(14.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Dostáváme se k bodu

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

 

Prosím opět pana ministra Schlinga o úvodní slovo.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové. Dosavadní právní úprava, která je obsažena v zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, umožňuje, aby stát výkon některých svých vlastnických práv k pozemním komunikacím, konkrétně tedy k silnicím, tzn. silnicím první, druhé a třetí třídy, svěřil jiné osobě než součásti státu. Tento krok ovšem není možno udělat u dálnic a rychlostních komunikací. Protože při využití soukromého kapitálu pro výstavbu, ale i pro provozování dálnic a rychlostních komunikací je třeba, aby investor mohl po určitou dobu, po dobu trvání smluvního vztahu, provozovat vybudovanou komunikaci, navrhujeme tuto drobnou novelu zákona o pozemních komunikacích.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím poslance Karla Sehoře jako zpravodaje pro prvé čtení.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Důvod pro předložení této drobné novely už uvedl pan ministr. Taktéž si myslím, že nestojí nic v cestě, aby kromě silnic prvé, druhé a třetí třídy také dálnice bylo možné provozovat soukromými podnikateli. A již i dříve v tomto směru byly vyvíjeny některé kroky.

Nejsem si úplně jist, jestli tam nechybějí rychlostní komunikace, jestli je to zařazeno pod pojmem dálnice. Ale myslím, že toto je možné vyřešit ve druhém čtení.

Také si nejsem úplně jist, jestli dopad na státní rozpočet je úplně nulový, protože je jasné, že když nám bude někdo stavět silnice na úvěr, resp. dálnice, tak nás to asi vcelku přijde trochu dráž.

Jinak ale doporučuji, aby tento návrh postoupil do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Předkládaný návrh zákona, tak jak zde bylo řečeno předkladatelem a zpravodajem, by měl řešit zejména výstavbu dálnic i pomocí peněz a financí ze soukromého sektoru. Potud asi žádné připomínky, i když souhlasím se zpravodajem, že to nebude v žádném případě levnější, nebude to ani za stejný peníz, bude to v každém případě dražší. Ale může to řešit, zejména pro toto období, určitý problém, kdy je zapotřebí vystavět dálnice pro rozvoj určité oblasti, anebo i pro zajištění lepší průchodnosti našeho území.

Chtěl by se ale zeptat pana předkladatele, protože jsem to přesně nevyčetl z návrhu zákona, co je myšleno přesně provozováním, a protože v zákoně není přesně stanoveno, jak bude spláceno, tak by mě zajímalo, zdali bude provozování, a pokud budou tedy stavět soukromé subjekty a bude jim pronajímána tato dopravní tepna vystavěná na 30 let včetně údržby, formou mýtného, nebo jakým způsobem budou tyto prostředky uhrazovány? Jde mi hlavně o to, že si občané naší republiky v současné době platí známky na to, aby mohli jezdit na dálnicích, platí samozřejmě poměrně vysoké spotřební daně na provozování a údržbu silnic, a jak tedy se to dotkne každého kterého občana, který bude chtít touto dálnicí jet? To mi není zcela jasné, a to bych rád od předkladatele slyšel.

V případě, že by se uvažovala úhrada formou mýtného, to znamená platit, tak jak je to obdobně třeba na dálnicích ve Španělsku, Francii, Itálii a v některých místech i v dalších státech, navrhl bych zamítnutí.

V případě, že by to neprošlo, což nepředpokládám, protože se domnívám, že výstavba v této oblasti je velmi potřebná, stejně tak jako urychlená výstavba a obnova vozovky třeba směr Karlovy Vary, které nejsou vůbec propojeny žádným dálničním úsekem ani nemají žádný koridor železniční dopravy, který by zpřístupnil tuto oblast, tak bych se pokusil v tomto případě o některé pozměňovací návrhy potom ve druhém čtení.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, rozumím tomu tak, že jste dal návrh na zamítnutí?

 

Poslanec Pavel Hojda: Ne, nedal jsem zatím, čekám na odpověď předkladatele.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Táži se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy? (Nikdo.) Zatím tedy pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, rád bych velmi podrobně panu kolegovi Hojdovi vysvětlil záležitosti týkající se výstavby a provozování dopravní infrastruktury s využitím soukromého kapitálu. Ale domnívám se, že vhodnějším místem na takovouto debatu bude hospodářský výbor. Obávám se, že kdybych teď tady začal onu hodinovou přednášku, tak by mě pan předseda právem napomínal, že nemluvím k věci, protože tento návrh zákona se výstavbou dálnic pomocí soukromého kapitálu ani jiným způsobem nezabývá. Tento návrh pouze připouští možnost, že stát může výkon některých svých vlastnických práv k dálnicím svěřit jiné osobě. To nemusí být vůbec výstavba a další provozování vybudované dálnice, to může být např. i pronajmutí současného cestmistrovství na dálnici nějaké stavební firmě. Čili je to trošku něco jiného než např. výstavba a následné provozování dálnice.

Ale znovu zdůrazňuji, jsem připraven o těchto věcech velmi podrobně hovořit v hospodářském výboru, a omlouvám se kolegovi Hojdovi, že toto téma nerozvádím zde teď. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi a poslanci. Kdo se dále hlásí? Znovu pan poslanec Hojda, prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Omlouvám se, pokud mi nebylo přesně rozuměti. Rovněž nepožaduji, aby zde bylo vysvětlováno, jakým způsobem by měl soukromý kapitál stavět, a rovněž jsem netvrdil, že to není umožněno.

Jenom mě zajímala a zajímá otázka splácení, to znamená, jakým způsobem bude tato výstavba splácena, zdali to bude přerozdělením nebo splátkami z Fondu dopravní infrastruktury, nebo ze státního rozpočtu, anebo se bude prostě na místě vybírat mýtné od konkrétních motoristů, kteří po této silnici pojedou. O to mi šlo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? (Nikdo.) Jestliže se již nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Chce někdo přednést závěrečné slovo? (Nikdo.) Není tomu tak.

Byl tedy návrh na zamítnutí, nebo ne? Už tomu pak nerozumím. Nebyl, dobře.

Pak jsme tedy toto projednali. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru.

Má někdo jiný návrh? (Nikdo.) Ne-li, dám hlasovat. Pardon, dal jsem hlasovat, ale ukončím toto hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP