(11.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Prosím o klid!

(Hluk v sále neutichá, předsedající i řečník vyčkávají.)

Ještě jednou prosím o klid! Pane zpravodaji, lepší už to asi nebude.

 

Poslanec Svatomír Recman: Věřím, že dnešní diskuse přispěje v dalším projednávání i k dalšímu zkvalitnění této normy.

Z hlediska procedury chci říci, že nebyl podán návrh na vrácení zákona navrhovateli k přepracování ani návrh na zamítnutí, jak to předpokládá § 90 jednacího řádu, alespoň takovýmto způsobem jsem nevnímal vystoupení pana poslance Tlustého, byť v jeho vystoupení o tom zmínka byla.

Na druhé straně byly podány dva návrhy na přikázání tisku k projednání výborům, a to návrh pana poslance Martínka, aby materii projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a návrh zpravodaje, aby tisk byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

Jsem přesvědčen, že můžeme přistoupit k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Děkuji za přednesení návrhu. Nejprve rozhodneme o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 96, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 96 tento návrh byl přijat, když ze 160 přítomných se 145 vyslovilo pro, nikdo nebyl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 97, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 97 tento návrh byl přijat, když ze 161 přítomných se 110 vyslovilo pro a 19 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Dalším bodem je

 

9.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 884/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády pan Pavel Rychetský a zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Marek Benda.

Včera jsme přerušili podrobnou rozpravu před hlasováním o procedurálních návrzích. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Benda a zopakoval procedurální návrhy, o kterých budeme hlasovat, a současně prosím sněmovnu, aby umožnila alespoň předsedající slyšet, co pan poslanec Benda bude navrhovat.

(V sále je neustále velký hluk.)

Prosím o klid!

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, mělo by se v tuto chvíli hlasovat o návrhu, zda budeme projednávat vládní návrh sněmovní tisk 884 ve znění usnesení ústavně právního výboru, sněmovní tisk 884/2. Já jen upozorňuji, že na základě požadavku pana kolegy Matulky byl zpracován v legislativním odboru pracovní materiál "promítnutí usnesení ústavně právního výboru do textu", ale je to jen pracovní materiál. Jsou tam dvě chyby, které prosím, abychom si všichni opravili, a to v textu na straně 3 bod 4, článek 39 odst. 4 zní - a tam za slovy "přijetí ústavního zákona" vypadla slova "a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v článku 10 A odst. 1". V bodě 7 na konci písm. b) vypadla slova "nebo zákonem". Tolik na upřesnění.

Nyní bychom měli rozhodnout o tom, jestli tisk budeme projednávat ve znění usnesení ústavně právního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 98 budeme rozhodovat o tom, zda tento návrh zákona projednáme ve znění usnesení ústavně právního, výboru nebo ne.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu, tak jak jej přednesl pan poslanec Benda v hlasování pořadové číslo 98, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 98 tento návrh byl přijat, když ze 162 přítomných se 125 vyslovilo pro, a 21 bylo proti.

 

Nyní budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Matulka a připraví se pan poslanec Payne.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, tentokrát se skutečně omezím už jen na předložení svých pozměňovacích návrhů, i když vzhledem k tomu, co sněmovna schválila, že pozměňovací návrhy jsou ve znění upraveném pozměňovacími návrhy ústavně právního výboru, tak technika předložení pozměňovacího návrhu je poněkud složitá, ale snad se mi to povedlo. Prosím ale o určitou shovívavost a pozornost pracovníků legislativního odboru, jestli moje pozměňovací návrhy jsou zcela v pořádku.

Za prvé bych rád podal pozměňovací návrh, který se snaží změnit to, co považuji za největší problém této novely ústavy, a to je změnu právní síly běžných mezinárodních smluv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP