(11.00 hodin)
(pokračuje Pilip)

Tolik k okruhu, který se týká daní obcí.

Druhý návrh, ve kterém je hlavní váha tohoto návrhu zákona, se týká přerozdělování prostředků pro kraje. I tady je nutné říci, že pokud tady budu mít připomínky k tomuto návrhu a navrhovat změny, že to neznamená, že bych zpochybňoval princip, kterým vláda k situaci přistupuje, že je nutné změny dělat postupně, že je nutné napřed převést majetky a kompetence, a potom za nimi převádět peníze, a také nevyžaduji na vládě, aby nějak dramaticky zvýšila prostředky pro kraje s tím, že se o to sníží vůbec možnosti státního rozpočtu. Ale princip, který by se měl již tady objevit, je ten, že daleko větší množství peněz, které na záležitosti, které mají kraje ze zákona financovat, by těmto krajům šlo jako podíl na daních a nikoliv jako zásilka z ministerstva, kterou pouze pošlou dál. Čili i tady může být zachován princip, že není nutné, aby státní rozpočet o peníze přišel na ty věci, které má nadále financovat, ale nechť ty věci, které už financovat nemá a které jsou v kompetenci krajů, jako je významná část rozpočtu na školství, tam jde o více než 50 miliard korun, nechť tato částka pro kraje se vypočítá jako podíl na daních, nikoliv jako přímo dokonce omašličkovaná dotace, protože jsem přesvědčen, že zastupitelstva krajů jsou stejně tak rozumná, jako je parlament centrální, že úředníci na krajích jsou stejně tak rozumní, jako jsou úředníci na ministerstvu školství či kterémkoliv jiném pražském ministerstvu, a že pokud zákon stanoví některé náležitosti, jako např. dotaci pro obce na školu, platy učitelů a další, že kraj bude schopen tyto peníze rozdělit a zároveň určité volné prostředky, které rozpočet dává, distribuovat dle vlastních priorit, které tak mají daleko větší šanci být rozdělovány s ohledem na místní potřeby, než pokud budou rozdělovány z centra.

Další problém, který návrh zahrnuje, se bohužel týká státního rozpočtu, a to je to, že se obávám, že určité částky, které představují delimitaci povinností z centra, ať už je to výkon státní správy v přenesené působnosti, nebo např. výdaje na působnost v oblasti silnic, kam se podle tohoto návrhu delimituje asi 3,5 miliardy korun, že jsou podhodnocené, že je nutné, aby byly znovu přepočítány, a že je nutné, aby kraje dostaly větší částku, kterou budou moci - znovu opakuji - samy rozhodovat ve své vlastní kompetenci.

Poslední návrh, protože nechci ctěnou sněmovnu zdržovat příliš dlouho a předpokládám, že prostor k návrhům bude jak při projednávání ve výborech, tak ve druhém čtení tohoto návrhu zákona, čili poslední princip, který tady považuji za sporný, je způsob rozdělení daňových příjmů mezi jednotlivé kraje. Myslím si, že při zvažování koeficientu, zvažování toho, podle jakého kritéria daně mezi jednotlivé kraje rozdělit, by se mělo brát v úvahu více ukazatelů a měla by být daleko větší diskuse o tom, jakou mají váhu na nákladnost provozu toho kterého kraje. Může to být počet obyvatel, plocha kraje, koeficient charakterizující území, dopravní složitost atd. Tady by bylo dobré, aby si předkladatel zdůvodnil současně navrhovaný princip, a já se domnívám, že vyžaduje další výrazné změny.

Dámy a pánové, závěrem mohu říci, že poslanci US považují tento návrh zákona za formální splnění úkolu, který vyplynul z jednání sněmovny a z jejího minulého hlasování. Budeme proto navrhovat řadu významných změn v dalším projednávání zákona, ale v tuto chvíli mohu jenom opakovat, že sněmovna nás postavila do situace, kdy zamítnutí zákona, které myslím, že by jinak bylo adekvátní reakcí na návrh, který nám sem byl doručen, by znamenalo vlastně zbavení se možnosti projednávat v tomto kalendářním roce cokoliv jiného, resp. v takovém období, aby to mohlo platit od příštího roku, a pouze z tohoto důvodu nebudeme navrhovat zamítnutí tohoto návrhu, ale očekáváme a budeme vyžadovat, aby před konečným schválením doznal významných změn.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Vlastimil Tlustý. Jiné přihlášky do rozpravy nemám.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, poslouchám tuto rozpravu a pokouším si představit, co se z ní zatím mohl dozvědět občan posluchač, který by chtěl rozumět tomu, o co tady vlastně jde, a mám vážnou pochybnost, že dosavadní zde vyřčené informace jsou informace, které by to osvětlovaly. Zdá se mi, že to více zatemňují. V každém případě by se občan mohl dozvědět, v jakém pořadí tato sněmovna řeší jednotlivé dílčí kroky oné reformy veřejné správy, a dovolím si je vyjmenovat.

Napřed tato sněmovna věděla, v kterých městech mají sídlit kraje, pak věděla, kolik v těchto městech má sedět krajských zastupitelů, teprve pak věděla, kolik a kterých škol, nemocnic, divadel a silnic do kompetence a do vlastnictví těchto krajů bylo - zdůrazňuji - zákonem bylo převedeno. Teď v podstatě jako poslední krok řešíme, kolik peněz do těchto krajů tento stát převede, a nejenom kolik peněz, ale také v jaké struktuře, jak tu naznačil předřečník. Myslím, že je zřejmé, že je to celé naruby. Napřed se mělo vědět, v jakém rozsahu si představujeme, že kraje jako mezičlánek samosprávy mezi obcemi a státem mají fungovat, a říkám-li slova rozsahu, myslím tím i finančním rozsahu. Tomu přiměřené měly být převody majetků a převody kompetencí. Nestalo se tak. Co se dá dělat. Je to naruby. Vláda nám sice pozdě, ale přece návrh předkládá.

Z dosavadní diskuse by se také mohlo zdát, že jde jenom o to, kolik celková suma ve prospěch krajů má být, jestli 10 miliard, nebo 60 miliard, a podle jakého kritéria má být rozpočítána mezi jednotlivé kraje. Zda podle počtu obyvatel, podle počtu kilometrů čtverečních, nebo podle nějakých zvláštních koeficientů, které naleznete ve vládním návrhu. Je nám tím nepřímo vnucována teze, že kraj jsou kilometry čtvereční, všichni obyvatelé, kteří tam žijí, jinými slovy, je to všechno, co se nalézá na území příslušného kraje. Jako kdyby nebyl přijat zákon, který říká, které jsou to přesně školy. Nejen že to nejsou všechny školy, jsou to jenom střední školy, dokonce ani ty to nejsou všechny. Není to celé zdravotnictví, dokonce to nejsou ani všechny nemocnice, jsou to jenom některé nemocnice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP