(9.30 hodin)
(pokračuje Vávra)

Myslím si, že dochází k podceňování malých a středních podniků, které jsou na tom ještě hůře, a to i s byrokratickými zásahy zákonů. K tomu krátkou poznámku, a to k úvěrování, které se také negativně promítá do činnosti podnikové sféry. V posledních třech letech se snížila úvěrová angažovanost bank o jednu třetinu. K tomuto snížení také jistě přispělo vypisování dalších a dalších dluhopisů, které pro úvěrování úvěrující banky jsou nerizikové, jištěné státem, a nemusí banky úvěry pomáhat podnikům.

Nyní k samotnému tisku. Podvýbor hospodářského výboru pro podporu podnikání a legislativní činnost uskutečnil seminář na téma "Podpora malého a středního podnikání" za účasti zástupců podnikatelů, svazu a dalších, a jeho výsledkem bylo opět doporučení, aby byly zavedeny daňové úlevy, které s následným efektem podpoří podnikání. Takže již mnohokrát výzva k daňové novele.

Pan ministr představil změny, které byly promítnuty do stávajícího zákona, a proto není třeba komentovat jednotlivé paragrafy. Sděluji ale, že mám pro projednávání ve druhém čtení připraveny pozměňovací návrhy, kterými se budu snažit o výraznější podporu malých a středních podnikatelů. Bylo by vhodné, aby se k programu podpor, které schvaluje vláda, mohl změnou vyjádřit i hospodářský výbor. Dokonce si myslím, že by stačil jen upravený zákon v obecné formě by z (bez?) vyhlašování podpor, kterých je nyní 17.

Na konec mého příspěvku sděluji, že na základě výsledku projednávání ve druhém čtení se rozhodnu, jestli navrhnu, nebo nenavrhnu nějaké doprovodné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Požádám o závěrečné slovo pana místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych snad jen dát k úvaze námět, pokud se týká daňového zvýhodnění v oblasti podpory malého a středního podnikání. Myslím si, že to je záležitost, která by měla být zakomponována do komplexní daňové reformy. Aby se v takovém případě zvažovaly plusy a minusy takového opatření, protože se domnívám, že daňová opatření v oblasti podpory malého a středního podnikání, která by třeba měla nahradit určité konkrétní programy, by zřejmě nepřinesla očekávaný efekt.

Při podpoře malých a středních podnikatelů se v této chvíli posuzuje podnikatelský záměr, to znamená, že podpora směřuje k podnikatelům, u nichž se předpokládá perspektivní vývoj, ale kteří v okamžiku poskytnutí podpory ještě nejsou úspěšní a nevykazují ještě zisk. Domnívám se tedy, že by nebylo příliš významné poskytovat daňová zvýhodnění podnikatelům, kteří ve fázi zahájení podnikání ještě tento zisk nevytvářejí. Naopak, až tito podnikatelé budou úspěšní a ziskoví, vrátí státu na daních, co jim půjčil v rámci podpory, když začínali podnikat. To je určitý protiargument, určitá myšlenka k úvaze. Možná že by se mohlo mluvit o určité kombinaci těchto opatření nebo podobně, ale domnívám se, že daňová úleva při začátku podnikání nepřinese očekávaný efekt.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Pan kolega zpravodaj Karel Vymětal se také hlásí se závěrečným slovem.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, určitě mi budete věnovat pozornost, abychom podnikatele mohli uzavřít. Pane předsedající, jestli vás mohu poprosit, kdybyste…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych vás skutečně chtěl poprosit, i ty, kterým tady zvoní budík nebo telefon, aby se probudili.

Myslím, že hladina zvuku je stále vysoká, pane poslanče, abych vám udělil slovo. Pana kolegu Janečka bych poprosil s panem kolegou Palouskem.

Prosím, pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, rozumím tomu, co říkali kolegové v rozpravě, kolega Vojíř a kolega Vávra, o problémech, které mají malí a střední podnikatelé při své činnosti od zahájení činnosti v průběhu činnosti až někdy do neúspěšného konce, který je často způsoben věcmi, na které zrovna nemají příliš velký vliv. Domnívám se, že to jsou otázky, které je třeba, aby se jimi hospodářský výbor permanentně zabýval, ať už v systému podpory malého a středního podnikání, v ostatních zákonech v legislativě, abychom této kategorii podnikatelů vytvářeli optimální podmínky pro jejich činnost a rozvoj. Nemám stejný názor jako pan ministr, pokud jde o otázky daňové, a to právě proto, že stejný režim, o kterém jsem mluvil, o kterém mluvil kolega Vojíř i kolega Vávra, existuje i u investičních pobídek, kdy také na začátku už dostávají daňové zvýhodnění a žádný zisk ještě tito investoři také nevytvořili. Domnívám se, že je možné vytvořit podmínky takové, aspoň přibližně by byly tyto kategorie podnikatelů v přibližně stejných podmínkách. A domnívám se, protože zákon určuje rámec, že máme možnost do tohoto zákona v tomto rámci dát tu možnost, aby bylo daňové zvýhodnění, a bude otázka posouzení, jaký program, jaký rozsah, to už je vlastní konkretizace. Ale pokud by to tam nebylo, tak se obávám, že tuto celou významnou oblast pro malé a střední podnikatele bychom v zákoně neměli a vlastně bychom ji pohřbili, jak ukazuje na mne kolega Vávra správně. Myslím si, že debata na hospodářském výboru bude rozsáhlá, významná.

Ještě bych připomněl, že v rozpravě padl pouze jeden návrh, a to zpravodaje na prodloužení lhůty o 50 dnů. K tomu bych ještě podotkl, že vláda navrhuje platnost zákona od 1. 1. 2003, tudíž nemá žádný vliv prodloužení této lhůty na reálnou platnost tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Ještě pan místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Na reakci pana zpravodaje chtěl uvést jen jedno. Já zásadně nejsem proti. Hovořím o určité možné kombinaci. Ale chtěl bych upozornit, že je zásadní rozdíl mezi podporou malého a středního podnikání a mezi investičními pobídkami, protože ten, kdo žádá o investiční pobídky, tak disponuje základním nutným kapitálem, aby mohl vytvořit nový podnikatelský subjekt nebo významným způsobem rozšířit, kdežto začínající podnikatel většinou vychází z poskytnutého zvýhodněného úvěru nebo z dotace, aby vůbec mohl nastartovat. V tom je podstatný rozdíl.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Věřím, že jako předkladatel jste tím neotevřel znovu rozpravu, jinak bych ji musel znovu ukončit, ale reagoval jste pouze na závěrečná slova zpravodaje. Proto se nyní budeme zabývat přikázáním, protože jak jsem sdělil, návrh na vrácení ani zamítnutí nezazněl.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Táži se, má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 152 poslanců pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 50 dnů se souhlasem navrhovatele a předkladatele.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 154 poslanců pro 136, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh zákona propustili do druhého čtení a přikázali jsme jej k projednání hospodářskému výboru a prodloužili lhůtu projednávání o 50 dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP