být určité oblasti malého a středního podnikání na základě vypsaných projektů podporovány.

Mělo to být něco, co já si představuji jakoby pod pojmem impulsní prvek k tomu, aby některé smysluplné projekty se mohly rozvinout. Protože na jedné straně například banky nechtěly třeba pro malé projekty půjčit a na druhé straně například nebyly určité prostory pro to, aby se tento projekt mohl realizovat, a když jste si vyprázdnili prostředky na zařízení prostoru, tak už vám například nezbylo na samostatný provoz. Těch důvodů bylo mnoho, proč tyto projekty byly podporovány určitým objemem prostředků ze státního rozpočtu. Byla to také, dalo by se docela říci, jaksi otázka veřejného zájmu, protože touto formou v podstatě říkala vláda a de facto i parlament, že si přeje, aby se malé a střední podnikání rozvíjelo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP