(9.40 hodin)
(pokračuje Brožík)

Děkuji navrhovateli i panu zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 29. Nyní se o slovo přihlásil pan kolega Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, včera uplynula lhůta pro podávání návrhů na členy dozorčí rady České konsolidační agentury. Z tohoto důvodu navrhuji, abychom zařadili nový bod na této schůzi, a to bod pod pořadovým číslem 82 - návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury.

 

Místopředseda PSP František Brožík: V programu máme zprávy, návrhy a další body, kde je volba dozorčí rady Grantové agentury atd. Takže zařadit jako bod 82 - volba členů dozorčí rady České konsolidační agentury. Slyšeli jste všichni návrh předsedy volební komise, který opět podrobíme hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 154 poslanců pro 128 proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ještě se hlásí pan kolega František Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést procedurální návrh, a to zařazení nového bodu na tuto schůzi. Jedná se o senátní změnu zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změnu některých zákonů, a to na úterý 10. 7. po pevně zařazených bodech. Jednalo by se o 6. bod, jde o malou změnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane kolego. Jedná se tedy o zákon, který nám vrátil Senát a který máme povinnost na nejbližší schůzi zařadit do programu. Navrhujete jej jako pevný 6. bod v úterý 10. července.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 154 poslanců pro 119, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Věřím tomu, že se již dostáváme k pevně stanovenému bodu č. 30, kterým, je

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona
č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 974/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Jiří Rusnok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl předložený návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní.

Budeme zde projednávat jeden z klíčových zákonů reformy veřejné správy, pokud jde o finance. Rozdělení výnosů daní je oblastí, kde vždy dochází ke střetu nejrůznějších názorů a řešení nebude nikdy ideální, resp. takové, které by uspokojovalo všechny strany. Vždy to bude řešení, které bude muset být kompromisem. V prvé řadě jde o politické rozhodnutí, rozhodnutí o tom, jak přistoupíme ke krajským samosprávám. Musím konstatovat, že některé platné, a to nedávno přijaté zákony vymezují financování výdajů krajů formou silného dotačního vztahu. Jedná se zejména o zákon o samosprávě a státní správě ve školství. To nám zatím brání svěřit krajům významnější objemy daňových výnosů. Objemy dotačních prostředků nemůžeme zároveň svěřit krajům delegováním daňových výnosů. Ocitli jsme se tak v situaci, kdy kritika omezování pravomocí krajů padá ve velké míře, a to neprávem, na Ministerstvo financí.

V souvislosti s tímto návrhem zákona podotýkám, že se zánikem okresních úřadů se očekávají příští rok nové převody jejich zřizovatelských funkcí na krajské samosprávy. V návaznosti na to bude potřeba provést další novelizaci projednávaného zákona. Ačkoliv existuje mezi kraji velká nerovnoměrnost v rozsahu převedených působností, a tak se velmi těžce hledá vhodný ukazatel pro delegování výnosů daní, podařilo se najít řešení bez dopadu na státní rozpočet. Toto řešení spočívá v diferencovaných podílech jednotlivých krajů na výnosech daní.

Navržené systémy respektují některé společné principy financování obcí a krajů. Jedná se zejména o shodné spektrum sdílených daní, začlenění motivace v podpoře podnikání v daném území a jsou v návrhu rovněž zohledněny možnosti racionalizace daňové správy. Pro obce se podařilo stabilizovat jejich daňové zdroje. Vláda tímto návrhem také naplňuje usnesení Poslanecké sněmovny č. 1049/2000 k posílení motivačního prvku u obcí.

Navržen je nový nástroj skutečné motivace obcí k podpoře podnikání vázaný na místo, kde lidé skutečně pracují. Upouštíme tak od neosvědčené motivace, která byla založena pouze na bydlišti podnikatele, nebo dokonce na sídle tzv. plátcovy pokladny. Tak tomu bylo v minulosti a tento nástroj se příliš neosvědčil. Nový nástroj, který zde posilujeme, chceme nejprve ověřit, v praxi zjistit jeho fungování. Rozpočty obcí jsou proto navýšeny o 850 mil. na úkor státního rozpočtu, vycházíme-li z dat roku 2001. Jestliže se tento nový nástroj motivace osvědčí v praxi, jsme připraveni jej postupně posilovat. Na začátek je navrhováno alokovat pouze 1,5 % celostátního výnosu daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků podle místa výkonu práce zaměstnanců. Obce tak budou motivovány usilovat o tvorbu nových pracovních míst na svém území. To považujeme za velmi potřebné a moderní.

Předkládaný návrh je v souladu s moderními trendy v EU. V každém případě se nejedná o poslední změnu v této oblasti, protože výsledná podoba samospráv, rozsah jejich kompetencí se teprve formuje. Žádám vás proto, abyste návrh vnímali jako krok správným směrem.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych doplnil vystoupení předkladatele pana ministra Rusnoka zpravodajskou zprávou.

V Poslanecké sněmovně se v současném období sešly dva návrhy zákonů, které mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní, a to návrh zastupitelstva Pardubického kraje, sněmovní tisk 934, a návrh vlády jako sněmovní tisk 974. Chci jen připomenout, že návrh zastupitelů Pardubického kraje byl z programu probíhající, tzn. 37. schůze Poslanecké sněmovny, vyřazen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP