(17.30 hodin)

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, v květnu t. r. jste při přítomnosti 120 poslanců 113 hlasy schválili zákon o právech příslušníků národnostních menšin, 7 poslanců se zdrželo, nikdo nehlasoval proti. Bohužel tento návrh zákona se zdržel na cestě mezi sněmovnou a Senátem a Senát ho projednával až 27. června. V návrhu zákona přitom bylo uvedeno datum účinnosti 1. července. Protože Senátu bylo jasné, že během tří dnů není možné zajistit podpisy tří ústavních činitelů - předsedy sněmovny, předsedy vlády i prezidenta republiky, který má 15 dnů - a ještě tisk ve Sbírce zákonů, Senát vrátil tento zákon sněmovně s jediným pozměňovacím návrhem: slova o účinnosti 1. července 2001 nahradil slovy "dnem vyhlášení". Myslím, že s ohledem na to, že dnes je 10. července, nelze už hlasovat o jiném než o tomto návrhu.

Jsem přesvědčen o tom, že vyjádříte svou vůli znovu stejným způsobem, jako když jste jej projednávali minule. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní se táži zpravodaje petičního výboru a ústavně právního výboru pana poslance Stanislava Křečka, zda hodlá vystoupit. Nehodlá k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu vstoupit. Dále jsou zde zpravodajové výboru pro evropskou integraci a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Michal Lobkowicz, který asi ani není přítomen, a paní poslankyně Kateřina Dostálová. Také nehodlá vystoupit. Děkuji a otevírám rozpravu.

Úvodem připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů podle sněmovního tisku 778/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 778/9."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 162 poslanců pro 97, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali. Děkuji místopředsedovi vlády, končím projednávání bodu č. 103.

 

Nyní přistoupíme podle programu k bodu č. 101, kterým je

 

101.
Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Vojtěcha Filipa,
Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb.,
o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 955/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 955/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych odůvodnil návrh novely zákona, kterým se mění zákon o dani silniční. Jde o návrh, který je předkládán skupinou poslanců, ve které jsou zastoupeny všechny poslanecké kluby působící zde v Poslanecké sněmovně. Jedná se o návrh, který pokračuje v nastoupeném trendu, kdy od silniční daně jsou osvobozena, resp. jsou zvýhodněna vozidla, která splňují vždy ty nejvyšší standardy technické, a tím pádem i ekologické. Jedná se o vozidla, která zatěžují podstatně méně životní prostředí, a tedy podle názoru předkladatelů je důvod, aby podnikatelé byli motivováni k jejich nákupu a obnově vozového parku. Nezanedbatelným přínosem je i přínos z hlediska bezpečnosti silničního provozu, protože vozidla, která splňují tu nejvyšší technickou normu známou jako norma Euro 3, jsou samozřejmě nejen ekologicky šetrnější, ale jsou i daleko bezpečnější z hlediska aktivní bezpečnosti i bezpečnosti pasivní.

Vzhledem k tomu, že tato norma, norma Euro 3, byla účinná až poté, kdy jsme projednávali minulou novelu zákona o dani silniční, přicházejí předkladatelé s návrhem, aby zákon o dani silniční sledoval technický vývoj a aby v sobě zahrnoval právě tu nejvyšší kategorii technické vyspělosti vozidel a zvýhodnil ji v dani silniční. Naproti tomu předkladatelé k minimalizaci dopadů na státní rozpočet navrhují, aby došlo k mírnému zvýšení daně u vozidel těch nejzastaralejších, která známe pod označením Euro 0. Tím se předkladatelé snaží právě o to, aby nebyli napadáni, že se snaží nějakým způsobem hroutit plnění státního rozpočtu.

Chtěl bych říci, že na rozdíl od minulého návrhu se tento návrh žádným způsobem nedotýká vozidel osobních, a je samozřejmě na zvážení Poslanecké sněmovny při dalším projednávání, zda u tohoto návrhu Poslanecká sněmovna setrvá, či zda přijme názor, že je třeba se na jednotlivé kategorie vozidel z hlediska technické vyspělosti dívat komplexně a že toto zvýhodnění bude platit pro všechny kategorie vozidel dané technické kategorie, to znamená v případě normy Euro 3 například jak pro osobní, tak pro nákladní vozidla. To je rozdíl oproti minulému trendu, takže v současné době se tento návrh, tak jak je předkládán skupinou poslanců, týká zvýhodnění u normy Euro 3, a jak už jsem říkal, určitého navýšení u normy Euro 0.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že neočekávám, že by tento zákon měl být konfliktní v prvém čtení, dovoluji si poprosit o jeho propuštění do čtení druhého a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zástupce předkladatelů velice podrobně zdůvodnil tento zákon a já doporučuji Poslanecké sněmovně propustit jej do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Milan Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, předpokládám, že není podrobná rozprava, nicméně avizuji, že navrhnu, aby tento zákon byl přikázán ještě rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Organizační výbor navrhl projednat tento návrh zákona rozpočtovému výboru, takže máme dva totožné návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP