(12.20 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, teď už budu velmi stručný, protože rozsáhlejší příspěvek jsem měl právě na minulém zasedání Poslanecké sněmovny. Nyní bych se chtěl věnovat jenom několika aspektům z pohledu Evropské unie, neboť i toto je jeden z nejvýznamnějších důvodů, proč novela ze strany této vlády je předkládána.

Dne 22. 11. minulého roku Evropský parlament a Evropská rada v dohodovacím výboru dosáhly dohody o třech návrzích směrnic týkajících se transevropské sítě nákladní dopravy. Jde o tzv. železniční balíček. Jde o tři směrnice. Jedna z nich pojednává o rozvoji železnic společenství, druhá o udělování licencí železničním podnikům, třetí je o alokování železniční infrastruktury a účtování poplatků za užívání infrastruktury.

Co z nich vyplývá? Nadále trvá nepovinné oddělení subjektů provozujících infrastrukturu a subjektů provozujících dopravu, nicméně prostředí se stále k tomuto stavu přibližuje. Zatímco dosud platilo, že povinné je oddělit účty ztrát a zisku správ železniční infrastruktury od účtů zisků a ztrát provozovatelů dopravních služeb, nyní je nutné již oddělit i jejich účetní rozvahy. Směrnice dále určuje funkce nezávislému orgánu, který má zaručit spravedlivý a nediskriminační přístup do infrastruktury. Dále ukládá zemím, aby nezávislý orgán zajišťoval bezpečnost na železnici.

Směrnice rozšiřuje povinnost státu udělovat koncese nejen dopravním podnikům provozujícím mezinárodní dopravu, ale všem dopravním podnikům, aby se zamezilo nerovnosti vstupu na dopravní trh.

Konečně za poslední - směrnice zpřesňuje definici práv železničních podniků a správce infrastruktury, řeší proceduru sporů mezi nimi, stanovuje, že orgán odpovědný za alokaci dopravní cesty nemůže současně poskytovat dopravní služby. Návrh dále stanoví způsob účtování poplatků za používání infrastruktury.

Návrh, který nám je dnes předkládán, nesplňuje žádný z uvedených požadavků. I když není naším hlavním cílem splnit požadavky Evropské unie, ale jde nám skutečně o změny na železnici, které povedou k větší produktivitě, je jasné, že kdybychom se uvedenými zásadami řídili, jistě bychom prospěli více jak železničářům, ale hlavně cestujícím.

Je pravdou, že stejné požadavky Evropského parlamentu zpřístupnit síť také pro mezinárodní osobní dopravu a tuzemskou nákladní dopravu byly odmítnuty. Evropský parlament ve svých návrzích dodatků navrhoval také oddělení subjektů infrastruktury a provozovatelů dopravy.

Pomalý proces liberalizace železnic společenství je vysvětlován snahou států o podporu svých národních železnic než snahou o vytvoření konkurenčního prostředí, mezemi v oblasti interoperability, vysokými náklady na akvizici vozidlového parku a dotováním hlavních provozovatelů a vytvářením tak nerovných podmínek. Místo návrhu moderní normy, která by vedla ke snižování nákladů, zlepšení služeb cestujícím a snižování zanedbanosti stojíme na brzdě a provádíme nezbytné kroky, jen abychom nesklidili kritiku Evropské unie. Zákon oddlužením uvolní ruce jenom vedení Českých drah. Na služby cestujícím nebude mít žádný vliv.

Na závěr bych chtěl pogratulovat ministru dopravy k tomu, že aniž se cokoli věcně změnilo od posledního návrhu na transformaci Českých drah, když byl zamítnut všemi nevládními politickými kluby v této sněmovně, se situace změnila tak, že některé kluby svůj názor změnily. To ovšem neplatí pro klub Občanské demokratické strany. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Tešnar.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych trochu vlít optimismu do pohledu na železnici jako takovou. Jako její uživatel musím prohlásit, že léta 1995 až 2005 a budování koridorů, což znamená modernizaci železnice, bude skutečně významným obdobím pro ekonomiku České republiky a má neobyčejný mezinárodní význam. Kdo skutečně jezdí po železnici, musí si uvědomit, že i když je to náročné, je to drahé pro Českou republiku, je to věc, která se musí dotovat, ale skutečně tam se staví. Je to vidět. Tyto stavby budou jedny v nejvýznamnějších v období 1995 až 2005. To vám chci garantovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Hovoří ministr dopravy Jaromír Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, budu se snažit relativně stručně shrnout to, co zde v debatě zaznělo, i některé věci, které je třeba komentovat.

Především znovu zdůrazňuji, že jsem se snažil v průběhu doby, kdy bylo jednání v prvním čtení přerušeno, dosáhnout v Poslanecké sněmovně co nejširší shody nad tímto návrhem. Musím říci, že jsem u téměř všech poslaneckých klubů našel určité pochopení. Pochopení v tom smyslu, že si uvědomily důležitost tohoto návrhu a důležitost toho, aby se o návrhu ve druhém čtení mohlo skutečně odborně debatovat a hledat optimální formulace celé řady ustanovení.

Přesto zde zůstává návrh na zamítnutí. Pevně doufám, že tento návrh nebude podpořen a návrh zákona postoupí do druhého čtení a potřebná odborná debata v hospodářském výboru bude probíhat.

Debata, která zde proběhla v prvním čtení, ukázala na celou řadu různých problémů. Mnoho z toho, co zde bylo řečeno, jsou nepravdy. Nechci kolegy uvádět do rozpaků, proto nebudu uvádět konkrétní věci, to, jak zde byly směšovány např. finanční prostředky na provozování dopravy a na výstavbu infrastruktury atd. a mnoho jiných věcí. Pak jsou některé výkladové problémy, kde se předkladatel a některé poslanecké kluby liší ve výkladu ustanovení, co vlastně znamenají, jak je třeba je chápat. Z toho činím závěr, že pokud některé ustanovení připouští výklad odlišný od toho, který má předkladatel, pak je asi potřeba hledat lepší formulaci, aby nesprávný výklad nenavozovala.

Jsou zde také skutečné reálné problémy. Například postavení inspekce. To je samozřejmě věc, o které je možno diskutovat a kde jsme připraveni akceptovat návrhy, které by navržený stav zlepšily.

Jsou zde ovšem také zcela rozdílné koncepce, kde ustoupit nemůžeme. Například - a tady bych chtěl vyjasnit i určité pojmy, které v debatě byly používány - jako je unitární a integrovaná železnice. V našem návrhu nejde o unitární železnici, protože unitární železnicí se myslí železnice, která slučuje v sobě provozování dopravy, provozování dopravní cesty a také vlastnictví dopravní cesty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP