(10.10 hodin)
(pokračuje Recman)

Je to již zmíněný princip přechodného řešení. Návrh respektuje skutečnost, že rozpočtové určení daní pro rok 2002 bude mít opět přechodný charakter, neboť se předpokládají další převody majetků, zřizovatelských funkcí na kraje v roce 2002 zejména v souvislosti se zánikem okresních úřadů. Jsem přesvědčen o tom, že právě proto je vyvíjen silný tlak ve smyslu posílení daňových příjmů krajů o tyto převody.

Proto si myslím, že je na místě dotaz na ministra vnitra, který zde není přítomen, nebo alespoň na přítomného pana ministra financí, zda skutečně dojde v příštím roce k zániku okresních úřadů a k převodu jejich kompetencí a finančních zdrojů na jiné subjekty, např. na kraje, obce, ministerstva, jak to předpokládá zákon, anebo se uvažuje o jiné variantě, např. že okresní úřady v té podobě, jak jsou, nebo v poněkud pozměněné podobě budou fungovat i po roce 2002.

Za jeden z rozhodujících principů při sestavování zákona o rozpočtovém určení daní považuji princip motivace obcí k podpoře podnikání, jak o to požádala Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 1049/2000 z května loňského roku. Chci jen připomenout, že historie tohoto problému je dosti složitá. Vzpomeňme, že dříve byl tento princip uplatňován přes nahlášené trvalé bydliště podnikatele a jak se právě z tohoto titulu mezi jednotlivými obcemi, zejména mezi malými obcemi s tímto argumentem obchodovalo.

Druhou kauzou byla alokace výnosu daně ze závislé činnosti podle tzv. plátcovy pokladny. Jistě si vzpomeneme, že v Poslanecké sněmovně byly tyto principy podrobeny kritice a hledalo se některé další, dodatkové řešení, které by odstranilo nedostatky obou motivačních prvků. Výsledkem pak bylo již zmíněné usnesení Poslanecké sněmovny. Vláda navrhuje vedle současné motivace obcí, které spočívá v ponechání 30 % výnosu daně z podnikání fyzických osob obcím podle místa bydliště podnikatele, nový prvek motivace obcí k podpoře podnikání v místě, a to alokovat 1,5 % celorepublikového výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků podle místa výkonu práce zaměstnanců, stručněji řečeno podle provozoven.

Osobně s tímto principem motivace souhlasím, osobně ho vítám, ale skutečně považuji za potřebné vést diskusi o výši výnosu této daně pro obec. Je 1,5 % dostatečná motivace pro obce? Je to málo? Nebo je možno navýšit tento motivační ukazatel a o kolik? Jsem přesvědčen, že to jsou legitimní požadavky, na které je potřeba dát odpověď právě v průběhu projednávání tohoto zákona.

Vážené kolegyně a kolegové, předkladatel novely stojí před politickým rozhodnutím zejména budoucího vztahu ke krajům. Především návrh vlády vnímám z finančního hlediska jako určité vyvrcholení postupu reformy veřejné správy a její podoba nebo podoba tohoto zákona je silně ovlivněna již přijatými zákony. Zároveň návrh byl zpracován pod velkým tlakem - alespoň tak já to vnímám - nadcházejících parlamentních voleb v roce 2002 a výsledku voleb do krajských zastupitelstev v listopadu loňského roku. Jsem přesvědčen, že právě spěch není vždy dobrým rádcem.

Proto mi dovolte v závěru mého vystoupení podpořit tento návrh zákona a doporučit jeho postoupení nebo propuštění do druhého čtení s tím, že jsem přesvědčen, že je potřebné dát problému financování krajů v roce 2002 šanci a otevřít o tomto problému diskusi na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Miroslav Beneš a připraví se pan kolega Milan Urban.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, pan ministr ve svém úvodním slově řekl, že se jedná o jeden z nejdůležitějších zákonů reformy veřejné správy. Jestliže toto říkáme vlastně rok poté, co byly kraje ustaveny, je to velmi podivné a velmi paradoxní. Pan ministr řekl, že Ministerstvo financí je neprávem kritizováno, a musím konstatovat, že bych s ním souhlasil, kdybychom hovořili na půdě Ministerstva financí. Jsme ale na půdě Poslanecké sněmovny a tady pan ministr předkládá vládní návrh, a jestli je nějaká kritika, tak jde na celou vládu, nikoliv jenom na pana ministra toho či onoho. Pak by bylo solidní přiznat, které že ministerstvo způsobilo některé průtahy.

Vážené dámy, vážení pánové, když jsme z našeho výboru kladli otázky, kolik že lidí bylo v rámci reformy veřejné správy ušetřeno na centrálních úřadech, tak vás mohu ubezpečit, že jsme zdaleka nedosáhli toho čísla, o kolik narostly počty zaměstnanců na nových institucích, na krajských úřadech. To je konstatace, to není ve zlém, protože rozumím tomu, že letos jsme v prvním roce a že první rok možná potřebuje určitý souběh. Ale mám zásadní obavy, že to není o souběhu v prvním roce, ale že to je o souběhu i v budoucnosti, obzvláště když se pak podrobněji podíváte na ten seznam snížených počtů zaměstnanců. Zjistíte, že se jedná nikoliv o Františka Nováka, ale že se jedná o tabulkové místo. Jistě si vzpomenete, že když se někde uvádějí stavy zaměstnanců, ne vždy se jedná o skutečné lidi, ale o tabulková místa, která bývají neobsazena, a to se pak samozřejmě snadno snižují. To je jedna věc.

Myslím, že v minulém roce, když se 26. května projednával návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů daní, tak vláda vůbec nevěděla, do čeho jde. A že politický příslib reformy veřejné správy, politický tlak na realizaci voleb v minulém roce daleko předběhl připravenost. Ano, Poslanecká sněmovna rozhodla úplně změnit vládní návrh. Ten vládní návrh původně počítal s financováním krajů úplně jinak, troufám si říci, že malilinko analogicky tomu, co se nakonec stalo u obcí, nikoliv tomu, co je dnes vládou předkládáno.

Nyní dovolte, abych se věnoval tomu, kde Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby urychleně - upozorňuji urychleně - jestli si vzpomenete, že jednotkou dočasnosti byl kdysi jeden furt, nyní konstatuji, že jednotkou urychlenosti je jeden rok - předložila novelu tohoto zákona tak, aby byla zvýšena vazba příjmů obcí na ekonomické aktivity v místě, zejména na umístění provozoven podnikatelských subjektů, a to tak, aby novela vstoupila v platnost od začátku roku 2002. Ano, novela může vstoupit v platnost od začátku roku 2002, ale jistě mi dáte za pravdu, že to bude poměrně napjaté, že to bude poměrně náročné a že měnění rozpočtování není věc, která má být zahajována v červnu.

A nyní dovolte, abych se vrátil ke zvýšení vazby příjmů obce na míře(-ru?) ekonomické aktivitě(-y?) v místě. Vláda navrhuje, aby oproti letos platnému systému - který bohužel nemohu v tuto chvíli kritizovat ani napadat, protože čísla, která mám od starostů jednotlivých obcí, se výrazně rozcházejí od optimistických odhadů Ministerstva financí při projednávání rozpočtového určení daní v minulém roce. Ta čísla jsou pouze částečná a v podstatě seriózně je bude možné diskutovat až na jaře příštího roku, to už budeme mít zase určitý posun. Ten posun spočívá ve zvýšení vazby tak, že dnes rozpočty obcí naplňované z daňových příjmů jsou zhruba na výši 90 miliard. Vláda ve své důvodové zprávě říká, že obce díky onomu 1,5 % daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle místa provozovny dostanou zhruba 850 milionů korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP