(15.50 hodin)

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Na opakovaných setkáních se starosty ve Volarech si předlohu č. 937 odpracovali páni poslanci Máče a Filip, to za prvé. Za druhé byl jsem k těmto pracím přizváván poslanci a považuji za svoji legitimní povinnost poskytnout příslušnou podporu těmto aktivitám. Za třetí na adresu pana poslance Ambrozka - uvědomme si, že tak krátké období nebylo v minulých letech přijato tolik zákonů, které se týkají životního prostředí, jako za uplynulé tři roky. Je jasné, že kapacita i resortu životního prostředí je konečná. Potřeba či akutnost přípravy zákonů o Národním parku Šumava nebyla dána ani stávajícím právním stavem, tzn. tím, jak tady bylo opakovaně zdůrazňováno, že je to bezprávní stav. Není tomu tak. Já jsem to zdůvodnil, jakým způsobem je ten jakýsi můstek ve stávající právní úpravě stanoven, v jakém odstavci, a za druhé, ani to nebyl požadavek z hlediska aproximace práva životního prostředí s právem EU, nebyl zde žádný takovýto tlak.

Pokud by kapacita resortu životního prostředí byla větší, bylo by možné připojovat i zákony pro ostatní národní parky. Každopádně prioritou byla aproximace práva v oblastech složkových - ovzduší, vod, odpadů atd., a to díky většině z vás se povedlo. Díky tomu byla uzavřena kapitola životní prostředí. Prostě toto, co nebylo aktivní, nebylo prioritní, nebylo nutné k tomu přikročit. Jestliže se objevila poslanecká iniciativa těch zmíněných kolegů, rádi jsme s tím pomohli. To je vše.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, my jsme si vědomi, že vláda vydala k oběma těmto návrhům svůj nesouhlas, nesouhlasné stanovisko.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Vlach, takže už se blížíme k té kýžené 16. hodině.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo. Devět minut nevyčerpám, nebudu opakovat části ze druhého vystoupení pana kolegy Zajíčka. Chci jenom upozornit na několik paradoxů a navrhnout vám, aby sněmovna pak došla k určitému závěru.

Jak již bylo konstatováno, obě dvě předlohy mají stejné vymezení rozlohy parku. Jedna však paradoxně, podle vystoupení některých z vás, v sobě má to nebezpečí zmenšení, ke kterému by muselo přece dojít tím, že ve sněmovně najde většinu nějaký pozměňovací návrh, ale ta druhá ne. A přitom jsou obě stejné, takže dovolte mi, tady vidím určitý rozpor. Poznamenám k tomu samozřejmě to, že jistě existují úvahy o úpravách hranic. Už to tady také někteří říkali a já si myslím, že pole s řepkou jsou hezká, ale že - a to jsou ale malé kousky území - že v parku nemají co dělat. Já si myslím, že zastavěná, zastavitelná jsou daleko složitější jako to rozhodnutí, ale zastavěná území obcí, která leží dnes mimo park, aby byly definovány tak, že ty obce nejsou součástí parku. Tam jsme - já myslím, že v té spoustě jednání jak se starosty, tak s dalšími partnery - našli také shodu. Otázka rozhodnutí o tom, jak to má být s obcemi, se zastavěnými územími obcí, které jsou na hranici parku, to je přece také věc, ve které nebyl žádný velký rozpor. A já také jsem slyšel o úvaze, že jedna velmi cenná část území Šumavy, a to je ten Královský hvozd, nikde jsem zatím neviděl napsané vymezení této části, ale že je to také část, která by se měla zahrnout do národního parku, protože je přírodně velmi cenná.

Čili zatím ve všech jednáních jsem slyšel o tom, že se všichni shodují, že by k nějakým úpravám mělo dojít. Přesto konstatuji ještě jednou - obě dvě ty předlohy, kdyby prošla jedna beze změny, zůstane park stejně velký, kdyby prošla druhá beze změny, zůstane park stejně velký. Jestli se u kterékoli předlohy najde ve sněmovně většina pro úpravu směrem do plusu nebo do minusu, tak dojde ke změně, ale jeden návrh - tam hrozí zmenšení, u druhého nehrozí zmenšení. Této argumentaci nerozumím.

Stejně tak je to legislativní - oba dva jako zástupci obou skupin předkladatelů konstatovali, že jsou si vědomi toho, že ty předlohy nejsou legislativně dokonalé. Stanovisko vlády je k oběma negativní z velmi podobných legislativních důvodů. Jednu předlohu však lze upravit do dobrého stavu, druhou nelze upravit do dobrého stavu. Já jsem zastával do této chvíle a zastávám i v tomto okamžiku názor, že bychom měli obě dvě předlohy pustit do dalšího projednávání a ještě předtím, než dojde k projednávání ve výboru, tak se dohodnout na tom, na čem se shodneme všichni. A protože těch jednání v této věci proběhla už velká spousta a toho, na čem jsme se společně dohodli, tak toho je poměrně dost a dnes v té rozpravě i z úst pana ministra zněla další konstatování pozitivních signálů, tak já jsem považoval tuto cestu za nadějnou.

Já bych také doporučoval, abychom se tady neprali o prestiž, ale abychom si řekli, že je třeba ty podmínky na území Šumavy, pro ně stanovit jasná pravidla, jak pro ochranu životního prostředí, tak pro rozvoj obcí v tom území, a abychom se o to snažili společně. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Teď - nerozuměl jsem, v čem byl ten jeho apel, ale možná, že to ostatní, kteří se budou rozhodovat v hlasování, pochopili. Hlásí se někdo další do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím. Končím společnou rozpravu k bodům 43 a 44.

Táži se, zda chtějí navrhovatelé a zpravodaj závěrečná slova. Za bod 43 chce pan poslanec Zajíček závěrečné slovo? Za bod 44 poslanec Máče? Ne. Zpravodaj? Ne.

Budeme hlasovat o návrzích. Já vás přilákám do této zasedací síně a budeme nejdříve - prosím, pan poslanec Krátký.

 

Poslanec Libor Krátký: Přece jenom malou rekapitulaci, jako zpravodaj. Protože padly návrhy na zamítnutí, ale padl také od pana poslance Máčeho návrh, který nemá oporu v jednacím řádu, a je tudíž nehlasovatelný, pokud s tím souhlasí, tak ho tím pádem nebudu zmiňovat. Jinak padly dva návrhy na zamítnutí - tisk 936 a poté tisk 937.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím tomu, že jeden návrh dal pan poslanec Aubrecht a druhý pan poslanec Ambrozek? Je tomu tak, dobře.

Vážení kolegové, doufám, že už jsem vás většinu sem nalákal, takže nejdříve dám hlasovat o návrhu na zamítnutí sněmovního tisku 936.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 176 poslanců 100 hlasovalo pro zamítnutí, 57 proti. Návrh na zamítnutí tisku 936 byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o druhém návrhu, který též měl negativní stanovisko vlády, a budeme hlasovat o zamítnutí tohoto druhého.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 176 poslanců 83 pro, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a pan poslanec Papež navrhl navíc, abychom to přikázali ještě zemědělskému výboru. Je tomu tak?

 

Dám nejdříve hlasovat o výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 176 pro 154, proti 5. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP