(11.40 hodin)
(pokračuje Matulka)

Domnívám se, že dosavadní systém, kdy máme vyšší právní sílu mezinárodních smluv toliko o lidských právech a svobodách, je systém správnější. Tak jak euronovela podle vládního návrhu povyšuje vlastně na tutéž právní sílu jakoukoliv jinou mezinárodní smlouvu, se nám zdá velmi nesprávné. Proto navrhuji v bodu dva - a je jedno, jestli ve znění ústavně právního výboru, nebo vládního návrhu - jiné znění článku 10.

Navrhuji, aby článek 10 zněl takto:

"Odst. 1. Vyhlášené mezinárodní smlouvy, s jejichž ratifikací vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu.

Odst. 2. Vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, s jejichž ratifikací vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu a mají přednost před zákonem."

Společně s tím - je to jeden návrh, protože logicky navazuje - společně s ním v bodu 4 do navrhovaného textu článku 39 odst. 4 navrhuji za slovo "zákona" vložit slova "a ke schválení mezinárodní smlouvy podle článku 10 odst. 2".

To je můj první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh se týká bodu 3. Tady navrhuji, aby v navrhovaném textu článku 10a) odst. 2 byl text nahrazen tímto zněním:

"K ratifikaci mezinárodní smlouvy podle odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny všech senátorů, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu."

Třetí můj pozměňovací návrh. Navrhuji, aby v bodu tři v navrhovaném textu článku 10c) odst. 1 slova "závazky vyplývajícími" byla nahrazena slovy "vznikem, změnou nebo zánikem závazků vyplývajících".

Čtvrtý svůj pozměňovací návrh už jsem avizoval v obecné rozpravě, když jsem upozorňoval na to, že jsme neslíbili, že okruh problémů řešených tímto vládním návrhem novely ústavního zákona nebudeme rozšiřovat. Chci tedy navrhnout, aby euronovela byla rozšířena o dvě věci.

První věc je to, co jsme už před časem učinili vlastním samostatným návrhem novely ústavy a novely zákona o Ústavním soudu, tzn. drobná změna v postavení Ústavního soudu. Návrh zní tak, aby za bod číslo 7 byly vloženy nové body číslo 8 a 9, ostatní aby byly přečíslovány. Body 8 a 9 aby měly toto znění:

"Bod 8. V článku 87 odst. 1 písm. a) a b) se za slovo "zrušení" vkládá slovo "účinnosti".

Bod 9. V článku 87 se za odst. 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"Odst. 2. Jestliže Ústavní soud svým nálezem zruší účinnost právního předpisu podle odst. 1 písm. a) nebo b), je orgán, který tento ústavní předpis vydal, povinen jej do devíti měsíců do (od?) vyhlášení nálezu uvést do souladu s ústavním zákonem, zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle článku 10 ústavy. Neučiní-li tak, pozbývá takový ústavní předpis nebo jeho jednotlivá ustanovení platnosti po devíti měsících od vyhlášení. Ústavní soud může také rozhodnout, že se jejich účinnost zrušuje pozbytím jejich platnosti podle předchozího ustanovení.

Odst. 3. Rozhodování o pozastavení výkonu nebo účinnosti právního předpisu obce, kraje a hlavního města Prahy nebo nařízení okresního úřadu a oprávnění podat návrh k Ústavnímu soudu na jejich zrušení upravuje zvláštní zákon."

Bod 3. V článku 87 se dosavadní odst. 2 označuje jako odst. 4, v jehož písmeni a) se za slovo "zrušení" vkládá slovo "účinnost".

Bod 4. V bodu 8 návětí zní: V článku 87 se za odst. 4 vkládá odst. 5, který zní: Označení odst. 2 se mění na odst. 5. A současně poslední věta v bodu 8 se vypouští.

Pátý můj pozměňovací návrh je rovněž rozšiřující ve vztahu k vládnímu návrhu a má znamenat změnu v postavení Nejvyššího kontrolního úřadu. Tento můj návrh zní tak, aby bylo navrženo nové znění článku 97, a to toto znění:

"Odst. 1. Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření s majetkem státu, s majetkem územních samosprávných celků a s veřejnými prostředky, kontrolu plnění státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků.

Odst. 2. Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna na návrh prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu volí 15 členů Nejvyššího kontrolního úřadu. Prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu tvoří kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu."

To jsou všechny mé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Václav Exner, připraví se pan poslanec Jiří Payne. Slovo má pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, navrhuji za prvé bod jedna podle tisku 884/2-P vypustit. Domnívám se, že tento bod nepřináší nic nového. Česká republika závazky, kterých se dotýká, přijímá přímo v mezinárodních smlouvách a jsou tam potvrzeny, anebo jde o závazky, které vyplývají z toho, že mezinárodní smlouva byla podepsána a Česká republika se zavázala, že bude určité závazky do budoucna plnit. Neuvádíme v našich zákonech ani to, že Česká republika dodržuje např. svůj ústavní pořádek nebo jednotlivé jeho části.

Za druhé v bodu dva navrhuji v článku deset navržený text označit jako odstavec jedna a doplnit nový odstavec dva, který zní:

"Odst. 2. Vláda předloží Parlamentu k projednání návrh zákona, který odstraní rozpor mezi vyhlášenou mezinárodní smlouvou a zákonem. Návrh vláda předloží do šesti měsíců od data vzniku nebo zjištění rozporu."

Zdůvodnění: Je třeba, aby český právní řád byl konzistentní, aby v něm nebyla rozporná ustanovení, aby byl přehledný a hlavně aby občané nemuseli zkoumat celý právní řád, jestliže se chtějí řídit určitým ustanovením. Kdyby byl přijat návrh poslance Dalibora Matulky u bodu číslo dva, potom by šlo o odstavec tři.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP