(14.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní zpravodajce. Pane ministře, vy byste se měl také posadit jako navrhovatel, hlavně abyste dělal společnost pani poslankyni, aby se tam necítila osamocená, když už tady nemá žádný poslanecký klub (smích ve sněmovně), tak aby tady alespoň měla nějakou spřízněnou duši.

Otevírám obecnou... Možná bych mohl teoreticky žádat o odvolání mě z funkce, že řídím schůzi specifickým způsobem, ale zatím nikdo nenavrhuje tuto věc. Takže to mi umožňuje, abych dále pokračoval a otevřel obecnou rozpravu, do které se mi písemně nikdo nepřihlásil. Obecnou rozpravu končím. Očekávám, že se někdo přihlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesla pozměňovací návrhy, o kterých hovořil pan ministr. Navrhuji následující pozměňovací návrhy.

1. Text návrhu zákona rozšířit o nový paragraf tohoto znění: "Povinnosti poskytnout informace a další součinnost podle předchozích ustanovení platí obdobně i pro účely řízení před Výborem OSN pro lidská práva." Toto nové ustanovení označit jako paragraf pátý, dosavadní § 5 označit jako § 6.

2. V důsledku navrhovaného rozšíření působnosti zákona i pro účely řízení před výborem pro lidská práva se navrhuje upravit název zákona takto: "Zákon o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva."

3. V ustanovení § 4 vypustit slovo "legislativní" a nahradit jej slovem "individiuální".

Domnívám se, že není nutné, abych tyto návrhy odůvodňovala, protože tak již učinil pan ministr. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Do podrobné rozpravy se hlásí paní poslankyně Machatá.

 

Poslankyně Marie Machatá: Já bych ještě si dovolila zopakovat v podrobné rozpravě pozměňovací návrh k § 5 a ten zní: "Tento zákon nabývá účinnost prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení." Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy podrobné. Nehlásí-li se nikdo tak podrobnou rozpravu končím. Protože také nebyly žádné návrhy, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i zpravodajce.

 

Dostáváme se k bodu 24, který byl pevně určen na dopolední jednání. Nestihli jsme to. Jedná se o

 

24.
Vládní návrh zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců
s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
/sněmovní tisk 970/ - první čtení

 

Prosím ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, návrh zákona o pracovní době a odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě je úpravou pracovněprávních vztahů, která je odchylná od obecné úpravy v zákoníku práce, a na základě ustanovení § 5 tohoto zákoníku se právě stanoví, že tato úprava může být provedena. Působnost tohoto návrhu je vymezena pozitivně, návrh se vztahuje pouze na vybrané provozní zaměstnance, silniční, drážní, v městské hromadné dopravě a letecké dopravě a také ve vnitrozemské plavbě a není aplikovatelný na ty zaměstnance v dopravě, u nichž speciální úprava nutná není.

Návrh zákona je založen na principu subsidiarity k zákoníku práce. Otázky, které nejsou upraveny v návrhu, se řídí právě obecnou úpravou zákoníku práce. Navrhovaná úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, i s právními předpisy Evropské unie, které umožňují pro zaměstnance v dopravě výjimky. Návrh zákona se výrazně dotýká zaměstnanců i zaměstnavatelů. Považuji za potřebné zdůraznit, že právě proto návrh prošel velmi nadstandardním připomínkovým řízením a vedle obvyklých připomínkových míst byl předložen také svazům zaměstnavatelů a odborovým svazům i významným organizacím v resortu dopravy. Bylo v něm uplatněno značné množství připomínek v mnoha případech naprosto opačného charakteru.

Návrh zákona byl předložen vládě a projednán v legislativní radě, byl pak ještě předmětem jednání v Radě hospodářské a sociální dohody a na základě výsledků tohoto jednání byl původní návrh zákona vzat zpět a zpracován návrh nový, do něhož byly v maximální možné míře a s přihlédnutím k právním i věcným hlediskům zahrnuty požadavky obou sociálních partnerů. Přes to všechno zůstávají určité rozpory, kdy například - uvádím opravdu jenom příklady - přestože došlo ke shodě mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, nebyl do návrhu zákona zařazen požadavek Českého sdružení řídících letového provozu, protože s tím jejich návrhem vyslovil zásadní nesouhlas odbor kompatibility s právem Evropských společenství Úřadu vlády.

Z návrhu bylo také vyřazeno ustanovení upravující zvláštní způsob čerpání dovolené u drážních zaměstnanců, protože podle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i odboru kompatibility není třeba tato speciální úprava, ale postačuje řešení formou vnitřního předpisu příslušné organizace. A takto by bylo možno uvádět další příklady nevyřešených rozporů, resp. nezahrnutých návrhů.

Dodržování obecných ustanovení zákoníku práce, která se týkají pracovní doby a doby odpočinku v dopravě, by bylo možné jen v případě podstatného zvýšení počtu zaměstnanců u většiny dopravních organizací a mělo by také výrazně negativní dopad na státní rozpočet. Doporučuji proto, aby Poslanecké sněmovna vyslovila souhlas s propuštěním tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení poslankyně Jitka Kocianová. Nemýlím-li se má premiéru v této roli. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vám přednesla zpravodajskou zprávu k návrhu zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě, sněmovní tisk 970. Tento návrh zákona řeší a snaží se nahradit nepřehlednou a neúplnou právní úpravu pracovní doby a doby odpočinku v dopravě.

Pracovněprávní vztahy zaměstnanců dopravy jsou v současné době upraveny různými mezinárodními smlouvami a právními předpisy, ale hlavně nařízením vlády č. 499/2000 Sb., které je však provizorní úpravou. Od 1. ledna 2001 se podle § 5 zákoníku práce pracovněprávní vztahy zaměstnanců dopravy, vůdců plavidel a členů posádek plavidel provozujících vnitrozemskou a námořní plavbu řídí zákoníkem práce, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Návrh se zaměřuje pouze na ty případy, kdy objektivní nutnost speciální úpravy v jednotlivých odvětvích dopravy skutečně existuje. Tato právní norma je potřebná, přichází však pozdě, ale přece.

Doporučuji propustit do druhého čtení a navrhuji přikázání nejen výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ale také hospodářskému výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně paní poslankyni. Otevírám obecnou rozpravu.

Nezlobte se, kolegové, my tady řešíme, co budeme dělat po těchto bodech tady. Takže končit nemůžeme, to v žádném případě.

Prosím, paní poslankyně Páralová. Už je v obecné rozpravě. Ano? Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP