(15.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Prosím také obsluhu hlasovacího zařízení, aby občanského zákazníka změnila na občanský zákoník.

Prosím všechny kolegy, kteří nechtějí sledovat rozpravu ve třetím čtení, aby opustili jednací sál.

Prosím, pane poslanče, to je maximum, čeho jsem mohl dosáhnout.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážená vládo, tento návrh zákona máme podruhé ve třetím čtení a problém, který jsme se snažili vyřešit, zůstal do jisté míry nedořešen. Celá podstata problému, který máme na stole a o kterém musíme rozhodnout hlasováním, je skutečnost, zda smlouvy o zástavách mají sepisovat toliko notáři, kteří potom povedou veřejný seznam registru movitých zástav, nebo zda mají právo tyto smlouvy o vzniku zástavního práva sepisovat také exekutoři. Já si dovolím znovu zdůraznit argumenty pro to, aby toto právo náleželo toliko notářům, a zopakuji znovu klíčové argumenty.

První argument je, že notářský zápis sepisuje notář osobně, ručí za to, že tento právní úkon je v souladu s právními předpisy, že tento úkon je sepsán svobodně, dobrovolně a vážně, a ručí za to, že víme, kdy přesně, v kterou hodinu a který den byla tato smlouva sepsána. Zároveň notář bezprostředně - to znamená okamžitě - tuto smlouvu vnese do registru zástav. Získáváme tím jistotu, že notář přezkoumá i skutečnost, kdo je vlastníkem a zda ten, který vlastníkem je, může s věcí nakládat, to znamená, že je tady zvýšená ochrana práv nejen účastníků vztahů, ale i všech třetích osob.

Na rozdíl od této skutečnosti zákon o exekutorech má některá ustanovení, která vnesou jistou míru nejistoty. Především exekutor nemá povinnost sepsat exekutorský zápis. Za druhé exekutor nemá povinnost odmítnout sepsat exekutorský zápis, je-li v rozporu se zákonem, protože zákon říká, že může v takovém případě odmítnout sepsat tento zápis. Za třetí není založena povinnost exekutora osobně zápis sepsat, to znamená, že je možné, aby exekutor pověřil sepisováním exekutorských zápisů neomezený počet svých kandidátů a koncipientů, to znamená, že to budou psát lidé, kteří jsou zaměstnáni v jeho kanceláři.

To je několik právních argumentů, které vedou k tomu, proč je lépe, aby toto právo zůstalo notářům. Ujišťují Poslaneckou sněmovnu, a jistě to může udělat ještě ministr spravedlnosti, že odměna notářů v tomto případě bude stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Bude tedy přesně stanovena zřejmě paušální pevnou částkou bez ohledu na to, jakou cenu má zástava, to znamená, že tady nevzniká riziko, že by notáři získali nějaký lukrativní podíl právní aktivity, na kterém by mohli výrazně bohatnout, ale jde jen a jen o zvýšení právní jistoty nejen účastníků vztahu smlouvy o zástavě, ale i všech třetích osob.

Konečně organizační argumenty, které snesl i ministr spravedlnosti na zasedání ústavně právního výboru, totiž že není s to bezpečně zabezpečit rozjezd této agendy dříve, než komora exekutorů vznikne, a ona vznikne až počátkem příštího roku. Dovoluji si upozornit, že v České republice je k dnešnímu dni 438 notářů a v Maďarsku, kde mají tutéž agendu, ukázalo se, že ji zvládají velmi úspěšně a bez problémů, je na stejný počet obyvatel 192 notářů. Podle mého názoru myšlenka rozšířit právo sepisovat smlouvu o zástavách by mělo být rozšířeno na exekutory ve chvíli, kdy zjistíme, že to notáři nezvládají nebo že vzniknou některé nejistoty právní či organizační, které by tento systém zpochybňovaly.

Z tohoto důvodu si vás dovoluji znovu požádat, abychom se vrátili k původnímu návrhu zákona a podpořili to, že tyto smlouvy o zástavách budou sepisovány notářským zápisem notáři a že notářská komora ponese plnou odpovědnost za realizaci a naplnění tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Němec nezklamal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve bych se chtěl malinko omluvit, že musím reagovat na slova pana poslance Cyrila Svobody jakožto předkladatele, a to zřejmě z toho důvodu, že fakticky jeho vyjádření, které by se slušelo pro druhé čtení, přednesl ve třetím čtení, což bylo patrně způsobeno tím, že zde nemohl být přítomen na čtení druhém. Mně nezbývá, než reagovat na jeho argumenty v otevřené rozpravě ve třetím čtení a skutečně se k některým argumentům, které vznesl pan předkladatel proti předneseným pozměňovacím návrhům, musím vyjádřit.

Za prvé není pravda, že by soudní exekutor musel nebo mohl pověřovat další osoby, ať už zaměstnance, nebo exekutorské kandidáty, k sepisování těchto listin, které uvažuje navrhovaná novela občanského zákoníku. Prostě to není pravda. Je to navrženo jako osobní kompetence exekutora a z žádného právního předpisu nevyplývá, že by tyto věci mohly být přenášeny na některé další osoby. Mrzí mě, že pan kolega Cyril Svoboda tuto - řekněme - tuto relativně odbornou debatu přenáší i na plénum Poslanecké sněmovny, přestože jsme o tom velmi detailně diskutovali na půdě ústavně právního výboru, kde přednesené pozměňovací návrhy byly projednávány.

Chtěl bych se krátce zamyslet i nad důvody, které kolegu Koudelku a mne vedly k předložení těchto pozměňovacích návrhů. Myslím si, že vůbec nejsympatičtější by byla taková představa, aby nebyla předepsána forma veřejné listiny pro sepsání zástavní smlouvy. To by samozřejmě bylo nejlepší, nicméně nikdo v této Poslanecké sněmovně nebyl natolik odvážný či zdatný, aby navrhl podrobná pravidla pro řízení v případě, že by tyto zápisy nebyly činěny formou veřejné listiny.

Vzhledem k tomu, že řada z nás si je vědoma obtížné dostupnosti služeb notářů, která mnohdy hraničí s nedostupností takových služeb, myslím si, že řada z nás má osobní zkušenost, kdy služby notářů nejsou fakticky dostupné, ať už se jedná o uznání závazků, či o úkony notáře při konání valných hromad a případně ověřování jiných právních skutečností, tak jsme měli za to, že je třeba, aby okruh osob, které jsou oprávněny tuto veřejnou listinu sepisovat, byl co nejširší. Vzhledem k tomu, že mimo právní profese notáře jsou právem pořizovat veřejné listiny nadáni i exekutoři, právě proto jsme navrhovali, aby tato kategorie osob byla co nejširší.

Konečně není pravda, že faktická účinnost návrhu novely občanského zákoníku, jak ji předložil pan kolega Cyril Svoboda, je vázána na to, až vznikne exekutorská komora. Mimochodem, domnívám se, že exekutorská komora má šanci vzniknou podstatně dříve, než je tomu až v příštím roce. Nicméně to by byly i z mé strany pouze spekulace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP