(14.30 hodin)
(pokračuje Klaus)

Prosím pana zástupce navrhovatelů poslance Toma Zajíčka. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 936/1. Prosím pana zpravodaje, ale předtím ještě pan poslanec Vávra. Neviděl jsem vás.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k projednávání tisku č. 938, vládního návrhu o podpoře malého a středního podnikání, navrhuji odložit projednávání tisku 825, což je bod 89, až po ukončení třetího čtení tisku č. 938. Důvodem je kritika tisku 938 jak v hospodářském výboru, tak i na semináři k tomuto tisku v podvýboru pro podnikání a legislativní činnost. Oba tisky mají bezprostřední vazbu a bylo by vhodné je projednat na jedné schůzi sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, počkejte, ještě neutíkejte. Marně se tady snažím objevit v našem programu bod 938. Nezlobte se.

 

Poslanec Eduard Vávra: Tento bod je ve druhém čtení, a proto bych potřeboval, aby bod 825 byl zařazen až po třetím čtení tohoto bodu, to znamená na příští schůzi.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Na příští schůzi. Čili navrhujete vyřadit. Tak to správně nazvěte. Vyřadit bod 825, čili 89, z této schůze sněmovny. To je jiné hlasování.

Dobře, dám neprodleně hlasovat o tomto vašem návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 174 poslanců 83 pro, 69 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím pana poslance Zajíčka.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl jménem předkladatelů sněmovní tisk 936, kterým se Poslanecké sněmovně předkládá návrh zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dovolte mi tedy uvést velmi krátce ten tisk, který jste obdrželi právě pod zmíněným číslem 936.

Hlavním důvodem pro podání tohoto návrhu je dle našeho názoru jisté bezprávní postavení Národního parku Šumava a jeho správy, protože podle § 15 odst. 3 zákona 114/92 Sb. se národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky vyhlašují zákonem, což v tomto případě není splněno, s jedinou výjimkou, a to je výjimka Národního parku České Švýcarsko, který jsme již v tomto období v Poslanecké sněmovně schvalovali. Žádný park v České republice, žádný národní park nemá tuto potřebnou záležitost pro své ustavení.

Velmi obdobná situace je i v postavení správy Národního parku Šumava, potažmo i ostatních správ, a to postavení správy jako správního úřadu vykonávajícího státní správu na území parku. Podle čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky lze ministerstva a jiné správní úřady zřídit a stanovit jejich působnost pouze zákonem. Tato správa byla zřízena na základě nařízení vlády 163/91 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany. Toto nařízení bylo vydáno na základě § 8 odst. 1 zákona č. 40/56, o státní ochraně přírody, dle něhož se národní parky zřizovaly a podmínky ochrany stanovovaly vládou, jejím nařízením. Tento zákon ovšem byl 1. 6. 1992 zrušen, a to právě zmíněným zákonem 114/92 Sb., a ani před účinností ústavy, ani po ní nebyl vydán zákon, jímž by byla podle ústavy zřízena správa národního parku jako správní úřad.

Znovu si tedy dovolím zopakovat, že hlavním důvodem podání návrhu zákona o Národním parku Šumava je jeho zařazení do ústavního a právního pořádku České republiky. Předkladatelé jsou přesvědčeni, že je potřebné stanovit zákonem jasná pravidla pro ochranu velmi cenných přírodních hodnot na Šumavě, v šumavském národním parku. K tomuto názoru se, předpokládáme, přiklání velká většina těch, kteří jsou na tomto problému jakýmkoli způsobem zainteresováni, ať už je to Ministerstvo životního prostředí, správa parku, obce, ochránci přírody atd. Vzhledem k tomu, že projednáváme tento návrh v prvém čtení, nabízí se tady využití tohoto konstatování k tomu, abychom si také odpověděli na otázku, která je běžná pro prvé čtení, to znamená na otázku, zda se Poslanecká sněmovna domnívá, že takový zákon je potřebný, že se jím chce zabývat a podrobit ho dalšímu legislativnímu procesu ve druhém, event. třetím čtení. Věřím, že odpověď Poslanecké sněmovny na tento návrh v prvém čtení bude kladná.

Protože v žádném případě nejsme přesvědčeni o naprosté bezchybnosti předlohy, vítáme také předložení dalšího poslaneckého návrhu ve stejné věci, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 937, protože jsme přesvědčeni o tom, že lze nalézt společné řešení, k němuž předkladatelé tisku 936 deklarují plnou ochotu. Z výše uvedených důvodů budeme navrhovat, pokud to bude možné, sloučení rozpravy k oběma tiskům a zároveň podporu jejich propuštění do dalšího čtení v Poslanecké sněmovně.

Dva nejdůležitější důvody, které vedly k předložení návrhu, byly tady zdůrazněny z toho důvodu, že jsou zřejmě pro oba návrhy společné. Je nepochybné, že se nejen mezi předkladateli obou sněmovních tisků, ale i mezi dalšími orgány, institucemi i jednotlivci rozproudí živá debata o tom, jak rozsáhlá má být ochrana přírody v národním parku, jak má postupovat národní park ve svém vývoji, jak chránit a určovat ty důležité části šumavského národního parku s ohledem na zónaci, a další podrobnosti, které jsou v zákoně navrhovány.

Z tohoto důvodu jsme také předkládali - a domníváme se, že i "konkurenční" návrh byl motivován stejným důvodem, a to je ten, že pokud se sněmovna usnese na tom, že propustí oba návrhy do druhého čtení, máme poměrně velmi dlouhou dobu na to, abychom ji využili právě pro nalezení společného návrhu, který by prostřednictvím pozměňovacích návrhů předložených ve druhém čtení mohl nabýt podoby, která by byla nejen přijatelná pro všechny zúčastněné strany, ale především využitelná pro efektivní a dobrou ochranu přírody v šumavském národním parku.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP