(14.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Nyní se dostáváme ke standardní obecné rozpravě k tomuto návrhu.

Hlásí se nejprve pan ministr spravedlnosti. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, chtěl bych jen připomenout osud tohoto poslaneckého návrhu.

Byl vrácen z minulého druhého čtení poté, co za základ prvého druhého čtení bylo vzato usnesení ústavně právního výboru ze dne 3. května 2001, které správně paní poslankyně Dundáčková, zpravodajka, označila číslem 804/2 a ke kterému jsem tehdy uvedl, že jsem tomuto řešení vyslovil podporu, protože náležitě zapracovává systém registru movitých zástav do stávající hmotně právní úpravy v občanském zákoníku.

Jednání ústavně právního výboru se soustředilo k jediné otázce, zda vedením registru movitých zástav mohou být také pověřeni budoucí soukromí exekutoři. Já jsem v ústavně právním výboru vyjádřil názor, že toto řešení nemohu podporovat, a vycházím z toho, že je obtížně představitelné, že by stávající systém evidence závětí, který podle návrhu by měl být využit notářskou komorou k evidenci registru movitých zástav, mohl být veden společně tzv. soukromými exekutory. Toto mé stanovisko se nemění.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi - pane ministře, vy ovšem nemůžete dát návrh na vrácení nebo zamítnutí návrhu zákona. (Ministr Bureš konstatuje, že to neměl na mysli.) Já jen konstatuji, že by to eventuálně musel udělat někdo jiný.

Táži se, kdo se dále hlásí k obecné rozpravě.

Nehlásí-li se nikdo, obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se poslankyně Dundáčková, prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi vážení kolegové, abych tak, jak jsem avizovala ve své úvodní zpravodajské zprávě, vznesla a osvojila si v podrobné rozpravě ve druhém čtení ty pozměňovací návrhy, které byly přijaty významnou nadpoloviční většinou v ústavně právním výboru, které jsme obdrželi v tisku č. 804/4 pod bodem III. Jsem přesvědčena, že z procedurálního hlediska není zapotřebí, abych tyto návrhy předčítala, vzhledem k tomu, že jsme je všichni dostali rozdány s dostatečným předstihem, a já si je tedy, jak jsem řekla, osvojuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji paní poslankyni Dundáčkové, a táži se, kdo se další hlásí. Pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Jen z procesních důvodů, protože si nejsem jist tím, co bylo navrženo, znovu tedy podávám svůj pozměňovací návrh, který byl v tisku 804/3 označen jako CII.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Koudelkovi.

Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím, a tím také končím druhé čtení návrhu tohoto zákona. Myslím, že jsme udělali dobře, že jsme toto řešení realizovali a neodkládali projednání předlohy na nějakou jinou dobu. Děkuji. Děkuji tedy zástupci navrhovatelů i zpravodajovi.

 

Dostáváme se k bodu číslo

 

17.
Vládní návrh zákona o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení
před Evropským soudem pro lidská práva
/sněmovní tisk 842/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády uvede předložený návrh ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, budu velmi stručný.

Tento návrh zákona, který má zajistit České republice odpovídající procesní prostor pro ochranu zájmů státu v řízení před Evropským soudem pro lidská práva, je návrhem zákona ryze procedurální povahy a není o ničem jiném než o povinnostech především soudů a jiných státních orgánů poskytnout potřebnou součinnost vládnímu zmocněnci, který před Evropským soudem pro lidská práva v řízení o příslušné stížnosti Českou republiku zastupuje.

K vládnímu návrhu přijal usnesení ústavně právní výbor 25. dubna 2001, pozměňovací návrh, který byl schválen v tomto usnesení, odpovídá plně koncepci zákona.

Já bych teď řekl něco, co není zcela obvyklé. Jako ministr spravedlnosti jsem obdržel od vlády úkol vytvořit pro potřeby řízení před Výborem OSN pro lidská práva naprosto obdobné procesní prostředí. Znamenalo by to předložit tentýž zákon, který by se od tohoto lišil jen slovy "Výbor OSN pro lidská práva". Požádal jsem proto předsedkyni ústavně právního výboru paní poslankyni Kupčovou o přednesení velmi nepatrného pozměňovacího návrhu, jehož přijetí by znamenalo, že tento zákon bude využitelný k zajištění odpovídajícího postavení České republiky jak pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva, tak pro účely řízení před Výborem OSN pro lidská práva, jehož kompetenci se Česká republika zavázala podrobit.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo. Vládní návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 842/1. Prosím poslankyni Machatou jako zpravodajku tohoto výboru, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Marie Machatá: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, jak bylo řečeno panem ministrem, dne 25. dubna 2001 projednal ústavně právní výbor na svém zasedání předložený tisk 842 a předložil následující usnesení.

"Ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o poskytování informací a další činnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva, tisk 842, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu, který zní: § 5: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení."

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP