(14.30 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, § 5 zákoníku práce praví, že pracovněprávní vztahy pracovníků dopravy se řídí zákoníkem práce, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právě projednávaný zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě je tímto zvláštním zákonem.

Kdyby vláda dbala, aby zákonné předlohy, které předkládá, nepřinášely našim občanům stále nové a stále větší problémy, postupovala by jistě jiným způsobem. Kdyby byl pan ministr práce a sociálních věcí zodpovědným ministrem, byla by tato vládní předloha projednávána v parlamentu současně se zákoníkem práce, a nikoli až po půl roce od doby, kdy novela zákoníku práce, která s tímto zákonem počítala, nabyla účinnosti. Kdyby byl pan ministr Špidla zodpovědným ministrem, tak by dodnes nechyběla nařízení vlády, jimiž se zákoník práce provádí.

Tato předloha, ač tak mladá, má za sebou pohnutou minulost. Když se na sklonku loňského roku blížila doba, kdy novela zákoníku práce nabude účinnosti, panovala právě z důvodu neexistence tohoto projednávaného zákona v dopravě velká nejistota. Ministerstvo dopravy se rozhodlo řešit situaci provizorně prostřednictvím nařízení vlády č. 499 z roku 2000 Sb. Doprava se v tuto chvíli řídí místo zákonem nařízením vlády, což lze označit jako obcházení či porušení zákona. Navíc je toto nařízení málo přehledné a neúplné.

Zákon byl tedy psán pod velkým tlakem. Původní návrh zákona, kterým se zabýval i sněmovní výbor pro evropskou integraci a byl již předložen vládě, byl na základě jednání Rady hospodářské a sociální dohody vzat zpět dopisem předkladatele. Předseda Legislativní rady vlády následně rozhodl, že návrh nebude projednáván na Legislativní radě vlády a že bude pouze vypracováno stanovisko jejího předsedy.

Předkládaný návrh řeší dle mého názoru problematiku komplexně. Již v tuto chvíli se ale hromadí připomínky a výhrady, např. k vymezení pojmu "člen posádky letadla", dále ke způsobu počítání dovolené zaměstnanců pracujících v turnusu, případně k vymezení základního pojmu tzv. zaměstnance pracujícího letmo v dopravě. Všechny připomínky a výhrady bude nutno pečlivě zvážit. Naši občané totiž již mají velice špatné zkušenosti s novelou zákoníku práce, která nabyla účinnosti letos v lednu, a díky této velice špatné zkušenosti ztrácí naše pracovní právo autoritu.

Občanská demokratická strana na problémy zákoníku práce ve sněmovně velice důrazně upozorňovala a nebyla bohužel ostatními vyslyšena. Ke špatné vládní předloze přičinila Unie svobody ještě horší pozměňovací návrhy. Doufám, že tentokrát budou ostatní parlamentní strany poslouchat argumenty ODS pozorněji, abychom naše pracovníky v dopravě nenutili porušovat a obcházet platné zákony jen proto, že nejsou v praxi aplikovatelné, tak jak je tomu v současné době právě v případě zákoníku práce.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Zuna se přihlásil jako druhý. Než začne mluvit pan poslanec Zuna - po tomto bodě může být bod 25 a po bodu 25 se dostaneme ke třetímu bodu 59, prosím, abyste s tím všichni počítali. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, v tomto případě se znovu ukazuje, že zákoník práce, který považuje pan Špidla za své dítě, je takovým dítětem značně retardovaným, protože tento zákoník práce vlastně zvýhodňuje určité profese proti profesím ostatním. Paragraf 5 umožňuje v tomto případě odlišnou právní úpravu pro zaměstnance dopravy. Tato úprava, která je předložena, je nutná. To do určité míry chápu, ale nechápu, když současný § 5 by umožňoval vydání stejného zákona a určitých výhod, např. pro zaměstnance Probační a mediační služby a hlavně pro zaměstnance veřejného ochránce práv, proč neumožňuje toto dalším profesím, podle mého názoru velice důležitým? Lékařům v nemocnicích, příslušníkům hasičského záchranného sboru.

Dávám do úvahy panu Špidlovi, zda by vláda sama neiniciovala změnu zákoníku práce § 5, kdy by zařadila pod princip subsidiarity uvedené v tomto paragrafu, který dovoluje aplikaci zákoníku práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, o zařazení dalších profesí, a to zaměstnance nemocnic a příslušníky hasičského záchranného sboru. Nechápu, jak s úsměvem je přehlíženo to, že v nemocnicích je prakticky zákoník práce porušován, protože lékaři, aby zajistili nerušený chod nemocnice a zdraví nás všech, musí obcházet tento zákoník práce a tím, že vytvářejí různá "eseročka", kde po odpracování svých odpracovaných hodin si změní kabát nebo si ho obrátí naruby a další hodiny dělají jako zaměstnanci příslušné s. s r. o. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Zunovi. Táži se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Ještě paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Ještě jednou bych zopakovala, že navrhuji přikázání hospodářskému výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji, to bych vám umožnil potom. Čili nikdo nenavrhl nic jiného, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Zeptal bych se, kdo má jiný návrh. Paní poslankyně Kocianová - hospodářskému výboru. Ještě někdo jiný? Vážení kolegové dám tedy hlasovat. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 128 poslanců 95 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

A nyní, kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání hospodářskému výboru, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 128 poslanců 74 hlasovalo pro, 17 hlasovalo proti. I tento návrh byl přijat.

 

Tento návrh jsme přikázali k projednání dvěma výborům. Končím projednání bodu 24.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP