(14.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal náhradní zpravodaj za pana předsedu Beneše, a to pan kolega Krátký. Pana poslance Pejřila prosím, aby uvolnil místo hovořícímu poslanci. Děkuji vám.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Libor Krátký: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v zastoupení za pana kolegu Beneše přednesl jeho zpravodajskou zprávu k tomuto tisku 936.

Poslanecký návrh zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, reaguje na situaci, kdy od roku 1991 je vládním nařízením ustanoven Národní park Šumava, jehož správa ale není vytvořena zákonem. Ostatně předkladatelé to uvádějí v důvodové zprávě.

Stanovisko vlády, které je negativní, např. proto, že návrh neřeší existenci příspěvkové organizace Správa Národního parku Šumava, reaguje sice na tuto záležitost, ale toto je úlohou jejího zřizovatele, tedy vlády, a tato bude muset nepochybně provést i další úpravy, pokud by tento zákon byl přijat a byl Národní park Šumava zřízen zákonem, tak jako např. nedávno byl zřízen Národní park České Švýcarsko.

Tento návrh doporučuji propustit do druhého čtení a zahájit tak práci na legalizaci Národního parku Šumava. Současně si - jak se ukázalo, je to i ve shodě s navrhovatelem tisku 936 - dovoluji navrhnout sloučení rozpravy s poslaneckým návrhem poslance Máčeho a dalších, sněmovní tisk 937, protože se jedná o zákony, které si oba kladou stejný cíl, pouze drobně odlišnými cestami, a rozhodně bude možné najít mezi těmito dvěma návrhy společně přijatelný kompromis.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a chci se zeptat pana navrhovatele, zda navrhoval, abychom měli společnou rozpravu k oběma bodům. Prosím ho, aby to ještě před rozpravou zdůvodnil. V tom případě bychom otevřeli i druhý poslanecký návrh, to znamená bod 44.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak jak jsem avizoval ve svém úvodním slově, navrhuji Poslanecké sněmovně, aby sloučila rozpravu k bodům, které jsou obsaženy ve sněmovních tiscích 936 a 937, protože se domnívám, že obě předložené materie jsou shodné, řeší stejný problém a společná sloučená rozprava bude k užitku věci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní nejprve nechám hlasovat o vašem procedurálním návrhu na sloučenou rozpravu k bodům 43 a 44. Pokud tento procedurální návrh bude schválen, přerušíme projednávání bodu 43 a otevřeme bod 44.

 

Pro všechny příchozí opakuji, že budeme hlasovat o procedurálním návrhu na sloučení obecné rozpravy ke dvěma návrhům týkajícím se Národního parku Šumava.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 184 ze 172 přítomných hlasovalo 90 pro a 40 proti. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji nyní bod 43 a otevírám bod

 

44.
Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona
o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 937/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 937/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Miroslav Máče, a jeho kolegy z poslaneckého klubu, poslance Starce a poslance Urbana, bych žádal o ztišení. Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, volně bych navázal na svého předřečníka, poslance Zajíčka, který tvrdil, že nyní je ten okamžik, kdy bychom měli společně diskutovat o obou návrzích. Upřímně říkám - ten okamžik jsme propásli. Byly doby, kdy jsme o tom mohli společně hovořit a šetřit váš čas.

Skupina navrhovatelů tisku 937, to je Máče, Filip a Ambrozek, zorganizovala dvě setkání mezi místní samosprávou v národním parku a zástupci Ministerstva životního prostředí. Na dvou setkáních se snažili docílit nějakého kompromisu mezi představami samosprávy o životě lidí a o ochraně přírody v tomto národním parku a požadavky Ministerstva životního prostředí. Bohužel se stalo, že navrhovatelé tisku 936, poslanci Zajíček, Vlach a Kalousek, předložili svůj návrh, aniž by ho komukoliv ukázali, a tím zmařili možnost, abychom dále mezi sebou o těchto návrzích jednali. V tom okamžiku nám nezbylo nic jiného, to znamená předkladatelům tisku 937, než abychom svoji práci, která nebyla dokončena, sbalili a odevzdali do Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby mohly být tyto dva návrhy projednávány souběžně.

Oba návrhy sledují jeden cíl, nicméně důsledky řešení tohoto cíle podle obou návrhů jsou zcela opačné. Je to vidět již v první části návrhu tisku 936, který říká, že národní park by měl být využit k turistice a rekreaci. Tisk 937 spíše říká, že národní park má za cíl postupnou obnovu samořídicí funkce přírodních ekosystémů. Tisk 936 říká, že národní park je zřízen bez ochranného pásma. Tady asi navrhovatelé zapomínají, že národní park je na území Chráněné krajinné oblasti Šumava a podle směrnic a dohod o národních parcích není možné, aby národní park neměl žádné ochranné pásmo.

V další části, která se týká správy národního parku, správně sice říkají navrhovatelé tisku 936, že je žádoucí zřídit správní úřad správa národního parku. Tento cíl je správný, nicméně pomíjí jednu skutečnost. Současná správa národního parku nejenže zajišťuje činnosti správní, ale zajišťuje hospodaření se státním majetkem. Státním majetkem jsou veškeré lesy, lesní majetek a další navazující výrobní, opravárenské a obchodní činnosti. V případě, že bychom ponechali na správě národního parku pouze státní správu, je otázkou, kdo by hospodaření s lesy činil. Jistě si předkladatelé tisku 936 nemyslí, že by to byly Lesy České republiky. Kdyby to tak mysleli, tak by to uvedli do svého návrhu. To znamená, že tu vytvářejí možnost lukrativní činnosti privatizovat a státní správu nechat na současné správě národního parku.

Proto tisk 937 k tomu přistupuje tak, že ponechává současný stav, to znamená příspěvkovou organizaci, a očekává, že další novelizací zákona č. 114, to znamená zákona o ochraně přírody, dojde k tomu, že tento stav se změní nejen pro Národní park Šumava, ale pro všechny národní parky na území České republiky.

V další části, to je postavení obcí v národním parku, tisk 936 tvrdí, že zastavěné a zastavitelné území obcí není součástí národního parku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP