(12.10 hodin)
(pokračuje Plachý)

První tunel vede díky státem automaticky garantovaným a spláceným úvěrům do Správy železniční dopravní cesty. Druhý, poněkud menší, ale nikoliv nevýznamný tunýlek vede ze Správy železniční dopravní cesty do akciové společnosti České dráhy díky nerovnému postavení Správy a akciovky.

Dámy a pánové, projednávaný zákon je napsán ve prospěch jediného dopravce, nikoliv však ve prospěch železnice jako celku. Kdo nechce, aby naší železniční dopravě bylo uškozeno, zákon nepodpoří. Vzhledem k hustotě systémových chyb je zákon prakticky neopravitelný, proto se připojuji k návrhu na jeho zamítnutí. Pro případ, že by zákon nebyl zamítnut, navrhuji vzhledem k významu zákona a početným systémovým chybám prodloužit lhůtu jeho projednávání o 40 dnů. Dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, slovo má pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, projednáváme teď zákon, který má dopad skutečně, jak tu o tom hovořil i předřečník, na velmi významný podnik a potažmo také na finance státu. Protože jde o podnik, který svými vazbami na stát a svou rolí v jakýchsi veřejných službách znamená velmi vážné dopady na veřejné rozpočty. A tyto dopady jsou samozřejmě tím vyšší, čím méně je podoba provozu na dráhách a podoba zákona o Českých dráhách přizpůsobena tomu, aby tento podnik, aby tato služba občanům byla také tlačena jakýmisi tržními mechanismy a aby v sobě měla zahrnutu snahu po co největší efektivnosti a co největší úspornosti provozu dnešních Českých drah. To samozřejmě nemusí znamenat nutnost co nejvíce omezit tuto dopravu, ale co nejvíce omezit nároky na prostředky ze státního rozpočtu, které zatím České dráhy polykají.

Abychom si představili rozsah peněz, jaký České dráhy v současné podobě daňové poplatníky stojí, tak je možná dobré jedno přirovnání. Pokud sečteme dotace ze strany státu na České dráhy v té položce přímé, která činívá kolem 5 mld. korun, a v položkách zprostředkovaných, to jsou například různé naplněné garance v souvislosti s výstavbou koridoru, některé další ztráty nebo nesplácené dluhy Českých drah, dostaneme se hrubým odhadem k částce 10 mld. korun za rok. 10 mld. korun za rok znamená 1 tisíc korun na jednoho každého občana České republiky. Znamená tedy 4 tisíce korun průměrného příspěvku dvoučlenné rodiny nebo čtyřčlenné rodiny dvou rodičů se dvěma dětmi, samozřejmě bez ohledu na to, jestli vlakem jezdí, nebo nejezdí. Proto se tedy domnívám, že je nutné, aby zákon byl pozměněn ve formě, která skutečně bude znamenat významnou změnu pro provoz na Českých dráhách.

Bohužel musím za klub Unie svobody konstatovat, že takto předložený návrh znamená změnu, která je pouhým náznakem cesty k tomuto cíli, a je skutečně obtížné nebo bylo by obtížné pro návrh v této podobě hlasovat, pokud by v dalším projednávání nedoznal některých hlubších změn.

Dovolte mi, abych tady uvedl několik výhrad či návrhů, které budeme v případě dalšího projednávání tohoto návrhu zákona vůči vládě mít. Domníváme se, že návrh zákona musí umožnit vyčlenění a převod plně funkčních regionálních dopravních komplexů. Dále se domníváme, že je nutné jiným způsobem řešit otázku vkládání majetku do akciové společnosti a jejího rozdělení mezi akciovou společnost a další části podniku. Domníváme se, že do akciové společnosti České dráhy by měl být vložen pouze majetek potřebný k činnosti aparátu. Dále se domníváme, že do akciové společnosti by naopak neměl být vkládán majetek sloužící pro provozování dráhy zahrnující řekněme tratě, seřaďovací nádraží, trakční zařízení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, budovy a prostory nádraží, protože jsme přesvědčeni, že činnost manažera infrastruktury není vlastní činnosti akciové společnosti, ale naopak té činnosti, kterou je akciová společnost pouze pověřena, a není tedy nutné, aby jí na tyto účely byl převáděn majetek.

Dále se domníváme, že činnosti manažera infrastruktury a zabezpečení drah musí být zákonem jasně definovány jako oddělené činnosti, jakkoliv ten výsledný model může být takový, že je bude z pověření vykonávat akciová společnost. Domnívám se přitom, že smluvní pověření musí být takového typu, aby zajišťovalo na jedné straně stabilitu vztahu, ale na druhé straně umožňovalo reálnou vypověditelnost v případě nenaplňování závazků smluvních stran. Zákon podle našeho názoru dále musí zajistit vnitřní organizační členění akciové společnosti, které bude garantovat oddělené účtování v jednotlivých okruzích činnosti akciové společnosti, aby pak bylo možné daleko více řekněme analyzovat finanční toky a dopady nákladů i s ohledem na tu vazbu na veřejné rozpočty, o které jsem tady hovořil na začátku. S ohledem na náplň činnosti zákonem navrhovaných subjektů se navíc podle našeho názoru jeví jako výstižnější a méně matoucí, je to samozřejmě věc ke zvážení, ale ponechat název České dráhy pro Správu železniční dopravní cesty, neboť dráha je určena k pohybu vozidel a byl by to název adekvátnější a pro akciovou společnost by byl vhodný například název Česká drážní doprava, protože tak by byla lépe vystižena základní činnost společnosti, tzn. činnost v oblasti samotné dopravy.

A závěrečný návrh nebo bod ke zvážení a k dalšímu projednávání dáváme to, že s ohledem na potřebu řady nestandardních postupů a omezení pro akciovou společnost a nutnosti ponechat zde možnost prosadit vůli státu by bylo skutečně dobré se zabývat otázkou, zda právě z těchto důvodů není vhodnější forma státního podniku oproti akciové společnosti u podniku, který provozuje drážní dopravu, tzn. zabezpečuje určitou infrastrukturu pro dopravce. To jsou tedy, dámy a pánové, hlavní změny nebo hlavní připomínky k návrhu zákona tak, jak byl předložen.

Znovu bych chtěl zopakovat, že máme vážné výhrady k té podobě zákona, jak je v projednávání nyní. Ale očekáváme, že v případě vstřícných kroků a ochoty jednat ze strany vlády a ze strany ministerstva dopravy by bylo možné dojít k nějaké podobě, která by byla přijatelná i pro klub Unie svobody. V této podobě považujeme za nemožné zákon podpořit, ale byli bychom velmi rádi, kdyby se pan ministr k připomínkám vyjádřil, protože bychom také upřednostňovali náznak toho, že o našich návrzích je možné jednat, protože se domníváme, že v případě ochoty k jednání o určitých věcech je možné řadu těch návrhů, které jsem tady uvedl, zahrnout během druhého čtení nebo dalšího projednávání zákona a že výsledná podoba by proto mohla být přijatelná i pro náš poslanecký klub. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pilipovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Sehoř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP